دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار 1393 
8. افزایش بازده تولید تخمیری اریترومایسین با استفاده از نانوذرات آهن اکسید

صفحه 67-75

غزل لبیکی؛ حسین عطار؛ امیر حیدری نسب؛ سید مهدی رضایت؛ علیمراد رشیدی