دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، پاییز 1397 
2. کاربرد کالیکس‌آرن‌های عامل‌دار شده به‌عنوان گیرنده

صفحه 5-13

رضا زادمرد؛ مهشید اسمعیل زاده رستمی؛ بنفشه گرجی


10. ساخت حسگر بسپاری منگنز بر پایه پویشگری

صفحه 87-94

فائزه کائدی؛ شیدا اسمعیل‌زاده؛ عبدالرضا خواجه‌زاده