دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، بهار 1398 
6. اندازه‌گیری تعادل‌های فازی در سامانه‌های آبی کربن دی‌اکسید – مونواتانول‌آمین - مایع یونی 1-هگزیل-3-متیل ایمیدازولیم نیترات در فشارهای بالا

صفحه 39-48

میلاد دامن افشان؛ بابک مختارانی؛ حسن شیخ ممو؛ میر اسمعیل معصومی؛ مرتضی مافی؛ مجتبی میرزایی؛ علی شریفی


10. بررسی تغییر حساسیت حسگر CeO2/TiO2 به اتانول در اثر دوپه‌شدن تیتانیا با فلزهای واسطه

صفحه 85-95

سوسن صمدی؛ قاسم اسعدی کردشولی؛ سید امیر عباس ذکریا؛ سیده بهاره ذکریا


16. تهیه، شناسایی و بررسی ویژگی‌های مغناطیسی و جذب مایکروویو نانوچندسازه پلی‌آنیلین/ SrFe11.1(Zn0.5Co0.5Zr)0.45O19/اMWCNTs

صفحه 149-155

سعید مرتضوی نیک؛ محمد یوسفی؛ مریم رنجبر؛ پرویز آبرومنداذر؛ موید حسینی صدر