دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-94 
3. سنتز و بررسی اثر ضد باکتری مشتق جدید تتراآزوکالیکس [4] آرن بر باکتری باسیلوس سرئوس

صفحه 23-30

کعبه رهنمای لاکمه سری؛ سعید تقوایی گنجه‌علی؛ رضا زادمرد؛ مینا روشنی