دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، زمستان 1393 
5. شفاف‌سازی کوشاب به‌وسیله فرایند غشایی

صفحه 41-50

ملیحه آذری؛ داریوش باستانی؛ محمدرضا جعفری نصر