دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-106 
6. اندازه‌گیری دیوران به روش میکرو استخراج شناورسازی کربن دی‌اکسید

صفحه 53-61

بهرنگ هارونی برد شاهی؛ محمد آقامحمدی؛ رضوان شجاعی