نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزادسازی گاز هیدروژن بررسی اثر روش ساخت بر فعالیت الکترود نیکل/ روتنیم اکسید درفرایند آزاد سازی گاز هیدروژن [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 17-31]
 • آکاربوز تهیه‌ی نانو ذرات هم‌بسپار و به‌کارگیری آن به‌عنوان حامل برای بررسی رهایش داروی آکاربوز [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 71-83]
 • آکریل‌آمید سنتز و بررسی ویژگی‌های رئولوژیکی پلی (آکریل‌آمید- کو- آکریلیک اسید) مورداستفاده به‌عنوان تثبیت‌کننده خاک [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 19-30]
 • آکریلیک اسید سنتز و بررسی ویژگی‌های رئولوژیکی پلی (آکریل‌آمید- کو- آکریلیک اسید) مورداستفاده به‌عنوان تثبیت‌کننده خاک [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 19-30]
 • آلیاژ نیکل آلومینیم بررسی جذب شیمیایی ترکیبات گوگردی با استفاده از کاتالیست رینی نیکل برای کاهش گوگرد کل از میعانات گازی [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 85-95]
 • آلدهید سنتز مشتقات جدیدی از پیرانوکرومن‌ها و بررسی ویژگی ضد باکتری آن‌ها [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 65-71]
 • آلکیل ایمیدازولیم هالید سنتز مایعات یونی ویژه از طریق جانشینی متقابل آنیون هالید و مقایسه آن با روش خنثی‌سازی اسید و باز [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 49-58]
 • آلومینا تولید پایه کاتالیستی آلومینا با استفاده از آلومینیم هیدروکسید و محلول سدیم آلومینات [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 59-63]
 • آلومینیم‌اکسید ساخت نانو کاتالیست ZrO2 بر پایه‌ی گاما آلومینا به روش مایسل معکوس برای تهیه هیدروژن در فرایند خودگرمایی اتانول [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 43-52]
 • آمین‌دارشدن به‌کارگیری کاتالیست مس (II)، اتیلن گلیکول و تابش ریزموج در آریل‌دارشدن تعدادی از آمین‌های نوع اول، آمینوالکل‌ها و آمونیاک در راستای دستیابی به اهداف شیمی سبز [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 11-18]

ا

 • اتان تهیه نانوکاتالیست Cr/MCM-41 به روش آب گرمایی یک مرحله‌ای و بررسی فعالیت کاتالیستی آن در هیدروژن گیری از اتان به اتیلن در حضور کربن دی‌اکسید [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 73-83]
 • اتیلن تهیه نانوکاتالیست Cr/MCM-41 به روش آب گرمایی یک مرحله‌ای و بررسی فعالیت کاتالیستی آن در هیدروژن گیری از اتان به اتیلن در حضور کربن دی‌اکسید [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 73-83]
 • اتیلن گلیکول به‌کارگیری کاتالیست مس (II)، اتیلن گلیکول و تابش ریزموج در آریل‌دارشدن تعدادی از آمین‌های نوع اول، آمینوالکل‌ها و آمونیاک در راستای دستیابی به اهداف شیمی سبز [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 11-18]
 • ارتو تولوییدین حذف ارتو تولوییدین ازمحلول آبی با فرایندهای UV/H2O2 و UV/US/H2O2در واکنشگاه های چرخشی ناپیوسته و بررسی متغیرهای عملیاتی [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 71-81]
 • استافیلوکوکوس ارئوس سنتز کارآمد کینولین به‌وسیله ترکیبات β-سیانو کربونیل با استفاده از FeCl3·6H2O به‌عنوان کاتالیست و بررسی ویژگی ضد باکتری آن [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 85-92]
 • اسید آمینه مطالعه برهم‌کنش بین پلی‌آنیلین کایرال بارگذاری شده با اسید آمینه و ماکرو مولکول زیستی DNA و بررسی ویژگی فلوئورتابی کمپلکس پلی آنیلین چند یونی سنتز شده [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 43-51]
 • اشریشیا کولی سنتز کارآمد کینولین به‌وسیله ترکیبات β-سیانو کربونیل با استفاده از FeCl3·6H2O به‌عنوان کاتالیست و بررسی ویژگی ضد باکتری آن [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 85-92]
 • الکترولس و مقاومت سطحی پوشش دهی پارچه‌های پلی استر و کربن با نیکل-فسفر به روش لایه نشانی الکترولس و بررسی ویژگی آن ها [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 113-120]
 • انتقال حرارت جابه‌جایی طبیعی مدل‌سازی و بیشینه‌سازی انتقال حرارت جابه‌جایی طبیعی در محفظه بسته پرشده با نانوسیال [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 23-41]
 • اوره تأثیر نسبت اوره به نیترات در سنتز احتراقی نانوکاتالیست CuO/ZnO/Al2O3 برای استفاده در تولید هیدروژن از متانول [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 13-22]

ب

 • برهم‌کنش‌های کاتیون-π بررسی برهم کنش مولکول بنزن و یون‌های سدیم با نانولوله‌های کربنی مدل‌سازی شده به عنوان حامل‌های دارو [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 73-82]
 • برهم‌کنش‌هایπ-π بررسی برهم کنش مولکول بنزن و یون‌های سدیم با نانولوله‌های کربنی مدل‌سازی شده به عنوان حامل‌های دارو [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 73-82]
 • بنزن بررسی برهم کنش مولکول بنزن و یون‌های سدیم با نانولوله‌های کربنی مدل‌سازی شده به عنوان حامل‌های دارو [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 73-82]
 • بهینه‌سازی هندسی مدل‌سازی و بیشینه‌سازی انتقال حرارت جابه‌جایی طبیعی در محفظه بسته پرشده با نانوسیال [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 23-41]

پ

 • پارچه های رسانا پوشش دهی پارچه‌های پلی استر و کربن با نیکل-فسفر به روش لایه نشانی الکترولس و بررسی ویژگی آن ها [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 113-120]
 • پایه کاتالیست تولید پایه کاتالیستی آلومینا با استفاده از آلومینیم هیدروکسید و محلول سدیم آلومینات [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 59-63]
 • پساب صنعتی سنتز و شناسایی ترکیب جدید 2-نیتروژن، 6-نیتروژن دی( تیازول-2-ایل)پیریدین-2و6-دی کربوکسیلامید و کاربرد آن در حذف Cd2+ و Zn2+ از پساب‌های صنعتی [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 5-16]
 • پیش تغلیظ طراحی و ساخت سامانه پیش تغلیظ مناسب به منظور اندازه‌گیری مقادیر اندک ناخالصی‌ها در هیدروژن با خلوص بالا [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 41-50]
 • پیش‌تغلیظ کاربرد نانو ذرات مغناطیسی آهن اکسید عامل‌دار شده با 8- هیدروکسی کینولین برای پیش‌تغلیظ یون‌های +Zn2 پیش از اندازه‌گیری اسپکتروفتومتری [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 59-70]
 • پلی 4-آمینوتیوفنول تهیه حسگر زیستی گلوکز با به‌کارگیری الکترود کربن شیشه‌ای اصلاح‌شده با نانولوله‌های کربن و پلیمر 4-آمینوتیوفنول [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 63-71]
 • پلی استر پوشش دهی پارچه‌های پلی استر و کربن با نیکل-فسفر به روش لایه نشانی الکترولس و بررسی ویژگی آن ها [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 113-120]
 • پلی آنیلین طراحی و ساخت میکرواستخراج فاز جامد بر پایه نانوکامپوزیت اکسید روی-پلی آنیلین به‌منظور استخراج دی اکسان [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 31-40]
 • پلی‌آنیلین مطالعه برهم‌کنش بین پلی‌آنیلین کایرال بارگذاری شده با اسید آمینه و ماکرو مولکول زیستی DNA و بررسی ویژگی فلوئورتابی کمپلکس پلی آنیلین چند یونی سنتز شده [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 43-51]
 • پلی متاکریلات تهیه‌ی نانو ذرات هم‌بسپار و به‌کارگیری آن به‌عنوان حامل برای بررسی رهایش داروی آکاربوز [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 71-83]

ت

 • تبدیل خود گرمایی ساخت نانو کاتالیست ZrO2 بر پایه‌ی گاما آلومینا به روش مایسل معکوس برای تهیه هیدروژن در فرایند خودگرمایی اتانول [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 43-52]
 • تبدیل متانول تأثیر نسبت اوره به نیترات در سنتز احتراقی نانوکاتالیست CuO/ZnO/Al2O3 برای استفاده در تولید هیدروژن از متانول [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 13-22]
 • تترا هیدروپیریدین های چند استخلافی بررسی ویژگی منگنز نیترات چهار آبه به عنوان کاتالیست سازگار با محیط زیست و ملایم برای سنتز تک ظرف و ساده تتراهیدروپیریدین های چند استخلافی [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 61-70]
 • تجزیه ی حرارتی بررسی اثر روش ساخت بر فعالیت الکترود نیکل/ روتنیم اکسید درفرایند آزاد سازی گاز هیدروژن [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 17-31]
 • ترکیبات سیانو کربونیل سنتز کارآمد کینولین به‌وسیله ترکیبات β-سیانو کربونیل با استفاده از FeCl3·6H2O به‌عنوان کاتالیست و بررسی ویژگی ضد باکتری آن [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 85-92]
 • تعیین روی کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیشگویی بازده استخراج یون‌های روی از نمونه‌های حقیقی با استفاده از مولکول نگاری بسپاری [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 17-28]
 • تقلید زیستی تهیه و شناسایی نانوکامپوزیت حاوی هیدروکسی آپاتیت به روش تقلید زیستی برای کاربرد در مهندسی بافت استخوان [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 41-48]
 • تولید هیدروژن ساخت نانو کاتالیست ZrO2 بر پایه‌ی گاما آلومینا به روش مایسل معکوس برای تهیه هیدروژن در فرایند خودگرمایی اتانول [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 43-52]

ج

 • جاذب سنتز و شناسایی ترکیب جدید 2-نیتروژن، 6-نیتروژن دی( تیازول-2-ایل)پیریدین-2و6-دی کربوکسیلامید و کاربرد آن در حذف Cd2+ و Zn2+ از پساب‌های صنعتی [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 5-16]
 • جانشینی متقابل سنتز مایعات یونی ویژه از طریق جانشینی متقابل آنیون هالید و مقایسه آن با روش خنثی‌سازی اسید و باز [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 49-58]
 • جذب توریم تعیین شرایط بهینه برای جذب توریم بر نانوذرات ابرپارامغناطیسی منیتیت اصلاح‌شده، با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 83-96]
 • جذب سطحی بررسی جذب شیمیایی ترکیبات گوگردی با استفاده از کاتالیست رینی نیکل برای کاهش گوگرد کل از میعانات گازی [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 85-95]

ح

 • حذف تهیه و استفاده از گرافن اکسید به‌منظور حذف رنگینه‌ی راکتیو قرمز ۱۹۵ و راکتیو آبی ۱۹ از محیط‌های آبی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 93-104]
 • حسگر گاز بررسی اثر ناخالصی لانتانیم اکسید بر ویژگی حسگری نانو ساختار گل مانند روی اکسید [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 53-58]
 • حسگر گلوکز تهیه حسگر زیستی گلوکز با به‌کارگیری الکترود کربن شیشه‌ای اصلاح‌شده با نانولوله‌های کربن و پلیمر 4-آمینوتیوفنول [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 63-71]
 • حسگرهای الکتروشیمیایی از دریچه‌های قلب تا آسمان‌ها: مروری بر ساختارها، روش‌های ساخت، و کاربردهای متنوع کربن گرماکافتی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 5-10]

د

 • دی‌اکسان طراحی و ساخت میکرواستخراج فاز جامد بر پایه نانوکامپوزیت اکسید روی-پلی آنیلین به‌منظور استخراج دی اکسان [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 31-40]
 • دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا اندازه‌گیری دیوران به روش میکرو استخراج شناورسازی کربن دی‌اکسید [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 53-61]
 • دیوران اندازه‌گیری دیوران به روش میکرو استخراج شناورسازی کربن دی‌اکسید [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 53-61]

ر

 • راکتیو آبی ۱۹ تهیه و استفاده از گرافن اکسید به‌منظور حذف رنگینه‌ی راکتیو قرمز ۱۹۵ و راکتیو آبی ۱۹ از محیط‌های آبی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 93-104]
 • راکتیو قرمز ۱۹۵ تهیه و استفاده از گرافن اکسید به‌منظور حذف رنگینه‌ی راکتیو قرمز ۱۹۵ و راکتیو آبی ۱۹ از محیط‌های آبی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 93-104]
 • ریخت گل مانند بررسی اثر ناخالصی لانتانیم اکسید بر ویژگی حسگری نانو ساختار گل مانند روی اکسید [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 53-58]
 • ریزموج به‌کارگیری کاتالیست مس (II)، اتیلن گلیکول و تابش ریزموج در آریل‌دارشدن تعدادی از آمین‌های نوع اول، آمینوالکل‌ها و آمونیاک در راستای دستیابی به اهداف شیمی سبز [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 11-18]
 • رسانایی حرارتی مدل‌سازی و بیشینه‌سازی انتقال حرارت جابه‌جایی طبیعی در محفظه بسته پرشده با نانوسیال [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 23-41]
 • رسوب دهی الکتروشیمیایی بررسی اثر روش ساخت بر فعالیت الکترود نیکل/ روتنیم اکسید درفرایند آزاد سازی گاز هیدروژن [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 17-31]
 • رسوب‌دهی شیمیایی در فاز بخار از دریچه‌های قلب تا آسمان‌ها: مروری بر ساختارها، روش‌های ساخت، و کاربردهای متنوع کربن گرماکافتی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 5-10]
 • رینی نیکل بررسی جذب شیمیایی ترکیبات گوگردی با استفاده از کاتالیست رینی نیکل برای کاهش گوگرد کل از میعانات گازی [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 85-95]
 • رهایش دارو تهیه‌ی نانو ذرات هم‌بسپار و به‌کارگیری آن به‌عنوان حامل برای بررسی رهایش داروی آکاربوز [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 71-83]
 • روی سنتز و شناسایی ترکیب جدید 2-نیتروژن، 6-نیتروژن دی( تیازول-2-ایل)پیریدین-2و6-دی کربوکسیلامید و کاربرد آن در حذف Cd2+ و Zn2+ از پساب‌های صنعتی [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 5-16]
 • روی سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت مغناطیسی هالوسیت نانولوله/ نانوسلولز جهت حذف یون روی از محلول های آبی [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 51-60]
 • روی اکسید بررسی اثر ناخالصی لانتانیم اکسید بر ویژگی حسگری نانو ساختار گل مانند روی اکسید [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 53-58]
 • روتنیم اکسید بررسی اثر روش ساخت بر فعالیت الکترود نیکل/ روتنیم اکسید درفرایند آزاد سازی گاز هیدروژن [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 17-31]
 • روش MIC سنتز مشتقات جدیدی از پیرانوکرومن‌ها و بررسی ویژگی ضد باکتری آن‌ها [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 65-71]
 • روش استخراج جداسازی و شناسایی ترکیبات فرار برگ دو گونه گیاه زیتون و بررسی ویژگی ضد اکسیدانی عصاره های به دست آمده با تغییر شرایط استخراج [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 33-39]
 • روش دیسک دیفیوژن سنتز مشتقات جدیدی از پیرانوکرومن‌ها و بررسی ویژگی ضد باکتری آن‌ها [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 65-71]
 • روش رنگ‌آمیزی پیکسلی مدل سازی و شبیه سازی بلورینگی در نانوچندسازه برپایه پلی پروپیلن/ گرافن در فرایند قالب گیری تزریقی [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 97-111]
 • روش سطح پاسخ تعیین شرایط بهینه برای جذب توریم بر نانوذرات ابرپارامغناطیسی منیتیت اصلاح‌شده، با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 83-96]

ز

 • زیتون جداسازی و شناسایی ترکیبات فرار برگ دو گونه گیاه زیتون و بررسی ویژگی ضد اکسیدانی عصاره های به دست آمده با تغییر شرایط استخراج [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 33-39]
 • زیرکونیوم‌اکسید ساخت نانو کاتالیست ZrO2 بر پایه‌ی گاما آلومینا به روش مایسل معکوس برای تهیه هیدروژن در فرایند خودگرمایی اتانول [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 43-52]
 • زیست نانوکامپوزیت تهیه و شناسایی نانوکامپوزیت حاوی هیدروکسی آپاتیت به روش تقلید زیستی برای کاربرد در مهندسی بافت استخوان [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 41-48]

س

 • س (II) کلرید به‌کارگیری کاتالیست مس (II)، اتیلن گلیکول و تابش ریزموج در آریل‌دارشدن تعدادی از آمین‌های نوع اول، آمینوالکل‌ها و آمونیاک در راستای دستیابی به اهداف شیمی سبز [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 11-18]
 • سیتریک اسید بررسی کاتالیست‌های سبز وسازگار با محیط زیست برای سنتز 1-آمیدوآلکیل 2-نفتول‌ها و 1-تیوآمیدوآلکیل 2-نفتول‌ها به عنوان ترکیب‌های فعال زیستی به صورت تک ظرفی [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 5-12]
 • سطح ویژه تولید پایه کاتالیستی آلومینا با استفاده از آلومینیم هیدروکسید و محلول سدیم آلومینات [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 59-63]
 • سل-ژل تولید پایه کاتالیستی آلومینا با استفاده از آلومینیم هیدروکسید و محلول سدیم آلومینات [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 59-63]
 • سنتز احتراقی تأثیر نسبت اوره به نیترات در سنتز احتراقی نانوکاتالیست CuO/ZnO/Al2O3 برای استفاده در تولید هیدروژن از متانول [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 13-22]
 • سنتز تک ظرف بررسی ویژگی منگنز نیترات چهار آبه به عنوان کاتالیست سازگار با محیط زیست و ملایم برای سنتز تک ظرف و ساده تتراهیدروپیریدین های چند استخلافی [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 61-70]

ش

 • شبکه عصبی مصنوعی کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیشگویی بازده استخراج یون‌های روی از نمونه‌های حقیقی با استفاده از مولکول نگاری بسپاری [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 17-28]
 • شبیه‌سازی مدل سازی و شبیه سازی بلورینگی در نانوچندسازه برپایه پلی پروپیلن/ گرافن در فرایند قالب گیری تزریقی [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 97-111]
 • شرایط سازگار با محیط زیست بررسی ویژگی منگنز نیترات چهار آبه به عنوان کاتالیست سازگار با محیط زیست و ملایم برای سنتز تک ظرف و ساده تتراهیدروپیریدین های چند استخلافی [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 61-70]
 • شناورسازی کربن دی‌اکسید حل شده اندازه‌گیری دیوران به روش میکرو استخراج شناورسازی کربن دی‌اکسید [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 53-61]

ص

 • صنایع هوا-فضا از دریچه‌های قلب تا آسمان‌ها: مروری بر ساختارها، روش‌های ساخت، و کاربردهای متنوع کربن گرماکافتی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 5-10]

ط

 • طرح باکس-بنکن تعیین شرایط بهینه برای جذب توریم بر نانوذرات ابرپارامغناطیسی منیتیت اصلاح‌شده، با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 83-96]

ظ

 • ظرفیت ضد اکسیدانی جداسازی و شناسایی ترکیبات فرار برگ دو گونه گیاه زیتون و بررسی ویژگی ضد اکسیدانی عصاره های به دست آمده با تغییر شرایط استخراج [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 33-39]

ع

 • عصاره جداسازی و شناسایی ترکیبات فرار برگ دو گونه گیاه زیتون و بررسی ویژگی ضد اکسیدانی عصاره های به دست آمده با تغییر شرایط استخراج [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 33-39]

ف

 • فرایند UV/H2O2 حذف ارتو تولوییدین ازمحلول آبی با فرایندهای UV/H2O2 و UV/US/H2O2در واکنشگاه های چرخشی ناپیوسته و بررسی متغیرهای عملیاتی [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 71-81]
 • فرایند UV/US/H2O2 حذف ارتو تولوییدین ازمحلول آبی با فرایندهای UV/H2O2 و UV/US/H2O2در واکنشگاه های چرخشی ناپیوسته و بررسی متغیرهای عملیاتی [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 71-81]
 • فرایند فوتوکاتالیستی احیا فوتوکاتالیستی کارآمدکروم شش ظرفیتی با استفاده از نانوکریستال های تثیبت شده ی ZnO تحت تابش نور: UV اثر هم افزایی زئولیت HZSM-5 به عنوان پایه [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 5-16]
 • فلزات سنگین سنتز و شناسایی ترکیب جدید 2-نیتروژن، 6-نیتروژن دی( تیازول-2-ایل)پیریدین-2و6-دی کربوکسیلامید و کاربرد آن در حذف Cd2+ و Zn2+ از پساب‌های صنعتی [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 5-16]
 • فلوئورتابی مطالعه برهم‌کنش بین پلی‌آنیلین کایرال بارگذاری شده با اسید آمینه و ماکرو مولکول زیستی DNA و بررسی ویژگی فلوئورتابی کمپلکس پلی آنیلین چند یونی سنتز شده [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 43-51]

ک

 • کادمیم سنتز و شناسایی ترکیب جدید 2-نیتروژن، 6-نیتروژن دی( تیازول-2-ایل)پیریدین-2و6-دی کربوکسیلامید و کاربرد آن در حذف Cd2+ و Zn2+ از پساب‌های صنعتی [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 5-16]
 • کاشتنی‌های پزشکی از دریچه‌های قلب تا آسمان‌ها: مروری بر ساختارها، روش‌های ساخت، و کاربردهای متنوع کربن گرماکافتی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 5-10]
 • کربن پوشش دهی پارچه‌های پلی استر و کربن با نیکل-فسفر به روش لایه نشانی الکترولس و بررسی ویژگی آن ها [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 113-120]
 • کربن دی‌اکسید تهیه نانوکاتالیست Cr/MCM-41 به روش آب گرمایی یک مرحله‌ای و بررسی فعالیت کاتالیستی آن در هیدروژن گیری از اتان به اتیلن در حضور کربن دی‌اکسید [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 73-83]
 • کربن گرماکافتی از دریچه‌های قلب تا آسمان‌ها: مروری بر ساختارها، روش‌های ساخت، و کاربردهای متنوع کربن گرماکافتی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 5-10]
 • کروماتوگرافی گازی طراحی و ساخت سامانه پیش تغلیظ مناسب به منظور اندازه‌گیری مقادیر اندک ناخالصی‌ها در هیدروژن با خلوص بالا [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 41-50]
 • کروم شش ظرفیتی احیا فوتوکاتالیستی کارآمدکروم شش ظرفیتی با استفاده از نانوکریستال های تثیبت شده ی ZnO تحت تابش نور: UV اثر هم افزایی زئولیت HZSM-5 به عنوان پایه [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 5-16]
 • کرونایکی جداسازی و شناسایی ترکیبات فرار برگ دو گونه گیاه زیتون و بررسی ویژگی ضد اکسیدانی عصاره های به دست آمده با تغییر شرایط استخراج [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 33-39]
 • کل کربن آلی (TOC) حذف ارتو تولوییدین ازمحلول آبی با فرایندهای UV/H2O2 و UV/US/H2O2در واکنشگاه های چرخشی ناپیوسته و بررسی متغیرهای عملیاتی [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 71-81]
 • کینولین سنتز کارآمد کینولین به‌وسیله ترکیبات β-سیانو کربونیل با استفاده از FeCl3·6H2O به‌عنوان کاتالیست و بررسی ویژگی ضد باکتری آن [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 85-92]

گ

 • گرافن بررسی برهم کنش مولکول بنزن و یون‌های سدیم با نانولوله‌های کربنی مدل‌سازی شده به عنوان حامل‌های دارو [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 73-82]
 • گرافن‌اکسید تهیه و استفاده از گرافن اکسید به‌منظور حذف رنگینه‌ی راکتیو قرمز ۱۹۵ و راکتیو آبی ۱۹ از محیط‌های آبی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 93-104]
 • گلوکزاکسیداز تهیه حسگر زیستی گلوکز با به‌کارگیری الکترود کربن شیشه‌ای اصلاح‌شده با نانولوله‌های کربن و پلیمر 4-آمینوتیوفنول [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 63-71]
 • گوگردزدایی بررسی جذب شیمیایی ترکیبات گوگردی با استفاده از کاتالیست رینی نیکل برای کاهش گوگرد کل از میعانات گازی [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 85-95]

ل

 • لانتانیم اکسید بررسی اثر ناخالصی لانتانیم اکسید بر ویژگی حسگری نانو ساختار گل مانند روی اکسید [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 53-58]

م

 • مایعات یونی سنتز مایعات یونی ویژه از طریق جانشینی متقابل آنیون هالید و مقایسه آن با روش خنثی‌سازی اسید و باز [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 49-58]
 • مایع یونی تهیه‌ی نانو ذرات هم‌بسپار و به‌کارگیری آن به‌عنوان حامل برای بررسی رهایش داروی آکاربوز [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 71-83]
 • مانزانیلا جداسازی و شناسایی ترکیبات فرار برگ دو گونه گیاه زیتون و بررسی ویژگی ضد اکسیدانی عصاره های به دست آمده با تغییر شرایط استخراج [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 33-39]
 • محفظه بسته چهارضلعی مدل‌سازی و بیشینه‌سازی انتقال حرارت جابه‌جایی طبیعی در محفظه بسته پرشده با نانوسیال [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 23-41]
 • مدل چندمقیاسی مدل سازی و شبیه سازی بلورینگی در نانوچندسازه برپایه پلی پروپیلن/ گرافن در فرایند قالب گیری تزریقی [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 97-111]
 • میعانات گازی بررسی جذب شیمیایی ترکیبات گوگردی با استفاده از کاتالیست رینی نیکل برای کاهش گوگرد کل از میعانات گازی [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 85-95]
 • میکرو استخراج امولسیون‌سازی اندازه‌گیری دیوران به روش میکرو استخراج شناورسازی کربن دی‌اکسید [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 53-61]
 • میکرو استخراج فاز جامد طراحی و ساخت میکرواستخراج فاز جامد بر پایه نانوکامپوزیت اکسید روی-پلی آنیلین به‌منظور استخراج دی اکسان [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 31-40]
 • ملامین تری سولفونیک اسید بررسی کاتالیست‌های سبز وسازگار با محیط زیست برای سنتز 1-آمیدوآلکیل 2-نفتول‌ها و 1-تیوآمیدوآلکیل 2-نفتول‌ها به عنوان ترکیب‌های فعال زیستی به صورت تک ظرفی [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 5-12]
 • ملدرم اسید سنتز مشتقات جدیدی از پیرانوکرومن‌ها و بررسی ویژگی ضد باکتری آن‌ها [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 65-71]
 • منگنز نیترات چهار آبه بررسی ویژگی منگنز نیترات چهار آبه به عنوان کاتالیست سازگار با محیط زیست و ملایم برای سنتز تک ظرف و ساده تتراهیدروپیریدین های چند استخلافی [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 61-70]
 • مهندسی بافت استخوان تهیه و شناسایی نانوکامپوزیت حاوی هیدروکسی آپاتیت به روش تقلید زیستی برای کاربرد در مهندسی بافت استخوان [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 41-48]
 • مولکول نگاری پلیمری کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیشگویی بازده استخراج یون‌های روی از نمونه‌های حقیقی با استفاده از مولکول نگاری بسپاری [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 17-28]

ن

 • ناخالصی و سیلیکاژل طراحی و ساخت سامانه پیش تغلیظ مناسب به منظور اندازه‌گیری مقادیر اندک ناخالصی‌ها در هیدروژن با خلوص بالا [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 41-50]
 • نانوجاذب تهیه و استفاده از گرافن اکسید به‌منظور حذف رنگینه‌ی راکتیو قرمز ۱۹۵ و راکتیو آبی ۱۹ از محیط‌های آبی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 93-104]
 • نانوجاذب مغناطیسی سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت مغناطیسی هالوسیت نانولوله/ نانوسلولز جهت حذف یون روی از محلول های آبی [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 51-60]
 • نانو جاذب منیتیت/3-آمینو پروپیل‌ تری ‌اتوکسی ‌سیلان/گلوتارآلدئید تعیین شرایط بهینه برای جذب توریم بر نانوذرات ابرپارامغناطیسی منیتیت اصلاح‌شده، با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 83-96]
 • نانوچندسازه پلی پروپیلن/گرافن مدل سازی و شبیه سازی بلورینگی در نانوچندسازه برپایه پلی پروپیلن/ گرافن در فرایند قالب گیری تزریقی [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 97-111]
 • نانوذرات مدل‌سازی و بیشینه‌سازی انتقال حرارت جابه‌جایی طبیعی در محفظه بسته پرشده با نانوسیال [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 23-41]
 • نانو ذرات تهیه‌ی نانو ذرات هم‌بسپار و به‌کارگیری آن به‌عنوان حامل برای بررسی رهایش داروی آکاربوز [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 71-83]
 • نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 کاربرد نانو ذرات مغناطیسی آهن اکسید عامل‌دار شده با 8- هیدروکسی کینولین برای پیش‌تغلیظ یون‌های +Zn2 پیش از اندازه‌گیری اسپکتروفتومتری [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 59-70]
 • نانو ساختار بررسی اثر ناخالصی لانتانیم اکسید بر ویژگی حسگری نانو ساختار گل مانند روی اکسید [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 53-58]
 • نانوسلولز سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت مغناطیسی هالوسیت نانولوله/ نانوسلولز جهت حذف یون روی از محلول های آبی [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 51-60]
 • نانو صفحه اکسید روی طراحی و ساخت میکرواستخراج فاز جامد بر پایه نانوکامپوزیت اکسید روی-پلی آنیلین به‌منظور استخراج دی اکسان [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 31-40]
 • نانوکاتالیست Cr/MCM-41 تهیه نانوکاتالیست Cr/MCM-41 به روش آب گرمایی یک مرحله‌ای و بررسی فعالیت کاتالیستی آن در هیدروژن گیری از اتان به اتیلن در حضور کربن دی‌اکسید [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 73-83]
 • نانوکاتالیست CuO/ZnO/Al2O3 تأثیر نسبت اوره به نیترات در سنتز احتراقی نانوکاتالیست CuO/ZnO/Al2O3 برای استفاده در تولید هیدروژن از متانول [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 13-22]
 • نانوکامپوزیت احیا فوتوکاتالیستی کارآمدکروم شش ظرفیتی با استفاده از نانوکریستال های تثیبت شده ی ZnO تحت تابش نور: UV اثر هم افزایی زئولیت HZSM-5 به عنوان پایه [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 5-16]
 • نانوکامپوزیت سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت مغناطیسی هالوسیت نانولوله/ نانوسلولز جهت حذف یون روی از محلول های آبی [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 51-60]
 • نانو کامپوزیت طراحی و ساخت میکرواستخراج فاز جامد بر پایه نانوکامپوزیت اکسید روی-پلی آنیلین به‌منظور استخراج دی اکسان [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 31-40]
 • نانولوله چند دیواره کربنی تهیه حسگر زیستی گلوکز با به‌کارگیری الکترود کربن شیشه‌ای اصلاح‌شده با نانولوله‌های کربن و پلیمر 4-آمینوتیوفنول [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 63-71]
 • نانو لوله‌ی کربنی بررسی برهم کنش مولکول بنزن و یون‌های سدیم با نانولوله‌های کربنی مدل‌سازی شده به عنوان حامل‌های دارو [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 73-82]

و

 • واکنش اسید- باز سنتز مایعات یونی ویژه از طریق جانشینی متقابل آنیون هالید و مقایسه آن با روش خنثی‌سازی اسید و باز [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 49-58]
 • واکنش چند جزیی بررسی کاتالیست‌های سبز وسازگار با محیط زیست برای سنتز 1-آمیدوآلکیل 2-نفتول‌ها و 1-تیوآمیدوآلکیل 2-نفتول‌ها به عنوان ترکیب‌های فعال زیستی به صورت تک ظرفی [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 5-12]
 • واکنش فریدلندر سنتز کارآمد کینولین به‌وسیله ترکیبات β-سیانو کربونیل با استفاده از FeCl3·6H2O به‌عنوان کاتالیست و بررسی ویژگی ضد باکتری آن [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 85-92]
 • واکنشگاه بستر ثابت ساخت نانو کاتالیست ZrO2 بر پایه‌ی گاما آلومینا به روش مایسل معکوس برای تهیه هیدروژن در فرایند خودگرمایی اتانول [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 43-52]
 • واکنشگاه های ناپیوسته چرخشی حذف ارتو تولوییدین ازمحلول آبی با فرایندهای UV/H2O2 و UV/US/H2O2در واکنشگاه های چرخشی ناپیوسته و بررسی متغیرهای عملیاتی [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 71-81]
 • ویژگی رئولوژیکی سنتز و بررسی ویژگی‌های رئولوژیکی پلی (آکریل‌آمید- کو- آکریلیک اسید) مورداستفاده به‌عنوان تثبیت‌کننده خاک [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 19-30]

ه

 • هالوسیت نانولوله سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت مغناطیسی هالوسیت نانولوله/ نانوسلولز جهت حذف یون روی از محلول های آبی [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 51-60]
 • هدررفت خاک سنتز و بررسی ویژگی‌های رئولوژیکی پلی (آکریل‌آمید- کو- آکریلیک اسید) مورداستفاده به‌عنوان تثبیت‌کننده خاک [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 19-30]
 • هیدروژن تأثیر نسبت اوره به نیترات در سنتز احتراقی نانوکاتالیست CuO/ZnO/Al2O3 برای استفاده در تولید هیدروژن از متانول [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 13-22]
 • هیدروژن طراحی و ساخت سامانه پیش تغلیظ مناسب به منظور اندازه‌گیری مقادیر اندک ناخالصی‌ها در هیدروژن با خلوص بالا [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 41-50]
 • هیدروژن گیری تهیه نانوکاتالیست Cr/MCM-41 به روش آب گرمایی یک مرحله‌ای و بررسی فعالیت کاتالیستی آن در هیدروژن گیری از اتان به اتیلن در حضور کربن دی‌اکسید [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 73-83]
 • هیدروکسی آپاتیت تهیه و شناسایی نانوکامپوزیت حاوی هیدروکسی آپاتیت به روش تقلید زیستی برای کاربرد در مهندسی بافت استخوان [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 41-48]
 • هم‌بسپار سنتز و بررسی ویژگی‌های رئولوژیکی پلی (آکریل‌آمید- کو- آکریلیک اسید) مورداستفاده به‌عنوان تثبیت‌کننده خاک [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 19-30]

ی

 • یون Zn2+ کاربرد نانو ذرات مغناطیسی آهن اکسید عامل‌دار شده با 8- هیدروکسی کینولین برای پیش‌تغلیظ یون‌های +Zn2 پیش از اندازه‌گیری اسپکتروفتومتری [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 59-70]