نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب دریا مطالعه اثر بازدارنده اولئیک ایمیدازولین و یون بنزوات بر خوردگی آلیاژ فولاد کربنی مورد استفاده در خط لوله انتقال نفت [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 65-73]
 • آب گریز سنتز و آماده سازی نانو پوشش‌های آب گریز سیلیکا به روش سل-ژل- غوطه وری [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 45-50]
 • آغازگر بررسی ویژگی‌های گرمایی هیدروژل نانوکامپوزیتی پایه کاراژینان حساس به محیط‌های یونی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 49-58]
 • آمیزه‌ی لاستیکی بررسی ویژگی‌های رئولوژیکی و فیزیکو- مکانیکی آمیزه‌های لاستیکی پر شده با دوده به‌دست آمده از گرماکافت تایر‌های فرسوده [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 25-33]
 • آنمی سنتر نانوکپسول‌های فرو گلوتامات: بررسی پایداری و اندازه نانوکپسول [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 45-51]
 • آهن دی اکسید بررسی جذب یون سرب (ΙΙ) از محلول‌های آبی با کلینوپتیلولیت ایرانی اصلاح شده با نانو ذرات(TiO2 و Fe3O4) [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 75-83]

ا

 • اثرکاتالیستی γ-Fe2O3 بررسی اثر کاتالیستی نانو‌ذره‌ی γ-Fe2O3 بر روی سرعت تخریب یک کمپلکس پرانرژی اکسووانادیومی (IV) [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 51-56]
 • اثر هم‌افزایی مطالعه اثر بازدارنده اولئیک ایمیدازولین و یون بنزوات بر خوردگی آلیاژ فولاد کربنی مورد استفاده در خط لوله انتقال نفت [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 65-73]
 • احتراق اوره - نیترات اثر تقویت کننده سریا برتولید هیدروژن مصرفی پیل‌های سوختی با استفاده از تبدیل متانول با بخار آب روی مخلوط اکسیدهای نانوساختار Cu ،Zn و Al سنتزی به روش احتراقی اوره –نیترات [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 33-44]
 • اریترومایسین افزایش بازده تولید تخمیری اریترومایسین با استفاده از نانوذرات آهن اکسید [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 67-75]
 • استخراج لانتانیدها استخراج لانتانیدها از محلول‌های آبی به روش کروماتوگرافی استخراجی با رزینAmberlite XAD-4 آغشته به سیانکس 301 [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 23-32]
 • افزایشی طراحی حسگر گزینش‌پذیر فلورسانسی برای اندازه‌گیری یون نیکل [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 59-65]
 • اکسیدهای نانوساختار Cu/Zn/Ce/Al اثر تقویت کننده سریا برتولید هیدروژن مصرفی پیل‌های سوختی با استفاده از تبدیل متانول با بخار آب روی مخلوط اکسیدهای نانوساختار Cu ،Zn و Al سنتزی به روش احتراقی اوره –نیترات [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 33-44]
 • الاستومر پلی اورتانی آماده‌سازی و شناسایی نانوکامپوزیت‌های پلی اورتان مغناطیسی پایه آبی مزدوج شده با انسولین به منظور افزایش پایداری زیستی این دارو [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 5-12]
 • انسولین آماده‌سازی و شناسایی نانوکامپوزیت‌های پلی اورتان مغناطیسی پایه آبی مزدوج شده با انسولین به منظور افزایش پایداری زیستی این دارو [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 5-12]

ب

 • بازیافت بازیافت ترفتالیک اسید از ضایعات پلی اتیلن ترفتالات در حضور نانو ذرات آهن اکسید اصلاح شده با نانو سیلیکا تحت تابش امواج ریزموج [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 5-13]
 • بازدارنده مطالعه اثر بازدارنده اولئیک ایمیدازولین و یون بنزوات بر خوردگی آلیاژ فولاد کربنی مورد استفاده در خط لوله انتقال نفت [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 65-73]
 • بدون الکترود (آبکاری فاقد منبع جریان خارجی) طراحی و مشخصه‌یابی الکترود گرافیت دوپه شده با نانوذرات نیکل- فسفر برای استفاده در پیل‌های سوختی متانولی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 5-12]

پ

 • پرتو الکترونی تأثیر مقدار نانورس و پرتوالکترونی بر مقاومت سایشی نانوکامپوزیت ولکانیزه شده بر پایه آلیاژ لاستیک طبیعی/لاستیک استایرن بوتادین/دوده [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 13-23]
 • پلی اتیلن ترفتالات بازیافت ترفتالیک اسید از ضایعات پلی اتیلن ترفتالات در حضور نانو ذرات آهن اکسید اصلاح شده با نانو سیلیکا تحت تابش امواج ریزموج [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 5-13]
 • پلی آکریل آمید آنیونی سامانه‌ لخته ساز دوگانه برای حذف رنگ از آب: هیبرید پلی(آکریل آمید-کو-دی آلیل دی متیل آمونیم کلرید)/سیلیکا و پلی آکریل آمید آنیونی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 37-44]
 • پلی (آکریل آمید-کو-دی آلیل دی متیل آمونیم کلرید)/ سیلیکا سامانه‌ لخته ساز دوگانه برای حذف رنگ از آب: هیبرید پلی(آکریل آمید-کو-دی آلیل دی متیل آمونیم کلرید)/سیلیکا و پلی آکریل آمید آنیونی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 37-44]
 • پلی‌آنیلین بررسی فعالیت سطحی و تعین مقدار رسانایی پلی آنیلین عامل دار شده‌ی محلول در آب [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 35-40]
 • پلی‌آنیلین محلول در آب بررسی فعالیت سطحی و تعین مقدار رسانایی پلی آنیلین عامل دار شده‌ی محلول در آب [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 35-40]
 • پیل سوختی طراحی و مشخصه‌یابی الکترود گرافیت دوپه شده با نانوذرات نیکل- فسفر برای استفاده در پیل‌های سوختی متانولی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 5-12]

ت

 • تابش ریزموج بازیافت ترفتالیک اسید از ضایعات پلی اتیلن ترفتالات در حضور نانو ذرات آهن اکسید اصلاح شده با نانو سیلیکا تحت تابش امواج ریزموج [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 5-13]
 • تایر فرسوده بررسی ویژگی‌های رئولوژیکی و فیزیکو- مکانیکی آمیزه‌های لاستیکی پر شده با دوده به‌دست آمده از گرماکافت تایر‌های فرسوده [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 25-33]
 • تبدیل متانول اثر تقویت کننده سریا برتولید هیدروژن مصرفی پیل‌های سوختی با استفاده از تبدیل متانول با بخار آب روی مخلوط اکسیدهای نانوساختار Cu ،Zn و Al سنتزی به روش احتراقی اوره –نیترات [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 33-44]
 • تیتانیم دی اکسید بررسی جذب یون سرب (ΙΙ) از محلول‌های آبی با کلینوپتیلولیت ایرانی اصلاح شده با نانو ذرات(TiO2 و Fe3O4) [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 75-83]
 • تجزیه گرمایی بررسی ویژگی‌های گرمایی هیدروژل نانوکامپوزیتی پایه کاراژینان حساس به محیط‌های یونی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 49-58]
 • تخمیر افزایش بازده تولید تخمیری اریترومایسین با استفاده از نانوذرات آهن اکسید [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 67-75]
 • ترفتالیک اسید بازیافت ترفتالیک اسید از ضایعات پلی اتیلن ترفتالات در حضور نانو ذرات آهن اکسید اصلاح شده با نانو سیلیکا تحت تابش امواج ریزموج [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 5-13]
 • تشدید پلاسمون سطحی بررسی نظری پاسخ حسگر زیستی نانوذرات طلا و نقره بر پایه تشدید پلاسمون سطحی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 21-26]
 • تعادل ترمودینامیکی سه فازی تعیین شرایط تعادل ترمودینامیکی تشکیل هیدرات متان به روش تجربی سریع [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 27-35]
 • تعیین شرایط تعادلی تشکیل هیدرات تعیین شرایط تعادل ترمودینامیکی تشکیل هیدرات متان به روش تجربی سریع [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 27-35]
 • تفاضل متناهی حوزه زمان بررسی نظری پاسخ حسگر زیستی نانوذرات طلا و نقره بر پایه تشدید پلاسمون سطحی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 21-26]

ج

 • جذب سنتز سیلیکای نانو متخلخل (SBA-15) عامل‌دار شده با لیگاند آلی شامل گروه‌های کربوکسیلیک اسید و به کارگیری آن در حذف آلاینده صنایع آبزی‌پروری [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 15-22]
 • جذب سطحی بررسی جذب سطحی کربن مونوکسید، هیدروژن و متان بر روی غربال مولکولی کربنی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 5-12]
 • جذب سطحی مطالعه اثر بازدارنده اولئیک ایمیدازولین و یون بنزوات بر خوردگی آلیاژ فولاد کربنی مورد استفاده در خط لوله انتقال نفت [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 65-73]
 • جذب و ذخیره‌سازی هیدروژن سنتز و شناسایی شبکه آلی فلزی MOF-199 اصلاح شده با Pd/SWCNTs به منظور افزایش جذب گاز هیدروژن در دمای محیط [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 63-71]

ح

 • حذف بررسی جذب یون سرب (ΙΙ) از محلول‌های آبی با کلینوپتیلولیت ایرانی اصلاح شده با نانو ذرات(TiO2 و Fe3O4) [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 75-83]
 • حسگر طراحی حسگر گزینش‌پذیر فلورسانسی برای اندازه‌گیری یون نیکل [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 59-65]

خ

 • خوردگی لوله‌های نفتی مطالعه اثر بازدارنده اولئیک ایمیدازولین و یون بنزوات بر خوردگی آلیاژ فولاد کربنی مورد استفاده در خط لوله انتقال نفت [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 65-73]

د

 • دی‌الکتروفورزیس استفاده از کاوند نانولوله کربنی در تهیه تصویرهای مغناطیسی با توان تفکیک بالا [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 41-48]
 • درخت‌سان پلی (آمیدوآمین) سنتز و شناسایی هسته- پوسته با هسته‌ی سوپرپارامغناطیس مگنتیت و پوسته درختسان پلی (آمیدوآمین) PAMAM [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 57-63]
 • دوده تأثیر مقدار نانورس و پرتوالکترونی بر مقاومت سایشی نانوکامپوزیت ولکانیزه شده بر پایه آلیاژ لاستیک طبیعی/لاستیک استایرن بوتادین/دوده [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 13-23]
 • دوده بررسی ویژگی‌های رئولوژیکی و فیزیکو- مکانیکی آمیزه‌های لاستیکی پر شده با دوده به‌دست آمده از گرماکافت تایر‌های فرسوده [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 25-33]

ر

 • رزین‌های آغشته ‌شده به ‌استخراج‌ کننده استخراج لانتانیدها از محلول‌های آبی به روش کروماتوگرافی استخراجی با رزینAmberlite XAD-4 آغشته به سیانکس 301 [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 23-32]
 • رنگ سامانه‌ لخته ساز دوگانه برای حذف رنگ از آب: هیبرید پلی(آکریل آمید-کو-دی آلیل دی متیل آمونیم کلرید)/سیلیکا و پلی آکریل آمید آنیونی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 37-44]
 • روش آب گرمایی بررسی عوامل مؤثر در سنتز نانو زئولیت موردنیت به منظور استفاده در ساخت کاتالیست ایزومریزاسیون نفتای سبک (C5/C6) [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 65-73]
 • روش هم‌رسوبی افزایش بازده تولید تخمیری اریترومایسین با استفاده از نانوذرات آهن اکسید [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 67-75]

س

 • ساکارو پلی اسپورا اریتریا افزایش بازده تولید تخمیری اریترومایسین با استفاده از نانوذرات آهن اکسید [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 67-75]
 • سیانکس 301 استخراج لانتانیدها از محلول‌های آبی به روش کروماتوگرافی استخراجی با رزینAmberlite XAD-4 آغشته به سیانکس 301 [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 23-32]
 • سرب سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت‌‌‌ هالویسایت نانولوله/گرافن‌اکسید به منظور حذف سرب از محیط زیست [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 25-33]
 • سرب بررسی جذب یون سرب (ΙΙ) از محلول‌های آبی با کلینوپتیلولیت ایرانی اصلاح شده با نانو ذرات(TiO2 و Fe3O4) [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 75-83]
 • سل-ژل سنتز و آماده سازی نانو پوشش‌های آب گریز سیلیکا به روش سل-ژل- غوطه وری [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 45-50]
 • سیلیکا سنتز و آماده سازی نانو پوشش‌های آب گریز سیلیکا به روش سل-ژل- غوطه وری [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 45-50]
 • سیلیکا فسفوسولفونیک اسید سیلیکا فسفوسولفونیک اسید: کاتالیست حالت جامد برای سنتز موثر سه جزیی و تک ظرف 2، 4، 6-تری آریل پیریدین‌ها در شرایط بدون حلال [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 35-39]
 • سنتز بررسی فعالیت سطحی و تعین مقدار رسانایی پلی آنیلین عامل دار شده‌ی محلول در آب [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 35-40]
 • سنتز بتا استامیدوکتون بررسی ویژگی‌های نانو ذرات روی و کادمیم اکسید به عنوان کاتالیست مؤثر در سنتز بتا استامیدوکتون [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 13-19]
 • سنتز زئولیت بررسی عوامل مؤثر در سنتز نانو زئولیت موردنیت به منظور استفاده در ساخت کاتالیست ایزومریزاسیون نفتای سبک (C5/C6) [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 65-73]
 • سنتز سه جزیی تک ظرف سیلیکا فسفوسولفونیک اسید: کاتالیست حالت جامد برای سنتز موثر سه جزیی و تک ظرف 2، 4، 6-تری آریل پیریدین‌ها در شرایط بدون حلال [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 35-39]
 • سینتیک تخریب گرمایی بررسی اثر کاتالیستی نانو‌ذره‌ی γ-Fe2O3 بر روی سرعت تخریب یک کمپلکس پرانرژی اکسووانادیومی (IV) [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 51-56]
 • سوپر پارامغناطیس سنتز و شناسایی هسته- پوسته با هسته‌ی سوپرپارامغناطیس مگنتیت و پوسته درختسان پلی (آمیدوآمین) PAMAM [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 57-63]

ش

 • شبکه آلی فلزی سنتز و شناسایی شبکه آلی فلزی MOF-199 اصلاح شده با Pd/SWCNTs به منظور افزایش جذب گاز هیدروژن در دمای محیط [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 63-71]
 • شبکه ساز بررسی ویژگی‌های گرمایی هیدروژل نانوکامپوزیتی پایه کاراژینان حساس به محیط‌های یونی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 49-58]
 • شرایط بدون حلال سیلیکا فسفوسولفونیک اسید: کاتالیست حالت جامد برای سنتز موثر سه جزیی و تک ظرف 2، 4، 6-تری آریل پیریدین‌ها در شرایط بدون حلال [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 35-39]
 • شفاف‌سازی شفاف‌سازی کوشاب به‌وسیله فرایند غشایی [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 41-50]

غ

 • غربال مولکولی کربنی بررسی جذب سطحی کربن مونوکسید، هیدروژن و متان بر روی غربال مولکولی کربنی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 5-12]
 • غشاء شفاف‌سازی کوشاب به‌وسیله فرایند غشایی [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 41-50]
 • غوطه وری سنتز و آماده سازی نانو پوشش‌های آب گریز سیلیکا به روش سل-ژل- غوطه وری [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 45-50]

ف

 • فرو گلوتامات سنتر نانوکپسول‌های فرو گلوتامات: بررسی پایداری و اندازه نانوکپسول [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 45-51]
 • فعالیت سطحی بررسی فعالیت سطحی و تعین مقدار رسانایی پلی آنیلین عامل دار شده‌ی محلول در آب [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 35-40]
 • فقر آهن سنتر نانوکپسول‌های فرو گلوتامات: بررسی پایداری و اندازه نانوکپسول [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 45-51]
 • فلزات سنگین حذف یون سرب از آب با استفاده از نانوکامپوزیت نانورس/ کیتوسان/نانولوله کربنی چند دیواره [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 57-61]
 • فلورسانس طراحی حسگر گزینش‌پذیر فلورسانسی برای اندازه‌گیری یون نیکل [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 59-65]

ک

 • کاتالیست بررسی ویژگی‌های نانو ذرات روی و کادمیم اکسید به عنوان کاتالیست مؤثر در سنتز بتا استامیدوکتون [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 13-19]
 • کاوند نانولوله کربنی استفاده از کاوند نانولوله کربنی در تهیه تصویرهای مغناطیسی با توان تفکیک بالا [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 41-48]
 • کپسولی شدن سنتر نانوکپسول‌های فرو گلوتامات: بررسی پایداری و اندازه نانوکپسول [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 45-51]
 • کیتوسان حذف یون سرب از آب با استفاده از نانوکامپوزیت نانورس/ کیتوسان/نانولوله کربنی چند دیواره [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 57-61]
 • کروماتوگرافی استخراجی استخراج لانتانیدها از محلول‌های آبی به روش کروماتوگرافی استخراجی با رزینAmberlite XAD-4 آغشته به سیانکس 301 [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 23-32]
 • کلینوپتیلولیت بررسی جذب یون سرب (ΙΙ) از محلول‌های آبی با کلینوپتیلولیت ایرانی اصلاح شده با نانو ذرات(TiO2 و Fe3O4) [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 75-83]
 • کمپلکس پرانرژی بررسی اثر کاتالیستی نانو‌ذره‌ی γ-Fe2O3 بر روی سرعت تخریب یک کمپلکس پرانرژی اکسووانادیومی (IV) [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 51-56]
 • کوشاب شفاف‌سازی کوشاب به‌وسیله فرایند غشایی [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 41-50]

گ

 • گرافن‌اکسید سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت‌‌‌ هالویسایت نانولوله/گرافن‌اکسید به منظور حذف سرب از محیط زیست [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 25-33]
 • گرماکافت بررسی ویژگی‌های رئولوژیکی و فیزیکو- مکانیکی آمیزه‌های لاستیکی پر شده با دوده به‌دست آمده از گرماکافت تایر‌های فرسوده [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 25-33]
 • گزینش پذیری طراحی حسگر گزینش‌پذیر فلورسانسی برای اندازه‌گیری یون نیکل [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 59-65]

ل

 • لاستیک استایرن بوتادین تأثیر مقدار نانورس و پرتوالکترونی بر مقاومت سایشی نانوکامپوزیت ولکانیزه شده بر پایه آلیاژ لاستیک طبیعی/لاستیک استایرن بوتادین/دوده [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 13-23]
 • لاستیک طبیعی تأثیر مقدار نانورس و پرتوالکترونی بر مقاومت سایشی نانوکامپوزیت ولکانیزه شده بر پایه آلیاژ لاستیک طبیعی/لاستیک استایرن بوتادین/دوده [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 13-23]
 • لخته‌سازی سامانه‌ لخته ساز دوگانه برای حذف رنگ از آب: هیبرید پلی(آکریل آمید-کو-دی آلیل دی متیل آمونیم کلرید)/سیلیکا و پلی آکریل آمید آنیونی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 37-44]

م

 • متانول طراحی و مشخصه‌یابی الکترود گرافیت دوپه شده با نانوذرات نیکل- فسفر برای استفاده در پیل‌های سوختی متانولی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 5-12]
 • مدل دوبینین رادوشکویچ بررسی جذب سطحی کربن مونوکسید، هیدروژن و متان بر روی غربال مولکولی کربنی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 5-12]
 • مدل سینتیکی بررسی جذب سطحی کربن مونوکسید، هیدروژن و متان بر روی غربال مولکولی کربنی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 5-12]
 • مقاومت سایشی تأثیر مقدار نانورس و پرتوالکترونی بر مقاومت سایشی نانوکامپوزیت ولکانیزه شده بر پایه آلیاژ لاستیک طبیعی/لاستیک استایرن بوتادین/دوده [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 13-23]
 • میکروسکوپ نیروی مغناطیسی استفاده از کاوند نانولوله کربنی در تهیه تصویرهای مغناطیسی با توان تفکیک بالا [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 41-48]
 • میکروفیلتراسیون شفاف‌سازی کوشاب به‌وسیله فرایند غشایی [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 41-50]
 • موردنیت بررسی عوامل مؤثر در سنتز نانو زئولیت موردنیت به منظور استفاده در ساخت کاتالیست ایزومریزاسیون نفتای سبک (C5/C6) [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 65-73]
 • مونت موریلونایت حذف یون سرب از آب با استفاده از نانوکامپوزیت نانورس/ کیتوسان/نانولوله کربنی چند دیواره [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 57-61]

ن

 • نانو بستر Fe3O4@SiO2 بازیافت ترفتالیک اسید از ضایعات پلی اتیلن ترفتالات در حضور نانو ذرات آهن اکسید اصلاح شده با نانو سیلیکا تحت تابش امواج ریزموج [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 5-13]
 • نانو پوشش سنتز و آماده سازی نانو پوشش‌های آب گریز سیلیکا به روش سل-ژل- غوطه وری [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 45-50]
 • نانوجاذب سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت‌‌‌ هالویسایت نانولوله/گرافن‌اکسید به منظور حذف سرب از محیط زیست [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 25-33]
 • نانوجاذب حذف یون سرب از آب با استفاده از نانوکامپوزیت نانورس/ کیتوسان/نانولوله کربنی چند دیواره [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 57-61]
 • نانوذرات آهن اکسید آماده‌سازی و شناسایی نانوکامپوزیت‌های پلی اورتان مغناطیسی پایه آبی مزدوج شده با انسولین به منظور افزایش پایداری زیستی این دارو [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 5-12]
 • نانو ذرات آهن اکسید افزایش بازده تولید تخمیری اریترومایسین با استفاده از نانوذرات آهن اکسید [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 67-75]
 • نانوذرات پالادیم سنتز و شناسایی شبکه آلی فلزی MOF-199 اصلاح شده با Pd/SWCNTs به منظور افزایش جذب گاز هیدروژن در دمای محیط [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 63-71]
 • نانوذرات فلزات طلا و نقره بررسی نظری پاسخ حسگر زیستی نانوذرات طلا و نقره بر پایه تشدید پلاسمون سطحی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 21-26]
 • نانوذرات مغناطیسی استفاده از کاوند نانولوله کربنی در تهیه تصویرهای مغناطیسی با توان تفکیک بالا [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 41-48]
 • نانو ذرات مگنتیت سنتز و شناسایی هسته- پوسته با هسته‌ی سوپرپارامغناطیس مگنتیت و پوسته درختسان پلی (آمیدوآمین) PAMAM [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 57-63]
 • نانوذرات نیکل- فسفر طراحی و مشخصه‌یابی الکترود گرافیت دوپه شده با نانوذرات نیکل- فسفر برای استفاده در پیل‌های سوختی متانولی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 5-12]
 • نانورس تأثیر مقدار نانورس و پرتوالکترونی بر مقاومت سایشی نانوکامپوزیت ولکانیزه شده بر پایه آلیاژ لاستیک طبیعی/لاستیک استایرن بوتادین/دوده [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 13-23]
 • نانو روی اکسید بررسی ویژگی‌های نانو ذرات روی و کادمیم اکسید به عنوان کاتالیست مؤثر در سنتز بتا استامیدوکتون [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 13-19]
 • نانو زئولیت بررسی عوامل مؤثر در سنتز نانو زئولیت موردنیت به منظور استفاده در ساخت کاتالیست ایزومریزاسیون نفتای سبک (C5/C6) [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 65-73]
 • نانوکادمیم اکسید بررسی ویژگی‌های نانو ذرات روی و کادمیم اکسید به عنوان کاتالیست مؤثر در سنتز بتا استامیدوکتون [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 13-19]
 • نانوکامپوزیت سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت‌‌‌ هالویسایت نانولوله/گرافن‌اکسید به منظور حذف سرب از محیط زیست [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 25-33]
 • نانوکامپوزیت مغناطیسی آماده‌سازی و شناسایی نانوکامپوزیت‌های پلی اورتان مغناطیسی پایه آبی مزدوج شده با انسولین به منظور افزایش پایداری زیستی این دارو [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 5-12]
 • نانوکامپوزیت‌های پلیمری استفاده از کاوند نانولوله کربنی در تهیه تصویرهای مغناطیسی با توان تفکیک بالا [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 41-48]
 • نانولوله کربنی چند دیواره حذف یون سرب از آب با استفاده از نانوکامپوزیت نانورس/ کیتوسان/نانولوله کربنی چند دیواره [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 57-61]
 • نانولوله‌های کربنی تک دیواره سنتز و شناسایی شبکه آلی فلزی MOF-199 اصلاح شده با Pd/SWCNTs به منظور افزایش جذب گاز هیدروژن در دمای محیط [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 63-71]
 • نظریه مای بررسی نظری پاسخ حسگر زیستی نانوذرات طلا و نقره بر پایه تشدید پلاسمون سطحی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 21-26]
 • نیکل طراحی حسگر گزینش‌پذیر فلورسانسی برای اندازه‌گیری یون نیکل [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 59-65]
 • نمودار هم‌دما (ایزوترم)‌ جذب بررسی جذب یون سرب (ΙΙ) از محلول‌های آبی با کلینوپتیلولیت ایرانی اصلاح شده با نانو ذرات(TiO2 و Fe3O4) [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 75-83]

و

 • ویژگی‌های رئولوژیکی بررسی ویژگی‌های رئولوژیکی و فیزیکو- مکانیکی آمیزه‌های لاستیکی پر شده با دوده به‌دست آمده از گرماکافت تایر‌های فرسوده [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 25-33]
 • ویژگی‌های فیزیکی – مکانیکی بررسی ویژگی‌های رئولوژیکی و فیزیکو- مکانیکی آمیزه‌های لاستیکی پر شده با دوده به‌دست آمده از گرماکافت تایر‌های فرسوده [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 25-33]

ه

 • هیدرات متان تعیین شرایط تعادل ترمودینامیکی تشکیل هیدرات متان به روش تجربی سریع [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 27-35]
 • هیدروژل نانوکامپوزیتی بررسی ویژگی‌های گرمایی هیدروژل نانوکامپوزیتی پایه کاراژینان حساس به محیط‌های یونی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 49-58]
 • هیدروژن اثر تقویت کننده سریا برتولید هیدروژن مصرفی پیل‌های سوختی با استفاده از تبدیل متانول با بخار آب روی مخلوط اکسیدهای نانوساختار Cu ،Zn و Al سنتزی به روش احتراقی اوره –نیترات [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 33-44]
 • هسته-پوسته سنتز و شناسایی هسته- پوسته با هسته‌ی سوپرپارامغناطیس مگنتیت و پوسته درختسان پلی (آمیدوآمین) PAMAM [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 57-63]
 • همبسپارش بررسی ویژگی‌های گرمایی هیدروژل نانوکامپوزیتی پایه کاراژینان حساس به محیط‌های یونی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 49-58]
 • هم‌دمای لانگمیر بررسی جذب سطحی کربن مونوکسید، هیدروژن و متان بر روی غربال مولکولی کربنی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 5-12]