دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-162 
3. بررسی حسگری نانوچندسازه‌های SnO/Graphene و SnO/Bamboo charcoal برای سنجش اتانول

صفحه 19-25

رویا نایبی؛ عبدالله فلاح شجاعی؛ سید محسن حسینی گلگو