دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، تابستان 1396 
10. بررسی برهم‌کنش کمپلکس ضدتومور 2 و'2- بی‌پیریدین‌هگزیل‌گلایسیناتوپالادیوم (II) نیترات با سرم آلبومین

صفحه 79-88

حسن منصوری ترشیزی؛ سمیرا جهانگیری؛ محبوبه اسلامی مقدم؛ مریم سعیدی فر؛ علی حیدری