سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

راهنمای اشتراک
 فصلنامه علمی – پژوهشی "پژوهش‌های کاربردی در شیمی"

 برای اشتراک سالانه فصلنامه علمی – پژوهشی "پژوهش‌های کاربردی در شیمی"، لطفاً‌ برگ درخواست زیر را تکمیل و به همراه فیش بانکی به مبلغ 100.000 ریال، پرداختی به حساب سیبا 0103589308004 بانک ملی شعبه تجریش کد 228 به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال به نشانی:‌ تهران، خیابان دکتر شریعتی، بالاتر از میرداماد، نرسیده به ظفر، کوچه دفتری شرقی، دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دبیرخانه نشریه پژوهش‌های کاربردی در شیمی، ( تلفن و دورنگار 22222667-021 ) ارسال فرمایید.


برگ درخواست اشتراک فصلنامه علمی– پژوهشی "پژوهش‌های کاربردی در شیمی"

نام:................................ نام خانوادگی:........................... شماره اشتراک:............................... شغل:...................... میزان تحصیلات:........................ رشته تحصیلی:.....................................
نشانی: شهرستان........................ شهر.................... خیابان...................................................
کوچه.......................................... پلاک...................... کد پستی:............................................
شماره تلفن ثابت:........................................... شماره تلفن همراه:..........................................
مایل به اشتراک فصلنامه علمی– پژوهشی پژوهش‌های کاربردی در شیمی از شماره....................
تا شماره....................... (یکسال) هستم و مبلغ......................... ریال بابت................. سری از فصلنامه فوق طبق فیش پیوست به حساب شماره..................................... بانک....................... واریز کرده‌ام.