نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آلاینده‌های زیست محیطی مقایسه فعالیت فتوکاتالیتیکی TiO2/SiO2 و Pt- TiO2/SiO2 در تخریب رنگ رودامین بی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 55-65]
 • آلکن کاربرد پورفیرینهای فلزی آهن(III) و منگنز(III) در اپوکسی دار کردن سریع آلکنها [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 39-44]
 • آمیزه های لاستیکی بررسی همگرایی رفتار رئولوژیکی آمیزهای لاستیکی بر پایه SBR/NR با نتیجه های به دست آمده از ATR – FTIR [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 69-76]

ا

 • اپوکسی دار کردن کاربرد پورفیرینهای فلزی آهن(III) و منگنز(III) در اپوکسی دار کردن سریع آلکنها [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 39-44]
 • اثر کاتالیتیکی اندازه‌گیری مقدارهای جزیی جیوه (II) با استفاده از روش طیف نورسنجی در حضور سورفکتانت SDS [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 17-25]
 • استری شدن تهیه و شناسایی چند کاتالیست اسیدی جامد و کاربرد کاتالیتیکی آنها [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 80-87]
 • اکسایش اندازه‌گیری مقدارهای جزیی جیوه (II) با استفاده از روش طیف نورسنجی در حضور سورفکتانت SDS [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 17-25]
 • اکسایش متانول استفاده از گرافیت اصلاح شده با نانو ذرات نیکل به عنوان الکترود در پیل های سوختی متانولی [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 41-49]
 • الیاف شیشه سوزنی بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت های پلیمر چند لایه بر پایه پلی استر غیراشباع تقویت شده به وسیله ترکیب الیاف شیشه یک جهتی و سوزنی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 45-53]
 • الیاف شیشه یک جهتی بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت های پلیمر چند لایه بر پایه پلی استر غیراشباع تقویت شده به وسیله ترکیب الیاف شیشه یک جهتی و سوزنی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 45-53]
 • الکترود سوربات گزین ساخت الکترود سوربات گزین بر پایه PVC [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 11-16]
 • الکتروریسی تولید نانو الیاف کامپوزیت پلی اکریلونیتریل- کربن اکتیو [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 23-31]
 • انتخابگری کاربرد پورفیرینهای فلزی آهن(III) و منگنز(III) در اپوکسی دار کردن سریع آلکنها [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 39-44]
 • انتقال پروتون یک ترکیب انتقال پروتون جدید به دست آمده از پیریدین-6،2-دی کربوکسیلیک اسید و فنیل هیدرازین و کمپلکس آن با سریم: تهیه و ساختار بلوری [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 89-94]
 • ایندیگو کارمین اندازه‌گیری مقدارهای جزیی جیوه (II) با استفاده از روش طیف نورسنجی در حضور سورفکتانت SDS [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 17-25]
 • انرژی پایداری عدم استقرار بررسی ذخیره سازی هیدروژن بر روی نانولوله ی سیلیکون کربید تحت میدان الکتریکی خارجی با روش محاسباتی DFT [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 57-68]
 • انرژی جذب بررسی ذخیره سازی هیدروژن بر روی نانولوله ی سیلیکون کربید تحت میدان الکتریکی خارجی با روش محاسباتی DFT [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 57-68]
 • انرژی‎های ارتعاشی محاسبه انرژی‎ها و توابع موج ارتعاشی و ضرایب فرانک – کوندون مولکول CO با استفاده از روش نیومروف [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 55-60]
 • اولئیک اسید سنتز نقاط کوانتومی CdSe در محیط پارافین مایع و بررسی خاصیت نورتابی آن ها [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 51-55]

ب

 • بیتیازول بررسی خواص لومینسانس کمپلکس‌های آهن(II) و بیتیازول [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 41-46]
 • بنزآمید تهیه مشتقات بنزآمید در واکنش های فلوئور دار کردن هالو بنزونیتریل با استفاده از تترا متیل آمونیم فلوئورید [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 7-12]
 • بنزونیتریل تهیه مشتقات بنزآمید در واکنش های فلوئور دار کردن هالو بنزونیتریل با استفاده از تترا متیل آمونیم فلوئورید [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 7-12]

پ

 • پایداری گرمایی تهیه و شناسایی پلی(اتر آمید ایمید)های جدید بر پایه پیریدین به روش پلی تراکمی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 5-13]
 • پایداری گرمایی اثر نوع و غلظت پایدار کننده ها بر روی پایداری گرمایی پلی (وینیل کلرید) نرم [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 68-73]
 • پارافین سنتز نقاط کوانتومی CdSe در محیط پارافین مایع و بررسی خاصیت نورتابی آن ها [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 51-55]
 • پارافین واکس بررسی تاثیر توزیع جرم ملکولی در واکس های محافظ بر رفتار مهاجرتی ضد ازونانت ها در آمیزه های لاستیکی بر پایه NR/BR [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 47-53]
 • پرایسلر تهیه و شناسایی چند کاتالیست اسیدی جامد و کاربرد کاتالیتیکی آنها [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 80-87]
 • پیریدین-6 یک ترکیب انتقال پروتون جدید به دست آمده از پیریدین-6،2-دی کربوکسیلیک اسید و فنیل هیدرازین و کمپلکس آن با سریم: تهیه و ساختار بلوری [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 89-94]
 • پیریدین دی آمین ترکیب های تجمعی سه جزئی دارای کراون اترها [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 13-26]
 • پیریدین دی کربوکسیلیک اسید ترکیب های تجمعی سه جزئی دارای کراون اترها [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 13-26]
 • پساب های صنعتی به کارگیری جلبک دریایی الوا lactuca Ulva (کاهوی دریایی) برای تصفیه یون نیکل(II) از پساب های صنعتی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 15-19]
 • پلی اتر آمید ایمید تهیه و شناسایی پلی(اتر آمید ایمید)های جدید بر پایه پیریدین به روش پلی تراکمی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 5-13]
 • پلی اکسو متالات تهیه و شناسایی چند کاتالیست اسیدی جامد و کاربرد کاتالیتیکی آنها [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 80-87]
 • پلی‌اُل‌های بر پایه‌ی ترفتالیک‌اسید بررسی چگالی پیوند عرضی در پلی‌اورتان‌های پر انرژی تهیه شده از TDI ،GAP و پلی‌ال‌های برپایه‌ی ترفتالیک اسید با FT-IR [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 5-10]
 • پلی اورتان‌های پر انرژی بررسی چگالی پیوند عرضی در پلی‌اورتان‌های پر انرژی تهیه شده از TDI ،GAP و پلی‌ال‌های برپایه‌ی ترفتالیک اسید با FT-IR [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 5-10]
 • پیل های سوختی متانولی استفاده از گرافیت اصلاح شده با نانو ذرات نیکل به عنوان الکترود در پیل های سوختی متانولی [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 41-49]
 • پلی (وینیل کلرید) اثر نوع و غلظت پایدار کننده ها بر روی پایداری گرمایی پلی (وینیل کلرید) نرم [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 68-73]
 • پورفیرین کاربرد پورفیرینهای فلزی آهن(III) و منگنز(III) در اپوکسی دار کردن سریع آلکنها [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 39-44]

ت

 • تابع پتانسیل تجربی هولبرت- هرشفلدر محاسبه انرژی‎ها و توابع موج ارتعاشی و ضرایب فرانک – کوندون مولکول CO با استفاده از روش نیومروف [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 55-60]
 • تیتانیا تهیه، شناسایی و بررسی ویژگی های فوتوکاتالیتیکی نانوذرات TiO2-ZnO [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 35-45]
 • تیتانیم دی اکسید مقایسه فعالیت فتوکاتالیتیکی TiO2/SiO2 و Pt- TiO2/SiO2 در تخریب رنگ رودامین بی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 55-65]
 • تیتانوسیلیکات بررسی مقدار جذب +Co2و رادیونوکلوئیدهای 58Co و 60Co به وسیله نانوذرات تیتانوسیلیکات حاوی Nb و Ge [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 31-37]
 • تترا متیل آمونیم فلوئورید تهیه مشتقات بنزآمید در واکنش های فلوئور دار کردن هالو بنزونیتریل با استفاده از تترا متیل آمونیم فلوئورید [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 7-12]
 • تجزیه PVC اثر نوع و غلظت پایدار کننده ها بر روی پایداری گرمایی پلی (وینیل کلرید) نرم [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 68-73]
 • تجمع یونی مطالعه ترمودینامیک قابلیت حل شدن قلع(II) سولفات در آب ومخلوط آب-اتانول [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 27-33]
 • تخریب گرمایی PVC اثر نوع و غلظت پایدار کننده ها بر روی پایداری گرمایی پلی (وینیل کلرید) نرم [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 68-73]
 • ترکیب انتقال پروتون ترکیب های تجمعی سه جزئی دارای کراون اترها [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 13-26]
 • ترکیب تجمعی ترکیب های تجمعی سه جزئی دارای کراون اترها [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 13-26]
 • تهیه یک ترکیب انتقال پروتون جدید به دست آمده از پیریدین-6،2-دی کربوکسیلیک اسید و فنیل هیدرازین و کمپلکس آن با سریم: تهیه و ساختار بلوری [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 89-94]
 • تهیه تهیه و شناسایی چند کاتالیست اسیدی جامد و کاربرد کاتالیتیکی آنها [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 80-87]

ج

 • جذب بررسی نظری جذب گاز کربن مونوکسید بر روی نانولوله بورنیترید [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 33-40]
 • جذب بیولوژیکی به کارگیری جلبک دریایی الوا lactuca Ulva (کاهوی دریایی) برای تصفیه یون نیکل(II) از پساب های صنعتی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 15-19]
 • جلبک سبز الوا به کارگیری جلبک دریایی الوا lactuca Ulva (کاهوی دریایی) برای تصفیه یون نیکل(II) از پساب های صنعتی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 15-19]
 • جیوه (II) اندازه‌گیری مقدارهای جزیی جیوه (II) با استفاده از روش طیف نورسنجی در حضور سورفکتانت SDS [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 17-25]

ح

 • حاصلضرب حلالیت مطالعه ترمودینامیک قابلیت حل شدن قلع(II) سولفات در آب ومخلوط آب-اتانول [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 27-33]

خ

 • خستگی بررسی تاثیر توزیع جرم ملکولی در واکس های محافظ بر رفتار مهاجرتی ضد ازونانت ها در آمیزه های لاستیکی بر پایه NR/BR [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 47-53]

د

 • دی آمین تهیه و شناسایی پلی(اتر آمید ایمید)های جدید بر پایه پیریدین به روش پلی تراکمی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 5-13]
 • دی بوتیل فتالات تهیه و شناسایی چند کاتالیست اسیدی جامد و کاربرد کاتالیتیکی آنها [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 80-87]
 • دوده بررسی استفاده از پرکننده سیلیکا همراه با دوده بر روی مقاومت در برابر خستگی آمیزه رویه تایرهای باری [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 61-67]

ر

 • رادیونوکلوئیدهای 60Co و 58Co بررسی مقدار جذب +Co2و رادیونوکلوئیدهای 58Co و 60Co به وسیله نانوذرات تیتانوسیلیکات حاوی Nb و Ge [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 31-37]
 • رزین پلی استر غیراشباع بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت های پلیمر چند لایه بر پایه پلی استر غیراشباع تقویت شده به وسیله ترکیب الیاف شیشه یک جهتی و سوزنی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 45-53]
 • رسانایی سنجی بررسی برهمکنش مواد فعال سطحی دوپیکره و مواد رنگزای آلی برای افزایش حلالیت رنگ در میسلهای مواد فعال سطحی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 27-40]
 • روی اکساید تهیه، شناسایی و بررسی ویژگی های فوتوکاتالیتیکی نانوذرات TiO2-ZnO [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 35-45]
 • رودامین بی مقایسه فعالیت فتوکاتالیتیکی TiO2/SiO2 و Pt- TiO2/SiO2 در تخریب رنگ رودامین بی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 55-65]
 • روش نیومروف محاسبه انرژی‎ها و توابع موج ارتعاشی و ضرایب فرانک – کوندون مولکول CO با استفاده از روش نیومروف [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 55-60]
 • رویه تایر بررسی استفاده از پرکننده سیلیکا همراه با دوده بر روی مقاومت در برابر خستگی آمیزه رویه تایرهای باری [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 61-67]

ز

 • زمانمندی بررسی تاثیر توزیع جرم ملکولی در واکس های محافظ بر رفتار مهاجرتی ضد ازونانت ها در آمیزه های لاستیکی بر پایه NR/BR [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 47-53]
 • زوج یون مطالعه ترمودینامیک قابلیت حل شدن قلع(II) سولفات در آب ومخلوط آب-اتانول [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 27-33]

س

 • ساختار بلوری یک ترکیب انتقال پروتون جدید به دست آمده از پیریدین-6،2-دی کربوکسیلیک اسید و فنیل هیدرازین و کمپلکس آن با سریم: تهیه و ساختار بلوری [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 89-94]
 • سایش بررسی تاثیر توزیع جرم ملکولی در واکس های محافظ بر رفتار مهاجرتی ضد ازونانت ها در آمیزه های لاستیکی بر پایه NR/BR [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 47-53]
 • سدیم دو دسیل سولفات اثر مخلوط مواد فعال سطحی بر پایداری میکروحباب ها در حضور الکترولیت به منظور تصفیه ی پساب ها [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 5-13]
 • سل- ژل سنتز و شناسایی نانو ذرات TiO2 دوپه شده با +La3 - بررسی شکاف انرژی و فعالیت فوتوکاتالیتیکی آن‌ها [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 47-54]
 • سیلیکا بررسی استفاده از پرکننده سیلیکا همراه با دوده بر روی مقاومت در برابر خستگی آمیزه رویه تایرهای باری [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 61-67]
 • سنتز، β-نفتول- آلدهیدهای آروماتیک، 14- آریل-H 14 دی بنزو[j کاربرد جدید کاتالیتیکی یک پلی اکسومتالات نوع ساندویچی [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 75-78]
 • سینتیک اندازه‌گیری مقدارهای جزیی جیوه (II) با استفاده از روش طیف نورسنجی در حضور سورفکتانت SDS [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 17-25]
 • سوربات پتاسیم ساخت الکترود سوربات گزین بر پایه PVC [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 11-16]

ش

 • شکاف انرژی سنتز و شناسایی نانو ذرات TiO2 دوپه شده با +La3 - بررسی شکاف انرژی و فعالیت فوتوکاتالیتیکی آن‌ها [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 47-54]
 • شناسایی تهیه و شناسایی چند کاتالیست اسیدی جامد و کاربرد کاتالیتیکی آنها [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 80-87]

ض

 • ضرایب فرانک-کوندون محاسبه انرژی‎ها و توابع موج ارتعاشی و ضرایب فرانک – کوندون مولکول CO با استفاده از روش نیومروف [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 55-60]
 • ضریب فعالیت مطالعه ترمودینامیک قابلیت حل شدن قلع(II) سولفات در آب ومخلوط آب-اتانول [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 27-33]

ط

 • طیف بینی جذبی مرئی – فرابنفش بررسی برهمکنش مواد فعال سطحی دوپیکره و مواد رنگزای آلی برای افزایش حلالیت رنگ در میسلهای مواد فعال سطحی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 27-40]
 • طیف جذبی بررسی خواص لومینسانس کمپلکس‌های آهن(II) و بیتیازول [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 41-46]

غ

 • غشای PVC ساخت الکترود سوربات گزین بر پایه PVC [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 11-16]

ف

 • فتوکاتالیست‌ مقایسه فعالیت فتوکاتالیتیکی TiO2/SiO2 و Pt- TiO2/SiO2 در تخریب رنگ رودامین بی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 55-65]
 • فلوئوردار کردن تهیه مشتقات بنزآمید در واکنش های فلوئور دار کردن هالو بنزونیتریل با استفاده از تترا متیل آمونیم فلوئورید [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 7-12]
 • فنل تهیه، شناسایی و بررسی ویژگی های فوتوکاتالیتیکی نانوذرات TiO2-ZnO [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 35-45]
 • فنیل هیدرازین یک ترکیب انتقال پروتون جدید به دست آمده از پیریدین-6،2-دی کربوکسیلیک اسید و فنیل هیدرازین و کمپلکس آن با سریم: تهیه و ساختار بلوری [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 89-94]
 • فوتوکاتالیست تهیه، شناسایی و بررسی ویژگی های فوتوکاتالیتیکی نانوذرات TiO2-ZnO [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 35-45]

ک

 • کاتالیست کاربرد پورفیرینهای فلزی آهن(III) و منگنز(III) در اپوکسی دار کردن سریع آلکنها [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 39-44]
 • کالیبراسیون گازی ارائه یک مدل جدید برای کالیبراسیون متانول در مخلوط های گازی همگن [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 21-30]
 • کامپوزیت پلیمری تولید نانو الیاف کامپوزیت پلی اکریلونیتریل- کربن اکتیو [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 23-31]
 • کراون اتر ترکیب های تجمعی سه جزئی دارای کراون اترها [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 13-26]
 • کربن فعال تولید نانو الیاف کامپوزیت پلی اکریلونیتریل- کربن اکتیو [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 23-31]
 • کروماتوگرافی گازی ارائه یک مدل جدید برای کالیبراسیون متانول در مخلوط های گازی همگن [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 21-30]
 • کروماتوگرافی گازی بررسی تاثیر توزیع جرم ملکولی در واکس های محافظ بر رفتار مهاجرتی ضد ازونانت ها در آمیزه های لاستیکی بر پایه NR/BR [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 47-53]
 • کگین تهیه و شناسایی چند کاتالیست اسیدی جامد و کاربرد کاتالیتیکی آنها [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 80-87]
 • کمپلکس سریم (IV) یک ترکیب انتقال پروتون جدید به دست آمده از پیریدین-6،2-دی کربوکسیلیک اسید و فنیل هیدرازین و کمپلکس آن با سریم: تهیه و ساختار بلوری [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 89-94]
 • کمپلکس‌های آهن بررسی خواص لومینسانس کمپلکس‌های آهن(II) و بیتیازول [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 41-46]
 • کوپلیمریزاسیون پیوندی- متیل متا اکریلات - پلی کلروپرن- بنزوئیل پر اکساید کوپلیمریزاسیون پیوندی پلی‌کلروپرن با متیل متا اکریلات به منظور کاربرد آن به عنوان چسب تک جزئی [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 15-22]

گ

 • گاز CO بررسی نظری جذب گاز کربن مونوکسید بر روی نانولوله بورنیترید [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 33-40]
 • گازوییل بررسی نانوکاتالیست‌های Ni2P و Ni2P-Mo بر پایه‌ی نانولوله‌های کربنی (CNTs) برای فرایند گوگردزدایی از گازوییل [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 67-74]
 • گرافیت پوشش داده شده با نیکل استفاده از گرافیت اصلاح شده با نانو ذرات نیکل به عنوان الکترود در پیل های سوختی متانولی [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 41-49]
 • گوگردزدایی بررسی نانوکاتالیست‌های Ni2P و Ni2P-Mo بر پایه‌ی نانولوله‌های کربنی (CNTs) برای فرایند گوگردزدایی از گازوییل [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 67-74]

ل

 • لاستیک طبیعی بررسی استفاده از پرکننده سیلیکا همراه با دوده بر روی مقاومت در برابر خستگی آمیزه رویه تایرهای باری [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 61-67]
 • لایه گذاری دستی بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت های پلیمر چند لایه بر پایه پلی استر غیراشباع تقویت شده به وسیله ترکیب الیاف شیشه یک جهتی و سوزنی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 45-53]
 • لومینسانس بررسی خواص لومینسانس کمپلکس‌های آهن(II) و بیتیازول [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 41-46]

م

 • ماده فعال سطحی دو پیکره بررسی برهمکنش مواد فعال سطحی دوپیکره و مواد رنگزای آلی برای افزایش حلالیت رنگ در میسلهای مواد فعال سطحی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 27-40]
 • متانول ارائه یک مدل جدید برای کالیبراسیون متانول در مخلوط های گازی همگن [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 21-30]
 • مخلوط کاتانیونیکی اثر مخلوط مواد فعال سطحی بر پایداری میکروحباب ها در حضور الکترولیت به منظور تصفیه ی پساب ها [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 5-13]
 • مخلوط های گازی ارائه یک مدل جدید برای کالیبراسیون متانول در مخلوط های گازی همگن [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 21-30]
 • میدان الکتریکی بررسی ذخیره سازی هیدروژن بر روی نانولوله ی سیلیکون کربید تحت میدان الکتریکی خارجی با روش محاسباتی DFT [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 57-68]
 • مقاومت ازونی بررسی تاثیر توزیع جرم ملکولی در واکس های محافظ بر رفتار مهاجرتی ضد ازونانت ها در آمیزه های لاستیکی بر پایه NR/BR [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 47-53]
 • مقاومت خستگی بررسی استفاده از پرکننده سیلیکا همراه با دوده بر روی مقاومت در برابر خستگی آمیزه رویه تایرهای باری [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 61-67]
 • میکروساختارها اثر مخلوط مواد فعال سطحی بر پایداری میکروحباب ها در حضور الکترولیت به منظور تصفیه ی پساب ها [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 5-13]
 • مواد رنگزای آلی بررسی برهمکنش مواد فعال سطحی دوپیکره و مواد رنگزای آلی برای افزایش حلالیت رنگ در میسلهای مواد فعال سطحی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 27-40]
 • مولکولCO محاسبه انرژی‎ها و توابع موج ارتعاشی و ضرایب فرانک – کوندون مولکول CO با استفاده از روش نیومروف [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 55-60]

ن

 • نانوالیاف تولید نانو الیاف کامپوزیت پلی اکریلونیتریل- کربن اکتیو [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 23-31]
 • نانوذرات بررسی مقدار جذب +Co2و رادیونوکلوئیدهای 58Co و 60Co به وسیله نانوذرات تیتانوسیلیکات حاوی Nb و Ge [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 31-37]
 • نانو ذرات سنتز و شناسایی نانو ذرات TiO2 دوپه شده با +La3 - بررسی شکاف انرژی و فعالیت فوتوکاتالیتیکی آن‌ها [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 47-54]
 • نانوساختارها اثر مخلوط مواد فعال سطحی بر پایداری میکروحباب ها در حضور الکترولیت به منظور تصفیه ی پساب ها [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 5-13]
 • نانوکاتالیست بررسی نانوکاتالیست‌های Ni2P و Ni2P-Mo بر پایه‌ی نانولوله‌های کربنی (CNTs) برای فرایند گوگردزدایی از گازوییل [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 67-74]
 • نانولوله بور نیترید بررسی نظری جذب گاز کربن مونوکسید بر روی نانولوله بورنیترید [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 33-40]
 • نانولوله سیلیکون کربید بررسی ذخیره سازی هیدروژن بر روی نانولوله ی سیلیکون کربید تحت میدان الکتریکی خارجی با روش محاسباتی DFT [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 57-68]
 • نانولوله‌های کربنی بررسی نانوکاتالیست‌های Ni2P و Ni2P-Mo بر پایه‌ی نانولوله‌های کربنی (CNTs) برای فرایند گوگردزدایی از گازوییل [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 67-74]
 • نظریه تابع چگال بررسی نظری جذب گاز کربن مونوکسید بر روی نانولوله بورنیترید [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 33-40]
 • نظریه تابع چگال (DFT) بررسی ذخیره سازی هیدروژن بر روی نانولوله ی سیلیکون کربید تحت میدان الکتریکی خارجی با روش محاسباتی DFT [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 57-68]
 • نقاط کوانتومی سنتز نقاط کوانتومی CdSe در محیط پارافین مایع و بررسی خاصیت نورتابی آن ها [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 51-55]
 • نیوبیم- ژرمانیم تیتانوسیلیکات بررسی مقدار جذب +Co2و رادیونوکلوئیدهای 58Co و 60Co به وسیله نانوذرات تیتانوسیلیکات حاوی Nb و Ge [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 31-37]
 • نورتابی سنتز نقاط کوانتومی CdSe در محیط پارافین مایع و بررسی خاصیت نورتابی آن ها [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 51-55]

و

 • ویژگی ها رئولوژی بررسی همگرایی رفتار رئولوژیکی آمیزهای لاستیکی بر پایه SBR/NR با نتیجه های به دست آمده از ATR – FTIR [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 69-76]
 • ویژگی های مکانیکی کامپوزیت ها بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت های پلیمر چند لایه بر پایه پلی استر غیراشباع تقویت شده به وسیله ترکیب الیاف شیشه یک جهتی و سوزنی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 45-53]
 • ولز–داوسن تهیه و شناسایی چند کاتالیست اسیدی جامد و کاربرد کاتالیتیکی آنها [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 80-87]

ه

 • هگزا دسیل تری متیل آمونیم برمید اثر مخلوط مواد فعال سطحی بر پایداری میکروحباب ها در حضور الکترولیت به منظور تصفیه ی پساب ها [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 5-13]
 • هگزا سیانو فرات (III) اندازه‌گیری مقدارهای جزیی جیوه (II) با استفاده از روش طیف نورسنجی در حضور سورفکتانت SDS [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 17-25]

ی

 • یون نیکل(II) به کارگیری جلبک دریایی الوا lactuca Ulva (کاهوی دریایی) برای تصفیه یون نیکل(II) از پساب های صنعتی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 15-19]