دوره و شماره: دوره 15، شماره 1، بهار 1400 
6. تهیه و شناسایی نانوچندسازه کربن نیترید گرافیتی/کائولن برای حذف فوتوکاتالیستی نیترات از محلول‌های آبی

صفحه 50-58

10.30495/jacr.2021.682619

الهام اسدی؛ محمد هادی قاسمی؛ پرویز احمدی اول؛ ناهید منجمی؛ مریم افشارپور؛ مجید بغدادی


14. کمپلکس نیکل (II) تثبیت‎شده بر نانوذره‌های مغناطیسی به‌عنوان یک کاتالیست نیم‎ناهمگن برای واکنش ناقرینه‎پارگزین نیتروآلدول (هنری)

صفحه 157-170

10.30495/jacr.2021.683399

سید جمال طباطبائی رضائی؛ پونه سیارنژاد؛ شیما اصغری؛ حمیده آقاحسینی؛ عاصمه مشهدی ملک زاده؛ علی رمضانی