دوره و شماره: دوره 15، شماره 1، بهار 1400 
2. کاربرد چارچوب‌های فلز-آلی نانومتخلخل به‎عنوان حسگرهای شیمیایی

صفحه 1-18

بهار جیحون؛ یگانه داودآبادی فراهانی؛ وحید صفری فرد


6. تهیه و شناسایی نانوچندسازه کربن نیترید گرافیتی/کائولن برای حذف فوتوکاتالیستی نیترات از محلول‌های آبی

صفحه 50-58

الهام اسدی؛ محمد هادی قاسمی؛ پرویز احمدی اول؛ ناهید منجمی؛ مریم افشارپور؛ مجید بغدادی


14. کمپلکس نیکل (II) تثبیت‎شده بر نانوذره‌های مغناطیسی به‌عنوان یک کاتالیست نیم‎ناهمگن برای واکنش ناقرینه‎پارگزین نیتروآلدول (هنری)

صفحه 157-170

سید جمال طباطبائی رضائی؛ پونه سیارنژاد؛ شیما اصغری؛ حمیده آقاحسینی؛ عاصمه مشهدی ملک زاده؛ علی رمضانی