پژوهش های کاربردی در شیمی (JACR) - واژه نامه اختصاصی