دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-172 
2. تهیه و بررسی چارچوب آلی-فلزی UiO-66-NH2 و HKUST-1 به‌عنوان حامل های دارویی

صفحه 5-13

خلیل طباطبائیان؛ عبدالله فلاح شجاعی؛ شیما یوسف امندانی؛ حسام سلیمانی


12. تهیه یک سری جدید از مشتق‌های کومارین در حضور نانوچندسازه Ti–Al/Al2O3 و بررسی ویژگی ضدباکتری آن‌ها

صفحه 127-136

بهارک بهرام نژاد؛ دادخدا غضنفری؛ عنایت الله شیخ حسینی؛ محمدرضا اخگر؛ سید علی احمدی