دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، تابستان 1393 
4. تعیین شرایط تعادل ترمودینامیکی تشکیل هیدرات متان به روش تجربی سریع

صفحه 27-35

اکبر ایراندوخت؛ حسین بریجانیان؛ مصطفی دهقانی مبارکه


6. سنتر نانوکپسول‌های فرو گلوتامات: بررسی پایداری و اندازه نانوکپسول

صفحه 45-51

آزاده ایزدیاری؛ عظیم اکبرزاده؛ سید علی وزیری؛ ابوالحسن علوی؛ حسین عطار