نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آلدئید به کارگیری نانو بلور Mg(OH)2/MgO در اکسایش هوازی آلدئیدها [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 59-64]
 • آلفا بیسابولول اکسید A ریز استخراج با فاز جامد در فضای فوقانی (HS-SPME) و تجزیه GC-MS روغن اسانسی گیاه Artemisia kulbadica Boiss & Buhse [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 73-82]
 • آلفا بیسابولون اکسید ریز استخراج با فاز جامد در فضای فوقانی (HS-SPME) و تجزیه GC-MS روغن اسانسی گیاه Artemisia kulbadica Boiss & Buhse [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 73-82]
 • آمیزه لاستیکی مطالعه رفتار جریان آمیزه‌های لاستیکی در حدیده اکسترودر به روش اجزای محدود [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 5-11]
 • آنالیز اجزای اصلی بررسی معیارهای متفاوت برای منظم کردن اجزاهای اصلی به منظور ایجاد یک مدل QSPR برای پیش ­بینی نقطه های ذوب [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 13-20]
 • آنالیز گرما وزن سنجی تهیه و به کارگیری هاردنرهای دارای گروه های ایمیدی در پخت رزین اپوکسی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 93-98]
 • آنزیم پروتئاز آب کافت آنزیمی الیاف نایلون 66 با استفاده از آنزیم پروتئاز [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 13-21]

ا

 • اپواکسایش سنتز پلی بوتادی ان اپوکسید شده با استفاده از نانو خاک رس به عنوان کاتالیست انتقال دهنده [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 5-11]
 • اتیل استات تحلیل منطقه انجام واکنش در تقطیر کاتالیستی به وسیله ی روش بازه سینی های واکنشی [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 65-72]
 • ارتباط کمی میان ساختار و خاصیت بررسی معیارهای متفاوت برای منظم کردن اجزاهای اصلی به منظور ایجاد یک مدل QSPR برای پیش ­بینی نقطه های ذوب [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 13-20]
 • استریفیکاسیون بورسولفوریک اسید به عنوان کاتالیزوراسیدی جامد در تهیه استرها [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 47-57]
 • اسید جامد بورسولفوریک اسید به عنوان کاتالیزوراسیدی جامد در تهیه استرها [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 47-57]
 • اکسازولیدینون؛باکتری های گرم سنتزN-s- ((سه-(سه-فلوئورو-چهار-(N-یک-پیپیرازینیل ) فنیل)-دو-اکسو-پنج-اکسازولیدینیل) متیل ) استامید ،هیدروکلرید و بررسی اثرات ضد باکتری آن [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 37-45]
 • اکسایش نانو بلور سریم اکسید/آلومینا: کاتالیست کارآمد برای اکسایش الکل های بنزیلی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 43-47]
 • اکسایش به کارگیری نانو بلور Mg(OH)2/MgO در اکسایش هوازی آلدئیدها [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 59-64]
 • اکسایش حرارتی تهیه و به کارگیری هاردنرهای دارای گروه های ایمیدی در پخت رزین اپوکسی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 93-98]
 • ایمینو دیلز- آلدر سیلیکاژل- اکسالیک اسید: کاتالیست کارآمد برای سنتز 4،3،2،1- تتراهیدروکینولین به وسیله ی واکنش ایمینو دیلز- آلدر [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 35-41]
 • امواج فراصوت شرایط بهینه برای سنتزنانوذره های پلی آنیلین با استفاده ازپلیمریزه شدن اکسایشی تحت امواج فراصوت و گاز بی اثر [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 83-91]

ب

 • بر جذب مطالعه برهم کنش رنگ دانه های آنیونی با سیستم مزوپور: برجذب و کاربرد [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 49-55]
 • بنزیل الکل نانو بلور سریم اکسید/آلومینا: کاتالیست کارآمد برای اکسایش الکل های بنزیلی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 43-47]
 • بنزوکینون سیلیکاژل- اکسالیک اسید: کاتالیست کارآمد برای سنتز 4،3،2،1- تتراهیدروکینولین به وسیله ی واکنش ایمینو دیلز- آلدر [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 35-41]
 • بهینه‌سازی مدلسازی دینامیکی راکتور ستونی پرشده فرایند هیدرولیز متیل استات و تعیین ضرایب پراکندگی محوری [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 65-72]
 • بیودیزل تولید بیودیزل از روغن گلرنگ و بررسی ویژگی های مخلوط 20درصد آن با سوخت دیزل [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 57-64]

پ

 • پلی اتیلن بررسی ریز ساختار پلی اتیلن سبک به روش طیف بینی زیر قرمز و جزء به جزء کردن شویشی دمای افزاینده [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 21-27]
 • پلی اتیلن مطالعه ویژگی های فیزیکی-مکانیکی فیلمهای تهیه شده از مخلوط پلی اتیلن و نشاسته [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 83-90]
 • پلی آنیلین شرایط بهینه برای سنتزنانوذره های پلی آنیلین با استفاده ازپلیمریزه شدن اکسایشی تحت امواج فراصوت و گاز بی اثر [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 83-91]
 • پلی بوتادی ان سنتز پلی بوتادی ان اپوکسید شده با استفاده از نانو خاک رس به عنوان کاتالیست انتقال دهنده [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 5-11]
 • پلیمرهای اپوکسی تهیه و به کارگیری هاردنرهای دارای گروه های ایمیدی در پخت رزین اپوکسی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 93-98]
 • پلیمرهای رسانا شرایط بهینه برای سنتزنانوذره های پلی آنیلین با استفاده ازپلیمریزه شدن اکسایشی تحت امواج فراصوت و گاز بی اثر [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 83-91]
 • پلیمرهای فراعملکرد تهیه و به کارگیری هاردنرهای دارای گروه های ایمیدی در پخت رزین اپوکسی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 93-98]

ت

 • تتراهیدروکینولین سیلیکاژل- اکسالیک اسید: کاتالیست کارآمد برای سنتز 4،3،2،1- تتراهیدروکینولین به وسیله ی واکنش ایمینو دیلز- آلدر [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 35-41]
 • ترانس استر کردن تولید بیودیزل از روغن گلرنگ و بررسی ویژگی های مخلوط 20درصد آن با سوخت دیزل [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 57-64]
 • ترانس توجون ریز استخراج با فاز جامد در فضای فوقانی (HS-SPME) و تجزیه GC-MS روغن اسانسی گیاه Artemisia kulbadica Boiss & Buhse [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 73-82]
 • ترکیب های مزوپور استفاده از مزوپور سیلیسی15 -SBA عامل ­دار شده با گروه عاملی آمینی برای حذف انتخابی آنیون­ ها در محیط آبی [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 29-35]
 • تصفیه نمک مطالعه روی کاهش ناخالصی سولفات از نمک طعام در فرایند تصفیه نمک با روش سالکس (SALEX) [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 23-33]
 • تقطیر کاتالیستی تحلیل منطقه انجام واکنش در تقطیر کاتالیستی به وسیله ی روش بازه سینی های واکنشی [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 65-72]
 • تکامل ساختاری بررسی تاثیر پارامترهای فرایند سل – ژل بر خلوص فازی هیدروکسی آپاتیت سنتز شده [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 73-81]

ج

 • جزء به جزء کردن بررسی ریز ساختار پلی اتیلن سبک به روش طیف بینی زیر قرمز و جزء به جزء کردن شویشی دمای افزاینده [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 21-27]

ح

 • حذف سولفات مطالعه روی کاهش ناخالصی سولفات از نمک طعام در فرایند تصفیه نمک با روش سالکس (SALEX) [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 23-33]
 • حذف مس مقایسه عملکرد باکتری‌های مزوفیل و ترموفیل در حذف بیولوژیکی مس از کنسانتره مولیبدنیت مجتمع مس سرچشمه در راکتور بیولیچینگ [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 99-103]
 • حسگر مطالعه برهم کنش رنگ دانه های آنیونی با سیستم مزوپور: برجذب و کاربرد [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 49-55]

د

 • دانه گلرنگ تولید بیودیزل از روغن گلرنگ و بررسی ویژگی های مخلوط 20درصد آن با سوخت دیزل [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 57-64]
 • دمای سل بررسی تاثیر پارامترهای فرایند سل – ژل بر خلوص فازی هیدروکسی آپاتیت سنتز شده [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 73-81]

ر

 • راکتور ستونی پرشده مدلسازی دینامیکی راکتور ستونی پرشده فرایند هیدرولیز متیل استات و تعیین ضرایب پراکندگی محوری [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 65-72]
 • ریز ساختار بررسی ریز ساختار پلی اتیلن سبک به روش طیف بینی زیر قرمز و جزء به جزء کردن شویشی دمای افزاینده [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 21-27]
 • رنگ‌پذیری آب کافت آنزیمی الیاف نایلون 66 با استفاده از آنزیم پروتئاز [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 13-21]
 • رنگزای اسیدی آب کافت آنزیمی الیاف نایلون 66 با استفاده از آنزیم پروتئاز [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 13-21]
 • روش اجزای محدود مطالعه رفتار جریان آمیزه‌های لاستیکی در حدیده اکسترودر به روش اجزای محدود [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 5-11]
 • رئولوژی مطالعه رفتار جریان آمیزه‌های لاستیکی در حدیده اکسترودر به روش اجزای محدود [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 5-11]

س

 • سالکس مطالعه روی کاهش ناخالصی سولفات از نمک طعام در فرایند تصفیه نمک با روش سالکس (SALEX) [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 23-33]
 • سدیم سیانید مقایسه عملکرد باکتری‌های مزوفیل و ترموفیل در حذف بیولوژیکی مس از کنسانتره مولیبدنیت مجتمع مس سرچشمه در راکتور بیولیچینگ [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 99-103]
 • سل – ژل بررسی تاثیر پارامترهای فرایند سل – ژل بر خلوص فازی هیدروکسی آپاتیت سنتز شده [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 73-81]
 • سیلیکاژل بورسولفوریک اسید به عنوان کاتالیزوراسیدی جامد در تهیه استرها [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 47-57]
 • سیلیکاژل- اکسالیک اسید سیلیکاژل- اکسالیک اسید: کاتالیست کارآمد برای سنتز 4،3،2،1- تتراهیدروکینولین به وسیله ی واکنش ایمینو دیلز- آلدر [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 35-41]
 • سینی های واکنشی تحلیل منطقه انجام واکنش در تقطیر کاتالیستی به وسیله ی روش بازه سینی های واکنشی [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 65-72]
 • سوخت دیزل تولید بیودیزل از روغن گلرنگ و بررسی ویژگی های مخلوط 20درصد آن با سوخت دیزل [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 57-64]

ش

 • شاخه های جانبی بررسی ریز ساختار پلی اتیلن سبک به روش طیف بینی زیر قرمز و جزء به جزء کردن شویشی دمای افزاینده [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 21-27]
 • شبکه عصبی مصنوعی بررسی معیارهای متفاوت برای منظم کردن اجزاهای اصلی به منظور ایجاد یک مدل QSPR برای پیش ­بینی نقطه های ذوب [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 13-20]
 • شبیه سازی تحلیل منطقه انجام واکنش در تقطیر کاتالیستی به وسیله ی روش بازه سینی های واکنشی [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 65-72]
 • شناساگر pH مطالعه برهم کنش رنگ دانه های آنیونی با سیستم مزوپور: برجذب و کاربرد [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 49-55]

ض

 • ضد باکتری سنتزN-s- ((سه-(سه-فلوئورو-چهار-(N-یک-پیپیرازینیل ) فنیل)-دو-اکسو-پنج-اکسازولیدینیل) متیل ) استامید ،هیدروکلرید و بررسی اثرات ضد باکتری آن [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 37-45]
 • ضرایب پراکندگی محوری مدلسازی دینامیکی راکتور ستونی پرشده فرایند هیدرولیز متیل استات و تعیین ضرایب پراکندگی محوری [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 65-72]

ط

 • طیف بینی زیر قرمز بررسی ریز ساختار پلی اتیلن سبک به روش طیف بینی زیر قرمز و جزء به جزء کردن شویشی دمای افزاینده [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 21-27]

ع

 • عامل دار کردن مطالعه برهم کنش رنگ دانه های آنیونی با سیستم مزوپور: برجذب و کاربرد [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 49-55]

ک

 • کاتالیست بورسولفوریک اسید به عنوان کاتالیزوراسیدی جامد در تهیه استرها [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 47-57]
 • کامازولن ریز استخراج با فاز جامد در فضای فوقانی (HS-SPME) و تجزیه GC-MS روغن اسانسی گیاه Artemisia kulbadica Boiss & Buhse [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 73-82]
 • کربوکسیلیک اسید به کارگیری نانو بلور Mg(OH)2/MgO در اکسایش هوازی آلدئیدها [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 59-64]
 • کرومات و مولیبدات استفاده از مزوپور سیلیسی15 -SBA عامل ­دار شده با گروه عاملی آمینی برای حذف انتخابی آنیون­ ها در محیط آبی [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 29-35]
 • کنگورد مطالعه برهم کنش رنگ دانه های آنیونی با سیستم مزوپور: برجذب و کاربرد [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 49-55]

گ

 • گاز بی اثر شرایط بهینه برای سنتزنانوذره های پلی آنیلین با استفاده ازپلیمریزه شدن اکسایشی تحت امواج فراصوت و گاز بی اثر [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 83-91]
 • گرماسنجی پویشی- تفاضلی تهیه و به کارگیری هاردنرهای دارای گروه های ایمیدی در پخت رزین اپوکسی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 93-98]

م

 • مالئیک انیدرید سیلیکاژل- اکسالیک اسید: کاتالیست کارآمد برای سنتز 4،3،2،1- تتراهیدروکینولین به وسیله ی واکنش ایمینو دیلز- آلدر [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 35-41]
 • ماند بررسی تاثیر پارامترهای فرایند سل – ژل بر خلوص فازی هیدروکسی آپاتیت سنتز شده [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 73-81]
 • مدل پاورلا مطالعه رفتار جریان آمیزه‌های لاستیکی در حدیده اکسترودر به روش اجزای محدود [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 5-11]
 • مدل‌سازی مدلسازی دینامیکی راکتور ستونی پرشده فرایند هیدرولیز متیل استات و تعیین ضرایب پراکندگی محوری [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 65-72]
 • مدل‌سازی مطالعه رفتار جریان آمیزه‌های لاستیکی در حدیده اکسترودر به روش اجزای محدود [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 5-11]
 • مدل کرو مطالعه رفتار جریان آمیزه‌های لاستیکی در حدیده اکسترودر به روش اجزای محدود [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 5-11]
 • مرتب سازی اجزاهای اصلی بررسی معیارهای متفاوت برای منظم کردن اجزاهای اصلی به منظور ایجاد یک مدل QSPR برای پیش ­بینی نقطه های ذوب [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 13-20]
 • مزوپور مطالعه برهم کنش رنگ دانه های آنیونی با سیستم مزوپور: برجذب و کاربرد [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 49-55]
 • میکروارگانیسم ها مقایسه عملکرد باکتری‌های مزوفیل و ترموفیل در حذف بیولوژیکی مس از کنسانتره مولیبدنیت مجتمع مس سرچشمه در راکتور بیولیچینگ [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 99-103]
 • میکرو استخراج با فاز جامد در فضای فوقانی (HS-SPME) ریز استخراج با فاز جامد در فضای فوقانی (HS-SPME) و تجزیه GC-MS روغن اسانسی گیاه Artemisia kulbadica Boiss & Buhse [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 73-82]
 • مولیبدنیت مقایسه عملکرد باکتری‌های مزوفیل و ترموفیل در حذف بیولوژیکی مس از کنسانتره مولیبدنیت مجتمع مس سرچشمه در راکتور بیولیچینگ [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 99-103]

ن

 • ناحیه واکنشی تحلیل منطقه انجام واکنش در تقطیر کاتالیستی به وسیله ی روش بازه سینی های واکنشی [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 65-72]
 • نایلون 66 آب کافت آنزیمی الیاف نایلون 66 با استفاده از آنزیم پروتئاز [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 13-21]
 • نانوبلور Mg(OH)2/MgO به کارگیری نانو بلور Mg(OH)2/MgO در اکسایش هوازی آلدئیدها [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 59-64]
 • نانو بلور سریم اکسید/ آلومینا نانو بلور سریم اکسید/آلومینا: کاتالیست کارآمد برای اکسایش الکل های بنزیلی [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 43-47]
 • نانو خاک رس اصلاح شده(30اCloisiteB) سنتز پلی بوتادی ان اپوکسید شده با استفاده از نانو خاک رس به عنوان کاتالیست انتقال دهنده [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 5-11]
 • نشاسته مطالعه ویژگی های فیزیکی-مکانیکی فیلمهای تهیه شده از مخلوط پلی اتیلن و نشاسته [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 83-90]
 • نفتوکینون سیلیکاژل- اکسالیک اسید: کاتالیست کارآمد برای سنتز 4،3،2،1- تتراهیدروکینولین به وسیله ی واکنش ایمینو دیلز- آلدر [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 35-41]
 • نمک طعام مطالعه روی کاهش ناخالصی سولفات از نمک طعام در فرایند تصفیه نمک با روش سالکس (SALEX) [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 23-33]

و

 • ویژگی های فیزیکی مطالعه ویژگی های فیزیکی-مکانیکی فیلمهای تهیه شده از مخلوط پلی اتیلن و نشاسته [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 83-90]
 • ویژگی های مکانیکی مطالعه ویژگی های فیزیکی-مکانیکی فیلمهای تهیه شده از مخلوط پلی اتیلن و نشاسته [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 83-90]

ه

 • هیدروژن دار کردن بنزن تحلیل منطقه انجام واکنش در تقطیر کاتالیستی به وسیله ی روش بازه سینی های واکنشی [دوره 4، شماره 15، 1389، صفحه 65-72]
 • هیدروکسی آپاتیت بررسی تاثیر پارامترهای فرایند سل – ژل بر خلوص فازی هیدروکسی آپاتیت سنتز شده [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 73-81]
 • هیدرولیز مدلسازی دینامیکی راکتور ستونی پرشده فرایند هیدرولیز متیل استات و تعیین ضرایب پراکندگی محوری [دوره 4، شماره 13، 1389، صفحه 65-72]