دوره و شماره: دوره 14، شماره 4، زمستان 1399 
3. پیش بینی عملکرد غشای فراصافش برپایه گران‎روی محلول بسپاری

صفحه 25-34

مونا دهقانکار؛ تورج محمدی؛ مریم توکل‎ مقدم؛ فاطمه رکابدار


10. تهیه مشتقات فنیل کاربامات با آمینو‎اسیدها و بررسی اثر آن‎ها بر ریخت سلول‌های فئوکروماسیتوما (PC12)

صفحه 108-123

مهشید نیکپورنزهتی؛ غلامحسین ریاضی؛ صفیه ‎سادات گلستانه‎ فر؛ فاطمه‎ سادات حسینی‎ رستمی؛ حمید محمدحسینی؛ ثمانه گلستانی