اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حمیدرضا آقابزرگ

شیمی معدنی استاد پژوهشگاه صنعت نفت

aghabozorghrripi.ir

سردبیر

دکتر سعید تقوایی گنجعلی

شیمی آلی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

s_taghvaeiiau-tnb.ac.ir

دبیر اجرایی

دکتر فرشته مطیعی

شیمی کاربردی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

f_motieeiau-tnb.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر حمیدرضا آقابزرگ

استاد پژوهشگاه صنعت نفت

aghabozorghrripi.ir

دکتر سعید تقوایی گنجه علی

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

s_taghvaeiiau-tnb.ac.ir

دکتر محمدرضا جعفری نصر

مهندسی شیمی استاد پژوهشگاه صنعت نفت

drnasr50yahoo.ca

دکتر مرتضی خسروی

استاد دانشگاه آزد اسلامی واحد تهران شمال

m-khosraviiau-tnb.ac.ir

دکتر رضا زادمرد

شیمی آلی دانشیار پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

zadmardccerci.ac.ir

دکتر محمودرضا سهرابی

شیمی تجزیه استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

mr_sohrabiiau-tnb.ac.ir

دکتر علی اصغر کتباب

مهندسی پلیمر استاد دانشگاه امیرکبیر

www.aut.ac.ir/katbab
katbabaut.ac.ir

دکتر علیرضا محجوب

شیمی معدنی استاد دانشگاه تربیت مدرس

mahjoubamodares.ac.ir

دکتر حسین مهدوی

پلیمر استاد دانشگاه تهران

hmadavikhayam.ut.ac.ir