دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، پاییز 1394 
3. ساخت سیلیکاژل کروماتوگرافی لایه نازک در مقیاس آزمایشگاهی

صفحه 25-30

ابراهیم بختیاری دوست؛ احسان اردستانی جوادی؛ علی اصغر احتشامی؛ قیس رخشان؛ اصغر کرمی