دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-113 
10. بررسی و بهینه‌سازی تولید بایودیزل در حضور نانوساختار چارچوب ایمیدازولی زئولیتی -8 (ZIF-8) با روش سطح پاسخ

صفحه 85-99

عارفه معتمد سبزوار؛ سیمین امام وردی؛ محبوبه قهرمانی نژاد؛ مهدی نیکنام شاهرک