دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-94 
6. بررسی اثر ناخالصی لانتانیم اکسید بر ویژگی حسگری نانو ساختار گل مانند روی اکسید

صفحه 53-58

نغمه فعال همدانی؛ علیرضا محجوب؛ عباسعلی خدادادی؛ اکرم حسینیان


8. سنتز مشتقات جدیدی از پیرانوکرومن‌ها و بررسی ویژگی ضد باکتری آن‌ها

صفحه 65-71

منظربانو اثنی عشری اصفهانی؛ اسماعیل وصالی؛ زهرا رستگار؛ زهرا اسدی