نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب مدل‌سازی کاهش کشش به‌وسیله نانوسیال سیلیکا در خطوط لوله افقی جریان تک فازی آب با روش وایازش بردار پشتیبان بهینه‌شده با الگوریتم ژنتیک و مقایسه نتایج مدل با داده‌های تجربی [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 101-111]
 • آریل هالید نانوهیبرید مس/آمینوِکلی/ گرافن‌اکسید کاهش‌یافته: یک کاتالیست کارآمد برای N-آریله‌کردن نوکلئوبازها و سایر ناجورحلقه‌های نیتروژن‌دار تحت امواج فراصوت [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 135-148]
 • آزمون MTT مطالعه اثرات زیستی و سمیت نانوذرات آلومینای آغشته به جیوه در سول‌های سرطانی هلا و سلول‌های بنیادی [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 17-26]
 • آکریل‌آمید کاربرد ژل‌هایی با ترکیبات متفاوت آکریل‌آمید- آلیل آگاروز در روش شیب پخش در غشای نازک و بررسی عملکرد آن در اندازه‌گیری فلزهای سنگین موجود در آب [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 149-158]
 • آگاروز کاربرد ژل‌هایی با ترکیبات متفاوت آکریل‌آمید- آلیل آگاروز در روش شیب پخش در غشای نازک و بررسی عملکرد آن در اندازه‌گیری فلزهای سنگین موجود در آب [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 149-158]
 • آلیاژ سه‌گانه مطالعه رفتار رئولوژیکی و کشسانی در آمیزه سه‌گانه بسپاری پلی‌الفینی در ترکیب‌های متفاوت [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 73-83]
 • آلاینده‌های آلی پساب بررسی اثر عوامل محیطی در فرایندهای جذبی آلاینده‌های آلی پساب با نانوالیاف پلی‌آمید الکتروریسی‌شده و مقایسه عملکرد با سامانه‌های ناهمگن کربن اولترا [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 51-63]
 • آلانین سنتز، شناسایی و به کارگیری مشتق جدید کالیکس [4] آرن‌دیمر به‌عنوان گیرنده مصنوعی برای مشتقی از آلانین [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 108-99]
 • آلانین N محافظت‌شده سنتز، شناسایی و به کارگیری مشتق جدید کالیکس [4] آرن‌دیمر به‌عنوان گیرنده مصنوعی برای مشتقی از آلانین [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 108-99]
 • آلومینا مطالعه اثرات زیستی و سمیت نانوذرات آلومینای آغشته به جیوه در سول‌های سرطانی هلا و سلول‌های بنیادی [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 17-26]
 • آلومینای مزوحفره تأثیر ماده سطح‌فعال PS-PVP در تهیه آلومینا نانومتخلخل و بررسی آن به‌عنوان نانوحامل در دارورسانی کورکومین [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 49-59]
 • آنترانیلیک اسید تهیه، شناسایی ساختار و ویژگی ضدباکتری نانوچندسازه‌های پلی(آنترانیلیک اسید)/نقره [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 139-147]

ا

 • ابریشم تولید الیاف TiO2 با استفاده از رسوب نانوذره‌ها بر ابریشم طبیعی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 45-52]
 • ایبوپروفن تهیه نانوذرات هیدروکسیآپاتیت فلوئوره و امکانسنجی به‌کارگیری آن برای دارورسانی ایبوپروفن [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 41-50]
 • ایبوپروفن بررسی مقدار حذف ایبوپروفن با نانوجاذب رس اصلاح‌شده و نانولوله‌های کربنی چنددیواره در محیط آبی در حضور نور UV [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 53-61]
 • اتیل‌استات تهیه و شناسایی نانوپروسکیت‌های لانتانیدی و فعالیت فوتوکاتالیستی آن‌ها در حذف اتیل‌استات از هوای آلوده [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 63-71]
 • استخراج تهیه نانوبسپارهای پروتوکاچئیک اسید استخراج‌شده از گیاه سماق و بررسی ویژگی ضداکسیدانی، مقدار فنل و فلاونوئیدکل عصاره برگ آن و رهایش آن‌ها [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 109-122]
 • استخراج فاز جامد پیش تغلیظ و اندازه‌گیری مقادیر ناچیز نقره با استخراج فاز جامد بر نانوآلومینا اصلاح شده با لیگاند2-(4و5-دی متیل-آمینوبنزیلیدین) رودانین (PDR) در نمونه‌های حقیقی [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 27-36]
 • استخراج نقره استخراج نقره از محلول عکاسی با استفاده از جاذب نانومتخلخل SBA-15 عامل‌دار شده با تری‌آمین‌فلوئورن [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 33-43]
 • استرانسیم هگزافریت تهیه، شناسایی و بررسی ویژگی‌های مغناطیسی و جذب مایکروویو نانوچندسازه پلی‌آنیلین/ SrFe11.1(Zn0.5Co0.5Zr)0.45O19/اMWCNTs [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 149-155]
 • اسید جامد استفاده از سامانه Melamine-(H2SO4)3/Melamine-(HNO3)3 به‌جای H2SO4/HNO3 به‌عنوان یک سامانه ایمن برای اکسایش بدون حلال 1 و 4-دی‌هیدروپیریدین‌ها [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 47-52]
 • افزایش کارایی ‌ افزایش ظرفیت و طول عمر باتری‌های لیتیم-هوا با نانوچندسازه MnFe2O4/C به‌عنوان کاتالیست و مایع یونی [C2mim][BF4] به‌عنوان الکترولیت [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 89-103]
 • اکسایش استفاده از سامانه Melamine-(H2SO4)3/Melamine-(HNO3)3 به‌جای H2SO4/HNO3 به‌عنوان یک سامانه ایمن برای اکسایش بدون حلال 1 و 4-دی‌هیدروپیریدین‌ها [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 47-52]
 • الیاف تولید الیاف TiO2 با استفاده از رسوب نانوذره‌ها بر ابریشم طبیعی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 45-52]
 • الکترود خمیر کربن اندازه‌گیری آفت‌کش دیازینون با حسگر الکتروشیمیایی مبتنی بر نانوذرات بسپار قالب مولکولی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 65-76]
 • الکتروریسی نیم‌صنعتی بررسی اثر عوامل محیطی در فرایندهای جذبی آلاینده‌های آلی پساب با نانوالیاف پلی‌آمید الکتروریسی‌شده و مقایسه عملکرد با سامانه‌های ناهمگن کربن اولترا [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 51-63]
 • الکترولیت مایع یونی [C2mim][BF4] ‌ افزایش ظرفیت و طول عمر باتری‌های لیتیم-هوا با نانوچندسازه MnFe2O4/C به‌عنوان کاتالیست و مایع یونی [C2mim][BF4] به‌عنوان الکترولیت [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 89-103]
 • الگوریتم اجتماع پرندگان پیش‌بینی توزیع فرآورده‌های سنتز فیشر-تروپش در حضور کاتالیست Ni/HZSM-5 با شبکه عصبی-فازی برپایه الگوریتم ژنتیک و اجتماع ذرات [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 113-125]
 • الگوریتم خفاش کاربرد الگوریتم خفاش کمک گرفته‌شده از شبکه عصبی مصنوعی به‌منظور بهینه‌سازی میکرواستخراج یون‌های مس در پساب با لیگاند پاراسولفوناتوکالیکس [4] آرن [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 77-88]
 • الگوریتم ژنتیک مدل‌سازی کاهش کشش به‌وسیله نانوسیال سیلیکا در خطوط لوله افقی جریان تک فازی آب با روش وایازش بردار پشتیبان بهینه‌شده با الگوریتم ژنتیک و مقایسه نتایج مدل با داده‌های تجربی [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 101-111]
 • الگوریتم ژنتیک پیش‌بینی توزیع فرآورده‌های سنتز فیشر-تروپش در حضور کاتالیست Ni/HZSM-5 با شبکه عصبی-فازی برپایه الگوریتم ژنتیک و اجتماع ذرات [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 113-125]
 • الگوهای هم‌دما بررسی مقدار حذف ایبوپروفن با نانوجاذب رس اصلاح‌شده و نانولوله‌های کربنی چنددیواره در محیط آبی در حضور نور UV [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 53-61]
 • امواج فراصوت نانوهیبرید مس/آمینوِکلی/ گرافن‌اکسید کاهش‌یافته: یک کاتالیست کارآمد برای N-آریله‌کردن نوکلئوبازها و سایر ناجورحلقه‌های نیتروژن‌دار تحت امواج فراصوت [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 135-148]
 • اندازه‌گیری شناسایی و اندازه‌گیری مقادیر کم مترونیدازول با استفاده از حسگر الکتروشیمیایی اصلاح‌شده با بسپار قالب مولکولی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 115-127]

ب

 • باتری لیتیم-هوا ‌ افزایش ظرفیت و طول عمر باتری‌های لیتیم-هوا با نانوچندسازه MnFe2O4/C به‌عنوان کاتالیست و مایع یونی [C2mim][BF4] به‌عنوان الکترولیت [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 89-103]
 • بازده تبدیل فتوالکتروشیمیایی بررسی ویژگی نوری-الکتریکی و تعیین بازده تبدیل فتوالکتروشیمیایی سلول خورشیدی دووجهی رنگ‌دانه‌ای به‌کمک فیلم نانوساختار پلیآنیلین/تیتانیم اکسید [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 73-84]
 • باکتری‌های گرم – مثبت تثبیت نانوذره‌های نقره بر نانوچندسازه‌های بسپاری مگنتیت-کیتوسان و بررسی ویژگی ضد میکروبی آن‌ها [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 75-82]
 • باکتری‌های گرم – منفی تثبیت نانوذره‌های نقره بر نانوچندسازه‌های بسپاری مگنتیت-کیتوسان و بررسی ویژگی ضد میکروبی آن‌ها [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 75-82]
 • بایودیزل بررسی و بهینه‌سازی تولید بایودیزل در حضور نانوساختار چارچوب ایمیدازولی زئولیتی -8 (ZIF-8) با روش سطح پاسخ [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 85-99]
 • برهم‌کنش بین سطحی تأثیر اصلاح سطحی گرافن بر ضریب پوشش‌دهی امواج الکترومغناطیس نانوچندسازه گرمانرم یورتان/نانوگرافن [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 5-17]
 • بسپار قالب مولکولی تهیه و بررسی ویژگی‌های نانوذره‌های بسپار قالب مولکولی گزینش‌پذیر بر پایه پلی‌وینیل‌الکل برای حذف2،4- دی‌نیتروتولوئن [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 97-104]
 • بسپار قالب مولکولی اندازه‌گیری آفت‌کش دیازینون با حسگر الکتروشیمیایی مبتنی بر نانوذرات بسپار قالب مولکولی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 65-76]
 • بسپار قالب‌مولکولی شناسایی و اندازه‌گیری مقادیر کم مترونیدازول با استفاده از حسگر الکتروشیمیایی اصلاح‌شده با بسپار قالب مولکولی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 115-127]
 • بسترهای زیستی تثبیت نانوذرات فلزی بر بسترهای زیستی مغناطیسی بر پایه کیتوسان پایدار شده با زیست‌بسپارهای کیتوسان اکسید و نشاسته اکسید و بررسی کارایی کاتالیستی آن‌ها در واکنش‌های جفت‌شدن [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 83-97]
 • بنزایمیدازول تهیه و شناسایی نانوکاتالیست ZnS-ZnFe2O4 و بررسی رفتارکاتالیستی آن در تهیه مشتق‌های بنزایمیدازول‌های دو استخلافی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 5-12]
 • بنزیل الکل نانوذره‌های پالادیم بارگذاری شده درون هیدروژل کاتیونی: تهیه، شناسایی و فعالیت کاتالیستی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 61-71]
 • بنزوپیران تهیه و شناسایی نانوذره‌های NiO به کمک مایکروویو در حضور سدیم دودسیل‌سولفات به‌عنوان عامل پایدارکننده و به‌کارگیری آن برای تهیه بنزوپیران‌ها [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 125-133]
 • بنزوپیرانوپیریمیدین‌ها نانولوله‌های هالویسیت عامل‌دار شده با مایع یونی: کاتالیستی ناهمگن، کارآمد و قابل بازیافت برای تهیه بنزوپیرانوپیریمیدین‌ها [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 31-17]

پ

 • پارچه پنبه‌ای تهیه میکروکپسول هگزادکان-ملامین فرمالدهید (HD@MF) به‌عنوان ماده تغییرفازدهنده و اعمال آن بر پارچه پنبه‌ای برای تولید لباس‌های خنک‌کننده [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 53-60]
 • پساب کاربرد الگوریتم خفاش کمک گرفته‌شده از شبکه عصبی مصنوعی به‌منظور بهینه‌سازی میکرواستخراج یون‌های مس در پساب با لیگاند پاراسولفوناتوکالیکس [4] آرن [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 77-88]
 • پلی‌الفین‌ها مطالعه رفتار رئولوژیکی و کشسانی در آمیزه سه‌گانه بسپاری پلی‌الفینی در ترکیب‌های متفاوت [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 73-83]
 • پلی آنیلین تهیه، شناسایی و بررسی ویژگی‌های مغناطیسی و جذب مایکروویو نانوچندسازه پلی‌آنیلین/ SrFe11.1(Zn0.5Co0.5Zr)0.45O19/اMWCNTs [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 149-155]
 • پلی‌یورتان پایه آبی/ آکریلات سنتز و بررسی ویژگی هیبرید پلی‌یورتان پایه آبی/آکریلات با قابلیت کاربرد در روکش [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 129-137]
 • پلی‌وینیل الکل تهیه و بررسی ویژگی‌های نانوذره‌های بسپار قالب مولکولی گزینش‌پذیر بر پایه پلی‌وینیل‌الکل برای حذف2،4- دی‌نیتروتولوئن [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 97-104]
 • پلی‌وینیل الکل بررسی ویژگی‌های نوری و گرمایی نانوچندسازه‌های زیست‌تخریب‌پذیر نشاسته-پلی‌وینیل الکل-نانوخاک رس و کربوکسی‌متیل‌سلولز-پلی‌وینیل الکل-نانوخاک رس [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 115-124]
 • پلی‌وینیل الکل اثر پیوند عرضی بر سرعت و سینتیک رهایش داروی فلوکونازول از فیلم بسپاری پلی‌وینیل الکل [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 5-15]
 • پوشش امواج الکترومغناطیس تأثیر اصلاح سطحی گرافن بر ضریب پوشش‌دهی امواج الکترومغناطیس نانوچندسازه گرمانرم یورتان/نانوگرافن [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 5-17]
 • پیوند عرضی اثر پیوند عرضی بر سرعت و سینتیک رهایش داروی فلوکونازول از فیلم بسپاری پلی‌وینیل الکل [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 5-15]

ت

 • تری‌آمین‌فلوئورن استخراج نقره از محلول عکاسی با استفاده از جاذب نانومتخلخل SBA-15 عامل‌دار شده با تری‌آمین‌فلوئورن [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 33-43]
 • تصفیه آب تولید الیاف TiO2 با استفاده از رسوب نانوذره‌ها بر ابریشم طبیعی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 45-52]
 • تعادل فازی اندازه‌گیری تعادل‌های فازی در سامانه‌های آبی کربن دی‌اکسید – مونواتانول‌آمین - مایع یونی 1-هگزیل-3-متیل ایمیدازولیم نیترات در فشارهای بالا [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 39-48]
 • تهیه سبز بررسی و بهینه‌سازی تولید بایودیزل در حضور نانوساختار چارچوب ایمیدازولی زئولیتی -8 (ZIF-8) با روش سطح پاسخ [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 85-99]

ج

 • جاذب مایکروویو تهیه، شناسایی و بررسی ویژگی‌های مغناطیسی و جذب مایکروویو نانوچندسازه پلی‌آنیلین/ SrFe11.1(Zn0.5Co0.5Zr)0.45O19/اMWCNTs [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 149-155]
 • جذب بررسی مقدار حذف ایبوپروفن با نانوجاذب رس اصلاح‌شده و نانولوله‌های کربنی چنددیواره در محیط آبی در حضور نور UV [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 53-61]
 • جیوه مطالعه اثرات زیستی و سمیت نانوذرات آلومینای آغشته به جیوه در سول‌های سرطانی هلا و سلول‌های بنیادی [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 17-26]

چ

 • چارچوب ایمیدازولی زئولیتی بررسی و بهینه‌سازی تولید بایودیزل در حضور نانوساختار چارچوب ایمیدازولی زئولیتی -8 (ZIF-8) با روش سطح پاسخ [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 85-99]
 • چرخه عمر تهیه میکروکپسول هگزادکان-ملامین فرمالدهید (HD@MF) به‌عنوان ماده تغییرفازدهنده و اعمال آن بر پارچه پنبه‌ای برای تولید لباس‌های خنک‌کننده [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 53-60]

ح

 • حذف حذف سرب (II) و کادمیم از فاضلاب جنوب تهران با استفاده از نانوچندسازه Zeolite N.P./GO [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 61-73]
 • حذف 2 تهیه و بررسی ویژگی‌های نانوذره‌های بسپار قالب مولکولی گزینش‌پذیر بر پایه پلی‌وینیل‌الکل برای حذف2،4- دی‌نیتروتولوئن [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 97-104]
 • حسگر بررسی تغییر حساسیت حسگر CeO2/TiO2 به اتانول در اثر دوپه‌شدن تیتانیا با فلزهای واسطه [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 85-95]
 • حسگر الکتروشیمی شناسایی و اندازه‌گیری مقادیر کم مترونیدازول با استفاده از حسگر الکتروشیمیایی اصلاح‌شده با بسپار قالب مولکولی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 115-127]
 • حسگر الکتروشیمیایی اندازه‌گیری آفت‌کش دیازینون با حسگر الکتروشیمیایی مبتنی بر نانوذرات بسپار قالب مولکولی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 65-76]
 • حلال با آب‌دوستی قابل‌تغییر کاربرد حلال‌های با آب‌دوستی قابل‌تغییر برای اندازه‌گیری هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای با روش میکرواستخراج مایع-مایع همگن جفت‌شده با سوانگاری گازی-طیف‌سنجی جرمی [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 37-46]
 • حلالیت اندازه‌گیری تعادل‌های فازی در سامانه‌های آبی کربن دی‌اکسید – مونواتانول‌آمین - مایع یونی 1-هگزیل-3-متیل ایمیدازولیم نیترات در فشارهای بالا [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 39-48]
 • حمام شیمیایی بررسی ویژگی‌های نوری، ساختاری، ریخت‌شناسی و کاتالیستی نوری لایه‌های نازک نانوچندسازه ZnS:CuS تهیه‌شده به روش حمام شیمیایی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 131-141]

د

 • دارورسانی تهیه نانوذرات هیدروکسیآپاتیت فلوئوره و امکانسنجی به‌کارگیری آن برای دارورسانی ایبوپروفن [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 41-50]
 • دیازینون و آفت‌کش اندازه‌گیری آفت‌کش دیازینون با حسگر الکتروشیمیایی مبتنی بر نانوذرات بسپار قالب مولکولی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 65-76]
 • دایمدون تهیه و شناسایی نانوذره‌های NiO به کمک مایکروویو در حضور سدیم دودسیل‌سولفات به‌عنوان عامل پایدارکننده و به‌کارگیری آن برای تهیه بنزوپیران‌ها [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 125-133]
 • دیمر کالیکس [4] مونوکینون سنتز، شناسایی و به کارگیری مشتق جدید کالیکس [4] آرن‌دیمر به‌عنوان گیرنده مصنوعی برای مشتقی از آلانین [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 108-99]
 • دی‌هیدروپیریدین‌ها استفاده از سامانه Melamine-(H2SO4)3/Melamine-(HNO3)3 به‌جای H2SO4/HNO3 به‌عنوان یک سامانه ایمن برای اکسایش بدون حلال 1 و 4-دی‌هیدروپیریدین‌ها [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 47-52]

ر

 • رهایش دارو تهیه نانوبسپارهای پروتوکاچئیک اسید استخراج‌شده از گیاه سماق و بررسی ویژگی ضداکسیدانی، مقدار فنل و فلاونوئیدکل عصاره برگ آن و رهایش آن‌ها [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 109-122]
 • روش مایکروویو تهیه و شناسایی نانوذره‌های NiO به کمک مایکروویو در حضور سدیم دودسیل‌سولفات به‌عنوان عامل پایدارکننده و به‌کارگیری آن برای تهیه بنزوپیران‌ها [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 125-133]
 • روکش سنتز و بررسی ویژگی هیبرید پلی‌یورتان پایه آبی/آکریلات با قابلیت کاربرد در روکش [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 129-137]

ز

 • زردک کاهش زیستی گروه کربونیل در ترکیبات آلی با به‌کارگیری زردک [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 123-129]
 • زیرکونیم بررسی تغییر حساسیت حسگر CeO2/TiO2 به اتانول در اثر دوپه‌شدن تیتانیا با فلزهای واسطه [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 85-95]
 • زیست‌بسپار تثبیت نانوذرات فلزی بر بسترهای زیستی مغناطیسی بر پایه کیتوسان پایدار شده با زیست‌بسپارهای کیتوسان اکسید و نشاسته اکسید و بررسی کارایی کاتالیستی آن‌ها در واکنش‌های جفت‌شدن [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 83-97]
 • زیست کاتالیست کاهش زیستی گروه کربونیل در ترکیبات آلی با به‌کارگیری زردک [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 123-129]
 • زئولیت حذف سرب (II) و کادمیم از فاضلاب جنوب تهران با استفاده از نانوچندسازه Zeolite N.P./GO [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 61-73]
 • زئولیت Y فرمول‌بندی پایه زئولیتی ترکیبی و تعیین فاز فعال کاتالیست هیدروکراکینگ برای تولید فرآورده میان‌تقطیر [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 105-113]
 • زئولیت موردنیت ساخت نانوذره‌های CuO در بستر موردنیت و بررسی ویژگی ضدباکتری آن [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 21-29]
 • زئولیت β فرمول‌بندی پایه زئولیتی ترکیبی و تعیین فاز فعال کاتالیست هیدروکراکینگ برای تولید فرآورده میان‌تقطیر [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 105-113]

س

 • سامانه جذبی ناهمگن بررسی اثر عوامل محیطی در فرایندهای جذبی آلاینده‌های آلی پساب با نانوالیاف پلی‌آمید الکتروریسی‌شده و مقایسه عملکرد با سامانه‌های ناهمگن کربن اولترا [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 51-63]
 • سامانه رهایش دار اثر پیوند عرضی بر سرعت و سینتیک رهایش داروی فلوکونازول از فیلم بسپاری پلی‌وینیل الکل [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 5-15]
 • سریا/تیتانیا بررسی تغییر حساسیت حسگر CeO2/TiO2 به اتانول در اثر دوپه‌شدن تیتانیا با فلزهای واسطه [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 85-95]
 • سل ژل بررسی عملکرد کاتالیستی نانواسپینل CuMn2O4 درکاهش کاتالیستیNO با CO [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 13-20]
 • سیلیکای نانومتخلخل SBA-15 استخراج نقره از محلول عکاسی با استفاده از جاذب نانومتخلخل SBA-15 عامل‌دار شده با تری‌آمین‌فلوئورن [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 33-43]
 • سلول خورشیدی رنگ‌دانه‌ای بررسی ویژگی نوری-الکتریکی و تعیین بازده تبدیل فتوالکتروشیمیایی سلول خورشیدی دووجهی رنگ‌دانه‌ای به‌کمک فیلم نانوساختار پلیآنیلین/تیتانیم اکسید [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 73-84]
 • سماق تهیه نانوبسپارهای پروتوکاچئیک اسید استخراج‌شده از گیاه سماق و بررسی ویژگی ضداکسیدانی، مقدار فنل و فلاونوئیدکل عصاره برگ آن و رهایش آن‌ها [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 109-122]
 • سمی‌بودن مطالعه اثرات زیستی و سمیت نانوذرات آلومینای آغشته به جیوه در سول‌های سرطانی هلا و سلول‌های بنیادی [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 17-26]
 • سوانگاری مایع با کارایی بالا میکرواستخراج مایع-مایع پخشی براساس مایع‌های یونی/ استخراج برگشتی همراه با سوانگاری مایع با کارایی بالا برای پیش‌تغلیظ و تعیین مقدار 3- ایندول‌بوتیریک اسید در نمونه‌های گیاه نخود [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 105-114]

ش

 • شیمی سبز تهیه و شناسایی نانوکاتالیست ZnS-ZnFe2O4 و بررسی رفتارکاتالیستی آن در تهیه مشتق‌های بنزایمیدازول‌های دو استخلافی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 5-12]
 • شیمی سبز کاهش زیستی گروه کربونیل در ترکیبات آلی با به‌کارگیری زردک [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 123-129]

ض

 • ضریب اتلاف مطالعه رفتار رئولوژیکی و کشسانی در آمیزه سه‌گانه بسپاری پلی‌الفینی در ترکیب‌های متفاوت [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 73-83]

ط

 • طراحی آزمایش فاکتوریل-کامل فرمول‌بندی پایه زئولیتی ترکیبی و تعیین فاز فعال کاتالیست هیدروکراکینگ برای تولید فرآورده میان‌تقطیر [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 105-113]
 • طراحی آزمایش‌ها بررسی و بهینه‌سازی تولید بایودیزل در حضور نانوساختار چارچوب ایمیدازولی زئولیتی -8 (ZIF-8) با روش سطح پاسخ [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 85-99]
 • طیف‌سنج فوتوالکترونی پرتو ایکس بررسی عملکرد کاتالیستی نانواسپینل CuMn2O4 درکاهش کاتالیستیNO با CO [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 13-20]

ع

 • عبوردهی نوری بررسی ویژگی نوری-الکتریکی و تعیین بازده تبدیل فتوالکتروشیمیایی سلول خورشیدی دووجهی رنگ‌دانه‌ای به‌کمک فیلم نانوساختار پلیآنیلین/تیتانیم اکسید [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 73-84]
 • عصبی-فازی پیش‌بینی توزیع فرآورده‌های سنتز فیشر-تروپش در حضور کاتالیست Ni/HZSM-5 با شبکه عصبی-فازی برپایه الگوریتم ژنتیک و اجتماع ذرات [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 113-125]

ف

 • فتوکاتالیست تولید الیاف TiO2 با استفاده از رسوب نانوذره‌ها بر ابریشم طبیعی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 45-52]
 • فرایند فیشر- تروپش پیش‌بینی توزیع فرآورده‌های سنتز فیشر-تروپش در حضور کاتالیست Ni/HZSM-5 با شبکه عصبی-فازی برپایه الگوریتم ژنتیک و اجتماع ذرات [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 113-125]
 • فراورده میان‌تقطیر فرمول‌بندی پایه زئولیتی ترکیبی و تعیین فاز فعال کاتالیست هیدروکراکینگ برای تولید فرآورده میان‌تقطیر [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 105-113]
 • فسفرآمید کاربردهای کاتالیستی ترکیب‌های فسفرآمیدی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 5-31]
 • فعالیت ضدباکتری ساخت نانوذره‌های CuO در بستر موردنیت و بررسی ویژگی ضدباکتری آن [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 21-29]
 • فعالیت ضدباکتری تهیه تک ظرف و کارآمد مشتق‌های 2-ایمینو-هگزاهیدروکوئینازولین-5(H6)-اون با پتانسیل دارویی در شرایط بدون استفاده از کاتالیست و بررسی فعالیت ضد باکتری آن‌ها [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 19-31]
 • فعالیت ضد میکروبی تثبیت نانوذره‌های نقره بر نانوچندسازه‌های بسپاری مگنتیت-کیتوسان و بررسی ویژگی ضد میکروبی آن‌ها [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 75-82]
 • فعالیت کاتالیستی نوری بررسی ویژگی‌های نوری، ساختاری، ریخت‌شناسی و کاتالیستی نوری لایه‌های نازک نانوچندسازه ZnS:CuS تهیه‌شده به روش حمام شیمیایی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 131-141]
 • فلاونوئید تهیه نانوبسپارهای پروتوکاچئیک اسید استخراج‌شده از گیاه سماق و بررسی ویژگی ضداکسیدانی، مقدار فنل و فلاونوئیدکل عصاره برگ آن و رهایش آن‌ها [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 109-122]
 • فلزهای سنگین کاربرد ژل‌هایی با ترکیبات متفاوت آکریل‌آمید- آلیل آگاروز در روش شیب پخش در غشای نازک و بررسی عملکرد آن در اندازه‌گیری فلزهای سنگین موجود در آب [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 149-158]
 • فیلم بسپاری اثر پیوند عرضی بر سرعت و سینتیک رهایش داروی فلوکونازول از فیلم بسپاری پلی‌وینیل الکل [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 5-15]
 • فیلم پلی‌آنیلین/تیتانیم اکسید بررسی ویژگی نوری-الکتریکی و تعیین بازده تبدیل فتوالکتروشیمیایی سلول خورشیدی دووجهی رنگ‌دانه‌ای به‌کمک فیلم نانوساختار پلیآنیلین/تیتانیم اکسید [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 73-84]
 • فیلم نانوساختار بررسی ویژگی نوری-الکتریکی و تعیین بازده تبدیل فتوالکتروشیمیایی سلول خورشیدی دووجهی رنگ‌دانه‌ای به‌کمک فیلم نانوساختار پلیآنیلین/تیتانیم اکسید [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 73-84]
 • فلوکونازول اثر پیوند عرضی بر سرعت و سینتیک رهایش داروی فلوکونازول از فیلم بسپاری پلی‌وینیل الکل [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 5-15]
 • فنل تهیه نانوبسپارهای پروتوکاچئیک اسید استخراج‌شده از گیاه سماق و بررسی ویژگی ضداکسیدانی، مقدار فنل و فلاونوئیدکل عصاره برگ آن و رهایش آن‌ها [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 109-122]
 • فوتوکاتالیست تهیه و شناسایی نانوپروسکیت‌های لانتانیدی و فعالیت فوتوکاتالیستی آن‌ها در حذف اتیل‌استات از هوای آلوده [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 63-71]

ک

 • کاتالیست کاربردهای کاتالیستی ترکیب‌های فسفرآمیدی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 5-31]
 • کاتالیست حذف کاتالیستی CH4 و NOx از اگزوز خودروهای گازسوز با نانوذره‌های کبالت کرومیت (CoCr2O4) [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 33-40]
 • کاتالیست MnFe2O4/C ‌ افزایش ظرفیت و طول عمر باتری‌های لیتیم-هوا با نانوچندسازه MnFe2O4/C به‌عنوان کاتالیست و مایع یونی [C2mim][BF4] به‌عنوان الکترولیت [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 89-103]
 • کاتالیست Ni/HZSM-5 پیش‌بینی توزیع فرآورده‌های سنتز فیشر-تروپش در حضور کاتالیست Ni/HZSM-5 با شبکه عصبی-فازی برپایه الگوریتم ژنتیک و اجتماع ذرات [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 113-125]
 • کاتالیست قابل بازیافت تهیه و شناسایی نانوکاتالیست ZnS-ZnFe2O4 و بررسی رفتارکاتالیستی آن در تهیه مشتق‌های بنزایمیدازول‌های دو استخلافی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 5-12]
 • کاتالیست مغناطیسی ناهمگن تهیه و شناسایی نانوکاتالیست ZnS-ZnFe2O4 و بررسی رفتارکاتالیستی آن در تهیه مشتق‌های بنزایمیدازول‌های دو استخلافی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 5-12]
 • کاتالیست ناهمگن نانولوله‌های هالویسیت عامل‌دار شده با مایع یونی: کاتالیستی ناهمگن، کارآمد و قابل بازیافت برای تهیه بنزوپیرانوپیریمیدین‌ها [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 31-17]
 • کالیکس [4] مونوکینون سنتز، شناسایی و به کارگیری مشتق جدید کالیکس [4] آرن‌دیمر به‌عنوان گیرنده مصنوعی برای مشتقی از آلانین [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 108-99]
 • کاهش زیستی کاهش زیستی گروه کربونیل در ترکیبات آلی با به‌کارگیری زردک [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 123-129]
 • کبالت کرومیت حذف کاتالیستی CH4 و NOx از اگزوز خودروهای گازسوز با نانوذره‌های کبالت کرومیت (CoCr2O4) [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 33-40]
 • کتون دستوار کاهش زیستی گروه کربونیل در ترکیبات آلی با به‌کارگیری زردک [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 123-129]
 • کربن دی‌اکسید اندازه‌گیری تعادل‌های فازی در سامانه‌های آبی کربن دی‌اکسید – مونواتانول‌آمین - مایع یونی 1-هگزیل-3-متیل ایمیدازولیم نیترات در فشارهای بالا [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 39-48]
 • کربوکسی‌متیل‌سلولز بررسی ویژگی‌های نوری و گرمایی نانوچندسازه‌های زیست‌تخریب‌پذیر نشاسته-پلی‌وینیل الکل-نانوخاک رس و کربوکسی‌متیل‌سلولز-پلی‌وینیل الکل-نانوخاک رس [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 115-124]
 • کشسانی مطالعه رفتار رئولوژیکی و کشسانی در آمیزه سه‌گانه بسپاری پلی‌الفینی در ترکیب‌های متفاوت [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 73-83]
 • کشش مدل‌سازی کاهش کشش به‌وسیله نانوسیال سیلیکا در خطوط لوله افقی جریان تک فازی آب با روش وایازش بردار پشتیبان بهینه‌شده با الگوریتم ژنتیک و مقایسه نتایج مدل با داده‌های تجربی [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 101-111]
 • کمپلکس کاربردهای کاتالیستی ترکیب‌های فسفرآمیدی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 5-31]
 • کورکومین تأثیر ماده سطح‌فعال PS-PVP در تهیه آلومینا نانومتخلخل و بررسی آن به‌عنوان نانوحامل در دارورسانی کورکومین [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 49-59]

گ

 • گیاه نخود میکرواستخراج مایع-مایع پخشی براساس مایع‌های یونی/ استخراج برگشتی همراه با سوانگاری مایع با کارایی بالا برای پیش‌تغلیظ و تعیین مقدار 3- ایندول‌بوتیریک اسید در نمونه‌های گیاه نخود [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 105-114]
 • گرافن‌اکسید حذف سرب (II) و کادمیم از فاضلاب جنوب تهران با استفاده از نانوچندسازه Zeolite N.P./GO [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 61-73]
 • گرمانرم یورتان تأثیر اصلاح سطحی گرافن بر ضریب پوشش‌دهی امواج الکترومغناطیس نانوچندسازه گرمانرم یورتان/نانوگرافن [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 5-17]
 • گوانیدینیم کربنات تهیه تک ظرف و کارآمد مشتق‌های 2-ایمینو-هگزاهیدروکوئینازولین-5(H6)-اون با پتانسیل دارویی در شرایط بدون استفاده از کاتالیست و بررسی فعالیت ضد باکتری آن‌ها [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 19-31]
 • گوانیدینیم کلرید تهیه تک ظرف و کارآمد مشتق‌های 2-ایمینو-هگزاهیدروکوئینازولین-5(H6)-اون با پتانسیل دارویی در شرایط بدون استفاده از کاتالیست و بررسی فعالیت ضد باکتری آن‌ها [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 19-31]

ل

 • لایه نازک بررسی ویژگی‌های نوری، ساختاری، ریخت‌شناسی و کاتالیستی نوری لایه‌های نازک نانوچندسازه ZnS:CuS تهیه‌شده به روش حمام شیمیایی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 131-141]
 • لیگ‌اند کاربردهای کاتالیستی ترکیب‌های فسفرآمیدی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 5-31]
 • لیگ‌اند 4و5-دی متیل- آمینوبنزیلیدین رودانین پیش تغلیظ و اندازه‌گیری مقادیر ناچیز نقره با استخراج فاز جامد بر نانوآلومینا اصلاح شده با لیگاند2-(4و5-دی متیل-آمینوبنزیلیدین) رودانین (PDR) در نمونه‌های حقیقی [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 27-36]
 • لوله افقی مدل‌سازی کاهش کشش به‌وسیله نانوسیال سیلیکا در خطوط لوله افقی جریان تک فازی آب با روش وایازش بردار پشتیبان بهینه‌شده با الگوریتم ژنتیک و مقایسه نتایج مدل با داده‌های تجربی [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 101-111]

م

 • ماده سطح‌فعال تأثیر ماده سطح‌فعال PS-PVP در تهیه آلومینا نانومتخلخل و بررسی آن به‌عنوان نانوحامل در دارورسانی کورکومین [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 49-59]
 • مایع یونی نانولوله‌های هالویسیت عامل‌دار شده با مایع یونی: کاتالیستی ناهمگن، کارآمد و قابل بازیافت برای تهیه بنزوپیرانوپیریمیدین‌ها [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 31-17]
 • مایع یونی اندازه‌گیری تعادل‌های فازی در سامانه‌های آبی کربن دی‌اکسید – مونواتانول‌آمین - مایع یونی 1-هگزیل-3-متیل ایمیدازولیم نیترات در فشارهای بالا [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 39-48]
 • مایع یونی میکرواستخراج مایع-مایع پخشی براساس مایع‌های یونی/ استخراج برگشتی همراه با سوانگاری مایع با کارایی بالا برای پیش‌تغلیظ و تعیین مقدار 3- ایندول‌بوتیریک اسید در نمونه‌های گیاه نخود [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 105-114]
 • مترونیدازول شناسایی و اندازه‌گیری مقادیر کم مترونیدازول با استفاده از حسگر الکتروشیمیایی اصلاح‌شده با بسپار قالب مولکولی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 115-127]
 • محلول عکاسی استخراج نقره از محلول عکاسی با استفاده از جاذب نانومتخلخل SBA-15 عامل‌دار شده با تری‌آمین‌فلوئورن [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 33-43]
 • محلول‌های آبی بررسی مقدار حذف ایبوپروفن با نانوجاذب رس اصلاح‌شده و نانولوله‌های کربنی چنددیواره در محیط آبی در حضور نور UV [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 53-61]
 • مرکز یونی سنتز و بررسی ویژگی هیبرید پلی‌یورتان پایه آبی/آکریلات با قابلیت کاربرد در روکش [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 129-137]
 • مشتق‌های 2-ایمینو-هگزاهیدروکوئینازولین-5(H6)-اون تهیه تک ظرف و کارآمد مشتق‌های 2-ایمینو-هگزاهیدروکوئینازولین-5(H6)-اون با پتانسیل دارویی در شرایط بدون استفاده از کاتالیست و بررسی فعالیت ضد باکتری آن‌ها [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 19-31]
 • مشتق‌های هگزاهیدروزانتن تهیه تک ظرف و کارآمد مشتق‌های 2-ایمینو-هگزاهیدروکوئینازولین-5(H6)-اون با پتانسیل دارویی در شرایط بدون استفاده از کاتالیست و بررسی فعالیت ضد باکتری آن‌ها [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 19-31]
 • میکرواستخراج مایع کاربرد الگوریتم خفاش کمک گرفته‌شده از شبکه عصبی مصنوعی به‌منظور بهینه‌سازی میکرواستخراج یون‌های مس در پساب با لیگاند پاراسولفوناتوکالیکس [4] آرن [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 77-88]
 • میکرواستخراج مایع-مایع پخشی میکرواستخراج مایع-مایع پخشی براساس مایع‌های یونی/ استخراج برگشتی همراه با سوانگاری مایع با کارایی بالا برای پیش‌تغلیظ و تعیین مقدار 3- ایندول‌بوتیریک اسید در نمونه‌های گیاه نخود [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 105-114]
 • میکرواستخراج مایع-مایع همگن کاربرد حلال‌های با آب‌دوستی قابل‌تغییر برای اندازه‌گیری هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای با روش میکرواستخراج مایع-مایع همگن جفت‌شده با سوانگاری گازی-طیف‌سنجی جرمی [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 37-46]
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی تهیه و بررسی ویژگی‌های نانوذره‌های بسپار قالب مولکولی گزینش‌پذیر بر پایه پلی‌وینیل‌الکل برای حذف2،4- دی‌نیتروتولوئن [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 97-104]
 • میکروکپسول تهیه میکروکپسول هگزادکان-ملامین فرمالدهید (HD@MF) به‌عنوان ماده تغییرفازدهنده و اعمال آن بر پارچه پنبه‌ای برای تولید لباس‌های خنک‌کننده [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 53-60]
 • مواد تغییر فاز دهنده تهیه میکروکپسول هگزادکان-ملامین فرمالدهید (HD@MF) به‌عنوان ماده تغییرفازدهنده و اعمال آن بر پارچه پنبه‌ای برای تولید لباس‌های خنک‌کننده [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 53-60]
 • مولکول‌های گیرنده مصنوعی سنتز، شناسایی و به کارگیری مشتق جدید کالیکس [4] آرن‌دیمر به‌عنوان گیرنده مصنوعی برای مشتقی از آلانین [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 108-99]
 • مونواتانولآمین اندازه‌گیری تعادل‌های فازی در سامانه‌های آبی کربن دی‌اکسید – مونواتانول‌آمین - مایع یونی 1-هگزیل-3-متیل ایمیدازولیم نیترات در فشارهای بالا [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 39-48]

ن

 • نانواسپینل بررسی عملکرد کاتالیستی نانواسپینل CuMn2O4 درکاهش کاتالیستیNO با CO [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 13-20]
 • نانواسپینل حذف کاتالیستی CH4 و NOx از اگزوز خودروهای گازسوز با نانوذره‌های کبالت کرومیت (CoCr2O4) [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 33-40]
 • نانوالیاف بررسی اثر عوامل محیطی در فرایندهای جذبی آلاینده‌های آلی پساب با نانوالیاف پلی‌آمید الکتروریسی‌شده و مقایسه عملکرد با سامانه‌های ناهمگن کربن اولترا [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 51-63]
 • نانو آلومینای اصلاح شده پیش تغلیظ و اندازه‌گیری مقادیر ناچیز نقره با استخراج فاز جامد بر نانوآلومینا اصلاح شده با لیگاند2-(4و5-دی متیل-آمینوبنزیلیدین) رودانین (PDR) در نمونه‌های حقیقی [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 27-36]
 • نانوپروسکیت تهیه و شناسایی نانوپروسکیت‌های لانتانیدی و فعالیت فوتوکاتالیستی آن‌ها در حذف اتیل‌استات از هوای آلوده [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 63-71]
 • نانوچندسازه ساخت نانوذره‌های CuO در بستر موردنیت و بررسی ویژگی ضدباکتری آن [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 21-29]
 • نانوچندسازه بررسی ویژگی‌های نوری و گرمایی نانوچندسازه‌های زیست‌تخریب‌پذیر نشاسته-پلی‌وینیل الکل-نانوخاک رس و کربوکسی‌متیل‌سلولز-پلی‌وینیل الکل-نانوخاک رس [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 115-124]
 • نانوچندسازه تأثیر اصلاح سطحی گرافن بر ضریب پوشش‌دهی امواج الکترومغناطیس نانوچندسازه گرمانرم یورتان/نانوگرافن [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 5-17]
 • نانوچندسازه حذف سرب (II) و کادمیم از فاضلاب جنوب تهران با استفاده از نانوچندسازه Zeolite N.P./GO [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 61-73]
 • نانوچندسازه تهیه، شناسایی ساختار و ویژگی ضدباکتری نانوچندسازه‌های پلی(آنترانیلیک اسید)/نقره [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 139-147]
 • نانوچندسازه ZnS:CuS بررسی ویژگی‌های نوری، ساختاری، ریخت‌شناسی و کاتالیستی نوری لایه‌های نازک نانوچندسازه ZnS:CuS تهیه‌شده به روش حمام شیمیایی [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 131-141]
 • نانوچندسازه تیتانیم دی‌اکسید/مونت‌موریلونیت بررسی مقدار حذف ایبوپروفن با نانوجاذب رس اصلاح‌شده و نانولوله‌های کربنی چنددیواره در محیط آبی در حضور نور UV [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 53-61]
 • نانوذرات تهیه نانوذرات هیدروکسیآپاتیت فلوئوره و امکانسنجی به‌کارگیری آن برای دارورسانی ایبوپروفن [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 41-50]
 • نانوذرات اندازه‌گیری آفت‌کش دیازینون با حسگر الکتروشیمیایی مبتنی بر نانوذرات بسپار قالب مولکولی [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 65-76]
 • نانوذرات مغناطیسی تثبیت نانوذره‌های نقره بر نانوچندسازه‌های بسپاری مگنتیت-کیتوسان و بررسی ویژگی ضد میکروبی آن‌ها [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 75-82]
 • نانوذرات مغناطیسی تثبیت نانوذرات فلزی بر بسترهای زیستی مغناطیسی بر پایه کیتوسان پایدار شده با زیست‌بسپارهای کیتوسان اکسید و نشاسته اکسید و بررسی کارایی کاتالیستی آن‌ها در واکنش‌های جفت‌شدن [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 83-97]
 • نانوذرات نقره تثبیت نانوذره‌های نقره بر نانوچندسازه‌های بسپاری مگنتیت-کیتوسان و بررسی ویژگی ضد میکروبی آن‌ها [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 75-82]
 • نانوذره مطالعه اثرات زیستی و سمیت نانوذرات آلومینای آغشته به جیوه در سول‌های سرطانی هلا و سلول‌های بنیادی [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 17-26]
 • نانوذره‌ها تهیه و بررسی ویژگی‌های نانوذره‌های بسپار قالب مولکولی گزینش‌پذیر بر پایه پلی‌وینیل‌الکل برای حذف2،4- دی‌نیتروتولوئن [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 97-104]
 • نانوذره‌های مس (II) اکسید ساخت نانوذره‌های CuO در بستر موردنیت و بررسی ویژگی ضدباکتری آن [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 21-29]
 • نانوذره‌های نقره تهیه، شناسایی ساختار و ویژگی ضدباکتری نانوچندسازه‌های پلی(آنترانیلیک اسید)/نقره [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 139-147]
 • نانو سیال مدل‌سازی کاهش کشش به‌وسیله نانوسیال سیلیکا در خطوط لوله افقی جریان تک فازی آب با روش وایازش بردار پشتیبان بهینه‌شده با الگوریتم ژنتیک و مقایسه نتایج مدل با داده‌های تجربی [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 101-111]
 • نانوکاتالیست بررسی عملکرد کاتالیستی نانواسپینل CuMn2O4 درکاهش کاتالیستیNO با CO [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 13-20]
 • نانوکاتالیست تهیه و شناسایی نانوذره‌های NiO به کمک مایکروویو در حضور سدیم دودسیل‌سولفات به‌عنوان عامل پایدارکننده و به‌کارگیری آن برای تهیه بنزوپیران‌ها [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 125-133]
 • نانوکاتالیست نانوهیبرید مس/آمینوِکلی/ گرافن‌اکسید کاهش‌یافته: یک کاتالیست کارآمد برای N-آریله‌کردن نوکلئوبازها و سایر ناجورحلقه‌های نیتروژن‌دار تحت امواج فراصوت [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 135-148]
 • نانوکاتالیست سبز نانوذره‌های پالادیم بارگذاری شده درون هیدروژل کاتیونی: تهیه، شناسایی و فعالیت کاتالیستی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 61-71]
 • نانوکاتالیست‌ها تثبیت نانوذرات فلزی بر بسترهای زیستی مغناطیسی بر پایه کیتوسان پایدار شده با زیست‌بسپارهای کیتوسان اکسید و نشاسته اکسید و بررسی کارایی کاتالیستی آن‌ها در واکنش‌های جفت‌شدن [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 83-97]
 • نانوگرافن تأثیر اصلاح سطحی گرافن بر ضریب پوشش‌دهی امواج الکترومغناطیس نانوچندسازه گرمانرم یورتان/نانوگرافن [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 5-17]
 • نانولوله‌های کربنی چنددیواره تهیه، شناسایی و بررسی ویژگی‌های مغناطیسی و جذب مایکروویو نانوچندسازه پلی‌آنیلین/ SrFe11.1(Zn0.5Co0.5Zr)0.45O19/اMWCNTs [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 149-155]
 • نانولوله‌های کربنی چنددیواره بررسی مقدار حذف ایبوپروفن با نانوجاذب رس اصلاح‌شده و نانولوله‌های کربنی چنددیواره در محیط آبی در حضور نور UV [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 53-61]
 • نانوهم‌بسپار تهیه نانوبسپارهای پروتوکاچئیک اسید استخراج‌شده از گیاه سماق و بررسی ویژگی ضداکسیدانی، مقدار فنل و فلاونوئیدکل عصاره برگ آن و رهایش آن‌ها [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 109-122]
 • ناهمگن نانوذره‌های پالادیم بارگذاری شده درون هیدروژل کاتیونی: تهیه، شناسایی و فعالیت کاتالیستی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 61-71]
 • نیتروفنل نانوذره‌های پالادیم بارگذاری شده درون هیدروژل کاتیونی: تهیه، شناسایی و فعالیت کاتالیستی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 61-71]
 • نشاسته بررسی ویژگی‌های نوری و گرمایی نانوچندسازه‌های زیست‌تخریب‌پذیر نشاسته-پلی‌وینیل الکل-نانوخاک رس و کربوکسی‌متیل‌سلولز-پلی‌وینیل الکل-نانوخاک رس [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 115-124]
 • نقره پیش تغلیظ و اندازه‌گیری مقادیر ناچیز نقره با استخراج فاز جامد بر نانوآلومینا اصلاح شده با لیگاند2-(4و5-دی متیل-آمینوبنزیلیدین) رودانین (PDR) در نمونه‌های حقیقی [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 27-36]
 • نوکلئوباز نانوهیبرید مس/آمینوِکلی/ گرافن‌اکسید کاهش‌یافته: یک کاتالیست کارآمد برای N-آریله‌کردن نوکلئوبازها و سایر ناجورحلقه‌های نیتروژن‌دار تحت امواج فراصوت [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 135-148]

و

 • وایازش بردار پشتیبان مدل‌سازی کاهش کشش به‌وسیله نانوسیال سیلیکا در خطوط لوله افقی جریان تک فازی آب با روش وایازش بردار پشتیبان بهینه‌شده با الگوریتم ژنتیک و مقایسه نتایج مدل با داده‌های تجربی [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 101-111]
 • واکنش حالت جامد ساخت نانوذره‌های CuO در بستر موردنیت و بررسی ویژگی ضدباکتری آن [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 21-29]
 • واکنش‌های جفت شدن تثبیت نانوذرات فلزی بر بسترهای زیستی مغناطیسی بر پایه کیتوسان پایدار شده با زیست‌بسپارهای کیتوسان اکسید و نشاسته اکسید و بررسی کارایی کاتالیستی آن‌ها در واکنش‌های جفت‌شدن [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 83-97]
 • وانادیم بررسی تغییر حساسیت حسگر CeO2/TiO2 به اتانول در اثر دوپه‌شدن تیتانیا با فلزهای واسطه [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 85-95]
 • ویژگی رئولوژیکی مطالعه رفتار رئولوژیکی و کشسانی در آمیزه سه‌گانه بسپاری پلی‌الفینی در ترکیب‌های متفاوت [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 73-83]
 • ویژگی نوری و گرمایی بررسی ویژگی‌های نوری و گرمایی نانوچندسازه‌های زیست‌تخریب‌پذیر نشاسته-پلی‌وینیل الکل-نانوخاک رس و کربوکسی‌متیل‌سلولز-پلی‌وینیل الکل-نانوخاک رس [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 115-124]

ه

 • هالویسیت نانولوله‌های هالویسیت عامل‌دار شده با مایع یونی: کاتالیستی ناهمگن، کارآمد و قابل بازیافت برای تهیه بنزوپیرانوپیریمیدین‌ها [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 31-17]
 • هیبرید سنتز و بررسی ویژگی هیبرید پلی‌یورتان پایه آبی/آکریلات با قابلیت کاربرد در روکش [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 129-137]
 • هیدروژل نانوذره‌های پالادیم بارگذاری شده درون هیدروژل کاتیونی: تهیه، شناسایی و فعالیت کاتالیستی [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 61-71]
 • هیدروکراکینگ فرمول‌بندی پایه زئولیتی ترکیبی و تعیین فاز فعال کاتالیست هیدروکراکینگ برای تولید فرآورده میان‌تقطیر [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 105-113]
 • هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای کاربرد حلال‌های با آب‌دوستی قابل‌تغییر برای اندازه‌گیری هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای با روش میکرواستخراج مایع-مایع همگن جفت‌شده با سوانگاری گازی-طیف‌سنجی جرمی [دوره 13، شماره 4، 1398، صفحه 37-46]
 • هیدروکسی آپاتیت تهیه نانوذرات هیدروکسیآپاتیت فلوئوره و امکانسنجی به‌کارگیری آن برای دارورسانی ایبوپروفن [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 41-50]
 • هیدروکسی‌پروپیل‌سلولز حذف سرب (II) و کادمیم از فاضلاب جنوب تهران با استفاده از نانوچندسازه Zeolite N.P./GO [دوره 13، شماره 2، 1398، صفحه 61-73]
 • هسته/پوسته بررسی تغییر حساسیت حسگر CeO2/TiO2 به اتانول در اثر دوپه‌شدن تیتانیا با فلزهای واسطه [دوره 13، شماره 1، 1398، صفحه 85-95]

ی

 • یون مس کاربرد الگوریتم خفاش کمک گرفته‌شده از شبکه عصبی مصنوعی به‌منظور بهینه‌سازی میکرواستخراج یون‌های مس در پساب با لیگاند پاراسولفوناتوکالیکس [4] آرن [دوره 13، شماره 3، 1398، صفحه 77-88]