پژوهش های کاربردی در شیمی (JACR) - فرایند پذیرش مقالات