نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبکاری پلاتین الکترواکسایش گلوکز بر روی الکترودهای Pt/TiO2/Ti در محلول NaOH [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 29-37]
 • آلاینده‌های زیست محیطی بررسی فعالیت فتوکاتالیتیکی TiO2/SiO2 و V2O5/ TiO2/SiO2 در تخریب منو و دی کلروبنزن [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 55-64]
 • آلودگی سرب بهینه‌سازی فرایند حذف آلودگی سرب از سطوح کرومی به روش متوالی با محلول پاک‌کننده EDTA/H2O2 [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 15-23]
 • آمورف مدل‌های سینتیکی برای تبدیل‌های فازی حالت جامد نانوذرات TiO2 [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 33-43]
 • آناتاز مدل‌های سینتیکی برای تبدیل‌های فازی حالت جامد نانوذرات TiO2 [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 33-43]
 • آنددار شدن تیتانیم الکترواکسایش گلوکز بر روی الکترودهای Pt/TiO2/Ti در محلول NaOH [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 29-37]
 • آهن (III) هیدروکسید نانوکامپوزیت آهن (III) هیدروکسید / گرافن اکسید و بررسی جذب سرب با استفاده از آن [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 17-23]

ا

 • اپوکسیداسیون تهیه، شناسایی و بررسی فعالیت کاتالیتیکی دو کمپلکس جدید دی اکسومولیبدن(VI) با استفاده از لیگاندهای نفتالن دی آمین [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 39-44]
 • ارتباط کمی‌ساختار- فعالیت روش‌های خطی و غیرخطی ارتباط کمی‌ساختار- فعالیت جهت پیش‌بینی فعالیت دارویی برخی از مشتقات آمینواسیدها [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 53-61]
 • ازدیاد برداشت مخازن نفتی بررسی پایداری امولسیون‌های تهیه شده از هیبرید آلومینا- نانولوله‌های کربنی چند دیواره در دماهای متفاوت جهت ازدیاد برداشت مخازن نفتی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 7-14]
 • استخراج باکتریایی بهینه‌سازی عامل‌های عملیاتی استخراج باکتریایی کانسنگ کم عیار مجتمع مس سرچشمه با استفاده از باکتری‌های مزوفیل و گرمادوست معتدل در مقایسه با حلال‌شویی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 23-33]
 • استخراج روغن بهینه‌سازی استخراج روغن هسته خرما در مقیاس آزمایشگاهی و نیم صنعتی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 25-30]
 • اصلاح سطح عامل دار کردن نانوذرات Fe3O4 از طریق پیوندزنی مرکاپتو بنزوئیک اسید برای حذف موثر جیوه از آب‌های آلوده [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 5-14]
 • اکسایش D-گلوکز الکترواکسایش گلوکز بر روی الکترودهای Pt/TiO2/Ti در محلول NaOH [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 29-37]
 • اکسید آهن تهیه نانوکامپوزیت پلی یورتانی فوم سخت سوپرپارامغناطیسیFe3O4@SiO2-PUF به روش درجا و مطالعه خواص حرارتی و مغناطیسی آن [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 75-81]
 • اکسیژن خواهی زیست‌شیمیایی (BOD) بررسی تأثیر عامل‌های عملیاتی بر عملکرد حسگر زیستی در اندازه‌گیری BOD [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 5-13]
 • الیاف کارتن کهنه مطالعه اثر عامل جفت کننده ایزوسیانات بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی چندسازه پلی اتیلن سنگین – الیاف کارتن کهنه [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 15-21]
 • الکترودهای Pt/TiO2/Ti الکترواکسایش گلوکز بر روی الکترودهای Pt/TiO2/Ti در محلول NaOH [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 29-37]
 • الگوی سازی الگوی سازی فرایند کراکینگ کاتالیتیکی بستر سیال [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 65-74]
 • امولسیون بررسی پایداری امولسیون‌های تهیه شده از هیبرید آلومینا- نانولوله‌های کربنی چند دیواره در دماهای متفاوت جهت ازدیاد برداشت مخازن نفتی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 7-14]
 • انعکاس تأثیر ذره‌های نانوسیلیکا بر ویژگی‌های سطحی نانوکامپوزیت پلی بوتیلن ترفتالات/سیلیکا [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 45-56]

ب

 • باکتری‌های مزوفیل و گرمادوست معتدل بهینه‌سازی عامل‌های عملیاتی استخراج باکتریایی کانسنگ کم عیار مجتمع مس سرچشمه با استفاده از باکتری‌های مزوفیل و گرمادوست معتدل در مقایسه با حلال‌شویی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 23-33]
 • بخار آب بررسی اثر شرایط عملیاتی روی کربن فعال سنتزشده در شرایط بهینه با استفاده از کربن دی اکسید و بخار آب و انتخاب عامل مناسب [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 5-15]
 • برج جذب مدل فرایند جذب کربن دی اکسید در برج‌های آکنده به‌وسیله‌ی محلول 2-آمینو 2-متیل 1-پروپانول [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 45-52]
 • بروکیت مدل‌های سینتیکی برای تبدیل‌های فازی حالت جامد نانوذرات TiO2 [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 33-43]
 • بلورینگی مدل‌های سینتیکی برای تبدیل‌های فازی حالت جامد نانوذرات TiO2 [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 33-43]
 • بنزین سنتز نانوذرات مغناطیسی با پوشش سیلیکاتی جهت تثبیت مایعات یونی و استفاده از آن به عنوان ماده‌ی گوگردزدا [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 31-36]
 • بهینه‌سازی بهینه‌سازی استخراج روغن هسته خرما در مقیاس آزمایشگاهی و نیم صنعتی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 25-30]
 • بهینه سازی پاسخ بررسی تأثیر عامل‌های عملیاتی بر عملکرد حسگر زیستی در اندازه‌گیری BOD [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 5-13]

پ

 • پاک‌سازی سطوح فلزی بهینه‌سازی فرایند حذف آلودگی سرب از سطوح کرومی به روش متوالی با محلول پاک‌کننده EDTA/H2O2 [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 15-23]
 • پساب حذف (Pb(II و (Cu(II از پساب‌ها، با Onopordon Leptolepis بهینه شده با نمک‌های فلزی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 45-53]
 • پیش پلیمر تهیه پیش پلیمر ایزوسیاناتی بر پایه گیلیسیدیل آزید پلیمر (GAP) و تجزیه کمی NCO آن به وسیله طیف‌سنجی 19FNMR [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 25-32]
 • پلی‌اتیلن سنگین مطالعه اثر عامل جفت کننده ایزوسیانات بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی چندسازه پلی اتیلن سنگین – الیاف کارتن کهنه [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 15-21]
 • پلی استر تأثیر ذره‌های نانوسیلیکا بر ویژگی‌های سطحی نانوکامپوزیت پلی بوتیلن ترفتالات/سیلیکا [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 45-56]
 • پُلی مورف مدل‌های سینتیکی برای تبدیل‌های فازی حالت جامد نانوذرات TiO2 [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 33-43]
 • پوست سخت پسته بررسی اثر شرایط عملیاتی روی کربن فعال سنتزشده در شرایط بهینه با استفاده از کربن دی اکسید و بخار آب و انتخاب عامل مناسب [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 5-15]

ت

 • تیتانیا نانوکامپوزیت متخلخل هیدروکسی آپاتیت/تیتانیا برای کاربردهای بافت سخت [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 15-27]
 • تیتانیم دی اکسید بررسی فعالیت فتوکاتالیتیکی TiO2/SiO2 و V2O5/ TiO2/SiO2 در تخریب منو و دی کلروبنزن [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 55-64]
 • تجزیه کمی تهیه پیش پلیمر ایزوسیاناتی بر پایه گیلیسیدیل آزید پلیمر (GAP) و تجزیه کمی NCO آن به وسیله طیف‌سنجی 19FNMR [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 25-32]
 • تصفیه آب حذف رنگزای آنیونی آبی اسیدی 25 از آب آلوده با استفاده از تکه‌های سخت شده سیمان پرتلند [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 41-46]
 • تکه‌های سخت شده سیمان پرتلند حذف رنگزای آنیونی آبی اسیدی 25 از آب آلوده با استفاده از تکه‌های سخت شده سیمان پرتلند [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 41-46]

ج

 • جداسازی الگوسازی جداسازی انتخابی هیدروژن از مخلوط هیدروکربنی در داخل غشای زئولیتی MFI [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 35-40]
 • جذب سدیم بررسی مقدار جذب کاتیون+Na به وسیله‌ی سامانه‌های ناهمگن جدید بر پایه‌ی کالیکس آرن‌های پایدار شده بر روی سطح سیلیکاژل [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 69-77]
 • جذب سرب نانوکامپوزیت آهن (III) هیدروکسید / گرافن اکسید و بررسی جذب سرب با استفاده از آن [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 17-23]
 • جذب واکنشی مدل فرایند جذب کربن دی اکسید در برج‌های آکنده به‌وسیله‌ی محلول 2-آمینو 2-متیل 1-پروپانول [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 45-52]
 • جفت‌کننده ایزوسیانات مطالعه اثر عامل جفت کننده ایزوسیانات بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی چندسازه پلی اتیلن سنگین – الیاف کارتن کهنه [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 15-21]

چ

 • چند سازه مطالعه اثر عامل جفت کننده ایزوسیانات بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی چندسازه پلی اتیلن سنگین – الیاف کارتن کهنه [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 15-21]

ح

 • حذف رنگزای آبی اسیدی 25 حذف رنگزای آنیونی آبی اسیدی 25 از آب آلوده با استفاده از تکه‌های سخت شده سیمان پرتلند [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 41-46]
 • حسگرزیستی بررسی تأثیر عامل‌های عملیاتی بر عملکرد حسگر زیستی در اندازه‌گیری BOD [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 5-13]

خ

 • خرما بهینه‌سازی استخراج روغن هسته خرما در مقیاس آزمایشگاهی و نیم صنعتی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 25-30]

د

 • داربست ‌های متخلخل نانوکامپوزیت متخلخل هیدروکسی آپاتیت/تیتانیا برای کاربردهای بافت سخت [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 15-27]
 • دی اکسومولیبدن(VI) تهیه، شناسایی و بررسی فعالیت کاتالیتیکی دو کمپلکس جدید دی اکسومولیبدن(VI) با استفاده از لیگاندهای نفتالن دی آمین [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 39-44]
 • دی کلرو بنزن بررسی فعالیت فتوکاتالیتیکی TiO2/SiO2 و V2O5/ TiO2/SiO2 در تخریب منو و دی کلروبنزن [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 55-64]

ر

 • رایزر الگوی سازی فرایند کراکینگ کاتالیتیکی بستر سیال [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 65-74]
 • راکتور ستونی بهینه‌سازی عامل‌های عملیاتی استخراج باکتریایی کانسنگ کم عیار مجتمع مس سرچشمه با استفاده از باکتری‌های مزوفیل و گرمادوست معتدل در مقایسه با حلال‌شویی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 23-33]
 • رفتار طیفی بررسی همگرایی ویژگی‌های رئولوژیکی آمیزه‌های ‌لاستیکی بر پایه NR/BR با نتیجه‌های به‌دست آمده از روش FTIR-ATR [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 63-72]
 • رگرسیون خطی چندگانه روش‌های خطی و غیرخطی ارتباط کمی‌ساختار- فعالیت جهت پیش‌بینی فعالیت دارویی برخی از مشتقات آمینواسیدها [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 53-61]
 • روتیل مدل‌های سینتیکی برای تبدیل‌های فازی حالت جامد نانوذرات TiO2 [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 33-43]
 • روش متوالی بهینه‌سازی فرایند حذف آلودگی سرب از سطوح کرومی به روش متوالی با محلول پاک‌کننده EDTA/H2O2 [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 15-23]

ز

 • زیست فعالی سنتز نانو کامپوزیت زیست فعال مزو حفره سیلیکا/هیدروکسی آپاتیت به روش سل- ژل [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 47-55]
 • زئولیت MFI الگوسازی جداسازی انتخابی هیدروژن از مخلوط هیدروکربنی در داخل غشای زئولیتی MFI [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 35-40]
 • زئولیت TiO2 تهیه و شناسایی نانو تیتانیا کپسوله شده درساختار زئولیت X حاوی فلزهای نیکل، کبالت و روی و بررسی فتوکاتالیستی آن [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 73-80]

س

 • ساختار تهیه، شناسایی و بررسی فعالیت کاتالیتیکی دو کمپلکس جدید دی اکسومولیبدن(VI) با استفاده از لیگاندهای نفتالن دی آمین [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 39-44]
 • سامانه‌های ناهمگن بررسی مقدار جذب کاتیون+Na به وسیله‌ی سامانه‌های ناهمگن جدید بر پایه‌ی کالیکس آرن‌های پایدار شده بر روی سطح سیلیکاژل [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 69-77]
 • سرب حذف (Pb(II و (Cu(II از پساب‌ها، با Onopordon Leptolepis بهینه شده با نمک‌های فلزی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 45-53]
 • سل- ژل سنتز نانو کامپوزیت زیست فعال مزو حفره سیلیکا/هیدروکسی آپاتیت به روش سل- ژل [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 47-55]
 • سنتز مکانوشیمیایی سنتز مکانوشیمیایی ترکیب‌های نانوساختار مولیبدن کاربید با استفاده از سامانه MoS2/CaO/C در حضور پودر آلومینیم [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 57-67]
 • سوفلوران بررسی واکنش‌های جانشینی هسته دوستی پاره‌ای از هسته دوست‌های فعال زیستی با سوکلران [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 57-63]
 • سوکلران بررسی واکنش‌های جانشینی هسته دوستی پاره‌ای از هسته دوست‌های فعال زیستی با سوکلران [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 57-63]

ش

 • شبکه عصبی مصنوعی روش‌های خطی و غیرخطی ارتباط کمی‌ساختار- فعالیت جهت پیش‌بینی فعالیت دارویی برخی از مشتقات آمینواسیدها [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 53-61]
 • شتاب‌دهنده تهیه و بررسی ویژگی‌های شتاب‌دهنده جدید از خانواده بنزوتیازول،در ساخت آمیزه‌های لاستیکی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 37-44]

ط

 • طراحی آزمایش تاگوچی بهینه‌سازی عامل‌های عملیاتی استخراج باکتریایی کانسنگ کم عیار مجتمع مس سرچشمه با استفاده از باکتری‌های مزوفیل و گرمادوست معتدل در مقایسه با حلال‌شویی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 23-33]

ع

 • عامل کیلیت‌کننده بهینه‌سازی فرایند حذف آلودگی سرب از سطوح کرومی به روش متوالی با محلول پاک‌کننده EDTA/H2O2 [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 15-23]

غ

 • غشا الگوسازی جداسازی انتخابی هیدروژن از مخلوط هیدروکربنی در داخل غشای زئولیتی MFI [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 35-40]
 • غلظت اضافی سطح اثر نمک بر پایداری میسل‌های تشکیل شده در مخلوط مواد فعال سطحی برای پاک کردن لکه‌های چربی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 65-73]
 • غنی از ماده فعال سطحی آنیونی اثر نمک بر پایداری میسل‌های تشکیل شده در مخلوط مواد فعال سطحی برای پاک کردن لکه‌های چربی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 65-73]
 • غنی از ماده فعال سطحی کاتیونی اثر نمک بر پایداری میسل‌های تشکیل شده در مخلوط مواد فعال سطحی برای پاک کردن لکه‌های چربی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 65-73]

ف

 • فتوکاتالیست بررسی فعالیت فتوکاتالیتیکی TiO2/SiO2 و V2O5/ TiO2/SiO2 در تخریب منو و دی کلروبنزن [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 55-64]
 • فتوکاتالیست تهیه و شناسایی نانو تیتانیا کپسوله شده درساختار زئولیت X حاوی فلزهای نیکل، کبالت و روی و بررسی فتوکاتالیستی آن [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 73-80]
 • فرایند سل-ژل تهیه نانوکامپوزیت پلی یورتانی فوم سخت سوپرپارامغناطیسیFe3O4@SiO2-PUF به روش درجا و مطالعه خواص حرارتی و مغناطیسی آن [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 75-81]
 • فعالیت الکتروکاتالیتیکی الکترواکسایش گلوکز بر روی الکترودهای Pt/TiO2/Ti در محلول NaOH [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 29-37]
 • فعال‌سازی فیزیکی بررسی اثر شرایط عملیاتی روی کربن فعال سنتزشده در شرایط بهینه با استفاده از کربن دی اکسید و بخار آب و انتخاب عامل مناسب [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 5-15]
 • فنل تهیه و شناسایی نانو تیتانیا کپسوله شده درساختار زئولیت X حاوی فلزهای نیکل، کبالت و روی و بررسی فتوکاتالیستی آن [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 73-80]
 • فوم‌های سخت پلی یورتان تهیه نانوکامپوزیت پلی یورتانی فوم سخت سوپرپارامغناطیسیFe3O4@SiO2-PUF به روش درجا و مطالعه خواص حرارتی و مغناطیسی آن [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 75-81]

ک

 • کاتالیست سنتز مکانوشیمیایی ترکیب‌های نانوساختار مولیبدن کاربید با استفاده از سامانه MoS2/CaO/C در حضور پودر آلومینیم [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 57-67]
 • کامپوزیت نانوکامپوزیت آهن (III) هیدروکسید / گرافن اکسید و بررسی جذب سرب با استفاده از آن [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 17-23]
 • کانسنگ کم عیار بهینه‌سازی عامل‌های عملیاتی استخراج باکتریایی کانسنگ کم عیار مجتمع مس سرچشمه با استفاده از باکتری‌های مزوفیل و گرمادوست معتدل در مقایسه با حلال‌شویی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 23-33]
 • کراکینگ کاتالیتیکی الگوی سازی فرایند کراکینگ کاتالیتیکی بستر سیال [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 65-74]
 • کربن دی اکسید بررسی اثر شرایط عملیاتی روی کربن فعال سنتزشده در شرایط بهینه با استفاده از کربن دی اکسید و بخار آب و انتخاب عامل مناسب [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 5-15]
 • کربن دی اکسید مدل فرایند جذب کربن دی اکسید در برج‌های آکنده به‌وسیله‌ی محلول 2-آمینو 2-متیل 1-پروپانول [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 45-52]
 • کربن فعال بررسی اثر شرایط عملیاتی روی کربن فعال سنتزشده در شرایط بهینه با استفاده از کربن دی اکسید و بخار آب و انتخاب عامل مناسب [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 5-15]
 • کشش سطحی اثر نمک بر پایداری میسل‌های تشکیل شده در مخلوط مواد فعال سطحی برای پاک کردن لکه‌های چربی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 65-73]
 • کلروسولفونیل کالیکس [4] آرن بررسی مقدار جذب کاتیون+Na به وسیله‌ی سامانه‌های ناهمگن جدید بر پایه‌ی کالیکس آرن‌های پایدار شده بر روی سطح سیلیکاژل [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 69-77]

گ

 • گرافن اکسید نانوکامپوزیت آهن (III) هیدروکسید / گرافن اکسید و بررسی جذب سرب با استفاده از آن [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 17-23]
 • گوگردزدایی سنتز نانوذرات مغناطیسی با پوشش سیلیکاتی جهت تثبیت مایعات یونی و استفاده از آن به عنوان ماده‌ی گوگردزدا [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 31-36]

ل

 • لانگ مویر الگوسازی جداسازی انتخابی هیدروژن از مخلوط هیدروکربنی در داخل غشای زئولیتی MFI [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 35-40]
 • لجن فعال بررسی تأثیر عامل‌های عملیاتی بر عملکرد حسگر زیستی در اندازه‌گیری BOD [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 5-13]

م

 • مایع یونی سنتز نانوذرات مغناطیسی با پوشش سیلیکاتی جهت تثبیت مایعات یونی و استفاده از آن به عنوان ماده‌ی گوگردزدا [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 31-36]
 • متالوپورفیرین عامل دار کردن نانوذرات Fe3O4 از طریق پیوندزنی مرکاپتو بنزوئیک اسید برای حذف موثر جیوه از آب‌های آلوده [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 5-14]
 • محلول پاک‌کننده بهینه‌سازی فرایند حذف آلودگی سرب از سطوح کرومی به روش متوالی با محلول پاک‌کننده EDTA/H2O2 [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 15-23]
 • مخلوط یونی مواد فعال سطحی اثر نمک بر پایداری میسل‌های تشکیل شده در مخلوط مواد فعال سطحی برای پاک کردن لکه‌های چربی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 65-73]
 • مدل‌سازی مدل فرایند جذب کربن دی اکسید در برج‌های آکنده به‌وسیله‌ی محلول 2-آمینو 2-متیل 1-پروپانول [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 45-52]
 • مدل سینتیکی مدل‌های سینتیکی برای تبدیل‌های فازی حالت جامد نانوذرات TiO2 [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 33-43]
 • مدل نرخ انتقال جرم مدل فرایند جذب کربن دی اکسید در برج‌های آکنده به‌وسیله‌ی محلول 2-آمینو 2-متیل 1-پروپانول [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 45-52]
 • مزو حفره سیلیکا سنتز نانو کامپوزیت زیست فعال مزو حفره سیلیکا/هیدروکسی آپاتیت به روش سل- ژل [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 47-55]
 • مس حذف (Pb(II و (Cu(II از پساب‌ها، با Onopordon Leptolepis بهینه شده با نمک‌های فلزی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 45-53]
 • مشتقات 2-مرکاپتوبنزوتیازول تهیه و بررسی ویژگی‌های شتاب‌دهنده جدید از خانواده بنزوتیازول،در ساخت آمیزه‌های لاستیکی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 37-44]
 • مشتقات آمینواسیدها روش‌های خطی و غیرخطی ارتباط کمی‌ساختار- فعالیت جهت پیش‌بینی فعالیت دارویی برخی از مشتقات آمینواسیدها [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 53-61]
 • مگنتایت عامل دار کردن نانوذرات Fe3O4 از طریق پیوندزنی مرکاپتو بنزوئیک اسید برای حذف موثر جیوه از آب‌های آلوده [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 5-14]
 • مگنتایت سنتز نانوذرات مغناطیسی با پوشش سیلیکاتی جهت تثبیت مایعات یونی و استفاده از آن به عنوان ماده‌ی گوگردزدا [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 31-36]
 • منو کلرو بنزن بررسی فعالیت فتوکاتالیتیکی TiO2/SiO2 و V2O5/ TiO2/SiO2 در تخریب منو و دی کلروبنزن [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 55-64]
 • مولیبدن کاربید نانوساختار سنتز مکانوشیمیایی ترکیب‌های نانوساختار مولیبدن کاربید با استفاده از سامانه MoS2/CaO/C در حضور پودر آلومینیم [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 57-67]

ن

 • نانوسیال بررسی پایداری امولسیون‌های تهیه شده از هیبرید آلومینا- نانولوله‌های کربنی چند دیواره در دماهای متفاوت جهت ازدیاد برداشت مخازن نفتی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 7-14]
 • نانو سیلیکا تأثیر ذره‌های نانوسیلیکا بر ویژگی‌های سطحی نانوکامپوزیت پلی بوتیلن ترفتالات/سیلیکا [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 45-56]
 • نانوکامپوزیت سنتز نانو کامپوزیت زیست فعال مزو حفره سیلیکا/هیدروکسی آپاتیت به روش سل- ژل [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 47-55]
 • نانو کامپوزیت‌های فرومغناطیس تهیه نانوکامپوزیت پلی یورتانی فوم سخت سوپرپارامغناطیسیFe3O4@SiO2-PUF به روش درجا و مطالعه خواص حرارتی و مغناطیسی آن [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 75-81]
 • نیتروفنل تهیه و شناسایی نانو تیتانیا کپسوله شده درساختار زئولیت X حاوی فلزهای نیکل، کبالت و روی و بررسی فتوکاتالیستی آن [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 73-80]
 • نمونه‌های آبی عامل دار کردن نانوذرات Fe3O4 از طریق پیوندزنی مرکاپتو بنزوئیک اسید برای حذف موثر جیوه از آب‌های آلوده [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 5-14]

و

 • واکنش‌گاه دوار بررسی اثر شرایط عملیاتی روی کربن فعال سنتزشده در شرایط بهینه با استفاده از کربن دی اکسید و بخار آب و انتخاب عامل مناسب [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 5-15]
 • واکنش‌های جانشینی هسته دوستی بررسی واکنش‌های جانشینی هسته دوستی پاره‌ای از هسته دوست‌های فعال زیستی با سوکلران [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 57-63]
 • وزن اکی‌والانی 19FNMR تهیه پیش پلیمر ایزوسیاناتی بر پایه گیلیسیدیل آزید پلیمر (GAP) و تجزیه کمی NCO آن به وسیله طیف‌سنجی 19FNMR [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 25-32]
 • ویژگی زیست فعالی نانوکامپوزیت متخلخل هیدروکسی آپاتیت/تیتانیا برای کاربردهای بافت سخت [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 15-27]
 • ویژگی مکانیکی نانوکامپوزیت متخلخل هیدروکسی آپاتیت/تیتانیا برای کاربردهای بافت سخت [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 15-27]
 • ویژگی‌های رئولوژیکی بررسی همگرایی ویژگی‌های رئولوژیکی آمیزه‌های ‌لاستیکی بر پایه NR/BR با نتیجه‌های به‌دست آمده از روش FTIR-ATR [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 63-72]
 • ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی مطالعه اثر عامل جفت کننده ایزوسیانات بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی چندسازه پلی اتیلن سنگین – الیاف کارتن کهنه [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 15-21]
 • ولکانش تهیه و بررسی ویژگی‌های شتاب‌دهنده جدید از خانواده بنزوتیازول،در ساخت آمیزه‌های لاستیکی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 37-44]

ه

 • هیبرید آلومینا- نانولوله‌های کربنی چند دیواره بررسی پایداری امولسیون‌های تهیه شده از هیبرید آلومینا- نانولوله‌های کربنی چند دیواره در دماهای متفاوت جهت ازدیاد برداشت مخازن نفتی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 7-14]
 • هدایت سنجی اثر نمک بر پایداری میسل‌های تشکیل شده در مخلوط مواد فعال سطحی برای پاک کردن لکه‌های چربی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 65-73]
 • هیدروژن الگوسازی جداسازی انتخابی هیدروژن از مخلوط هیدروکربنی در داخل غشای زئولیتی MFI [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 35-40]
 • هیدروکربن‌های سبک الگوسازی جداسازی انتخابی هیدروژن از مخلوط هیدروکربنی در داخل غشای زئولیتی MFI [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 35-40]
 • هیدروکسی آپاتیت نانوکامپوزیت متخلخل هیدروکسی آپاتیت/تیتانیا برای کاربردهای بافت سخت [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 15-27]
 • هیدروکسی آپاتیت سنتز نانو کامپوزیت زیست فعال مزو حفره سیلیکا/هیدروکسی آپاتیت به روش سل- ژل [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 47-55]
 • هسته خرما بهینه‌سازی استخراج روغن هسته خرما در مقیاس آزمایشگاهی و نیم صنعتی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 25-30]
 • هیستون دی استیلاز (HDAC) روش‌های خطی و غیرخطی ارتباط کمی‌ساختار- فعالیت جهت پیش‌بینی فعالیت دارویی برخی از مشتقات آمینواسیدها [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 53-61]
 • هوشبر استنشاقی بررسی واکنش‌های جانشینی هسته دوستی پاره‌ای از هسته دوست‌های فعال زیستی با سوکلران [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 57-63]

ی

 • یک و هشت- نفتالن دی آمین تهیه، شناسایی و بررسی فعالیت کاتالیتیکی دو کمپلکس جدید دی اکسومولیبدن(VI) با استفاده از لیگاندهای نفتالن دی آمین [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 39-44]
 • یون جیوه عامل دار کردن نانوذرات Fe3O4 از طریق پیوندزنی مرکاپتو بنزوئیک اسید برای حذف موثر جیوه از آب‌های آلوده [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 5-14]