نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آ ب زدایی سنتز نانوزئولیت 4A برای آب‌زدایی سوخت مایع دی‌متیل‌آمینواتیل آزید و بررسی نفوذ آن در حفره‌های زئولیت [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 61-69]
 • آب‌ژل نانوچندسازه جذب رنگ بنفش بلوری از محلول‌های آبی با آب‌ژل‌های نانوچندسازه مغناطیسی بر پایه صمغ عربی حاوی نانوذرات کبالت [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 77-87]
 • آب‌گرمایی سنتز نانو-ماکرو ساختار منیزیم اکسید به روش آسان بدون استفاده از ماده فعال در سطح و بررسی کاربرد آن در رهایش داروی نیفدیپین [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 29-37]
 • آلبومین سرم گاوی بررسی برهم‌کنش کمپلکس ضدتومور 2 و'2- بی‌پیریدین‌هگزیل‌گلایسیناتوپالادیوم (II) نیترات با سرم آلبومین [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 79-88]
 • آمیزه لاستیکی بازیافت آمیزه لاستیکی اتیلن پروپیلن دی‌ان تکپار، در شرایط فرایندی متفاوت: بررسی فرایند واولکانش و ویژگی‌های لاستیک واولکانیده پس از بازپخت [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 39-50]
 • آمین‌دارشدن آریل‌دارشدن تعدادی از آمین‌های نوع اول، آمینوالکل‌ها و آمونیاک در شرایط کاتالیست مس(II)، اتیلن گلیکول و تابش ریزموج [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 77-87]
 • آمونیم پرکلرات بررسی اثر کاتالیستی نانوذرات منگنز اکسید تهیه شده از نانوپوشش منگنز اگزالات بر عامل‌های ترمودینامیکی تجزیه گرمایی آمونیم پرکلرات [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 23-32]
 • آهسته‌رهش سنتز نانو-ماکرو ساختار منیزیم اکسید به روش آسان بدون استفاده از ماده فعال در سطح و بررسی کاربرد آن در رهایش داروی نیفدیپین [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 29-37]

ا

 • ابرساختار سرب سولفید تهیه و بررسی ابرساختارهای سرب سولفید به‌عنوان ماده جاذب مؤثر نور خورشید [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 33-41]
 • اپوکسیددارشدن بررسی تأثیر نوع روغن، زمان و دما بر مقدار اپوکسیددارشدن روغن‌های گیاهی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 88-96]
 • اتیلن گلیکول آریل‌دارشدن تعدادی از آمین‌های نوع اول، آمینوالکل‌ها و آمونیاک در شرایط کاتالیست مس(II)، اتیلن گلیکول و تابش ریزموج [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 77-87]
 • احیای کاتالیستی انتخابی دماپایین بررسی دما و زمان کلسینه شدن بر فعالیت کاتالیست MnOx/MWNT در فرایند احیای کاتالیستی انتخابی نیتروژن اکسید با آمونیاک [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 67-77]
 • ازگیل ژاپنی جذب یون‌های منگنز (II) از آب آشامیدنی با استفاده از مخلوط جاذب‌های طبیعی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 49-57]
 • ایساتین طراحی و سنتز مشتقات 1-بنزیل-3-((2،3-دی اکسوایندولین-1-ایل) متیل) پیریدینیم برمید و بررسی اثرات مهار آنزیم استیل کولین استراز [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 89-99]
 • استافیلوکوکوس اورئوس سنتز و شناسایی نانوذرات وانادیم اکساید بهینه شده با نقره و بررسی اثر ضد باکتری آن بر اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 73-78]
 • استخراج روش انتخابی جدید جهت استخراج و تعیین طیف‌نورسنجی سریم موجود در فروسیلیکو منیزیم [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 15-21]
 • استیل فروسن تهیه حسگر الکتروشیمیایی بر پایه خمیر کربن اصلاح‌شده با استیل فروسن برای اندازه‌گیری D-پنیسیل آمین [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 95-103]
 • استیل‌کولین‌استراز طراحی و سنتز مشتقات 1-بنزیل-3-((2،3-دی اکسوایندولین-1-ایل) متیل) پیریدینیم برمید و بررسی اثرات مهار آنزیم استیل کولین استراز [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 89-99]
 • اسید اورنژ 7 بررسی اثر ترکیب فاز فعال در ویژگی‌های فیزیکی-شیمیایی و عملکرد نانوفتوکاتالیست CuS-CdS/TiO2 حساس به نور مرئی برای استفاده در حذف اسید اورنژ 7 [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 5-14]
 • اشرشیاکلی سنتز و شناسایی نانوذرات وانادیم اکساید بهینه شده با نقره و بررسی اثر ضد باکتری آن بر اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 73-78]
 • اصلاح سطحی پوشش‌دهی نازک ژلاتینی به منظور اصلاح سطحی فیلم پلی‌کاپرولاکتون [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 5-12]
 • افلوکساسین اندازه‌گیری افلوکساسین با روش میکرواستخراج امولسیون‌سازی به کمک امواج فراصوت به‌وسیله دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 79-86]
 • اکسایش الکتروکاتالیستی تهیه حسگر الکتروشیمیایی بر پایه خمیر کربن اصلاح‌شده با استیل فروسن برای اندازه‌گیری D-پنیسیل آمین [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 95-103]
 • اکسایش متانول تهیه و شناسایی نانوذرات Cu0.2ZnNi3.27O5.29 به روش هم‌رسوبی و کاربرد آن در پیل‌های سوختی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 5-14]
 • اکسید کبالت بررسی کارایی نانوذرات پلاتین بر بستر چندسازه گرافن و کبالت اکسید به‌عنوان الکتروکاتالیست مقاوم در برابر نفوذ متانول در پیل‌های سوختی متانولی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 19-27]
 • الیاف شیشه دو جهتِ اثر نوع الیاف تقویت‌کننده شیشه در ویژگی‌های کششی و ضربه‌پذیری چندسازه‌‌های بسپاری [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 43-48]
 • الیاف شیشه سوزنی اثر نوع الیاف تقویت‌کننده شیشه در ویژگی‌های کششی و ضربه‌پذیری چندسازه‌‌های بسپاری [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 43-48]
 • الیاف شیشه یک جهتِ اثر نوع الیاف تقویت‌کننده شیشه در ویژگی‌های کششی و ضربه‌پذیری چندسازه‌‌های بسپاری [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 43-48]
 • الکترود اصلاح‌شده تهیه حسگر الکتروشیمیایی بر پایه خمیر کربن اصلاح‌شده با استیل فروسن برای اندازه‌گیری D-پنیسیل آمین [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 95-103]
 • الکترود بر پایه کربن ساخت الکترودهای بر پایه گرافن اکسید احیا شده و بررسی میزان بارگذاری نانوذرات کبالت [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 43-49]
 • ایمیدازول کاربرد طیف‌بینی تشدید مغناطیس هسته‌ی هیدروژن در شناسایی‌ هیدروژن‌های تبادلی در ناجورحلقه‌های آروماتیک [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 57-65]

ب

 • بیماری آلزایمر طراحی و سنتز مشتقات 1-بنزیل-3-((2،3-دی اکسوایندولین-1-ایل) متیل) پیریدینیم برمید و بررسی اثرات مهار آنزیم استیل کولین استراز [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 89-99]
 • بهینه‌سازی مدل‌سازی فرایند تبدیل خشک متان به‌کمک پلاسما با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 49-60]
 • بوتیریل‌کولین‌استراز طراحی و سنتز مشتقات 1-بنزیل-3-((2،3-دی اکسوایندولین-1-ایل) متیل) پیریدینیم برمید و بررسی اثرات مهار آنزیم استیل کولین استراز [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 89-99]

پ

 • پخت دوباره بازیافت آمیزه لاستیکی اتیلن پروپیلن دی‌ان تکپار، در شرایط فرایندی متفاوت: بررسی فرایند واولکانش و ویژگی‌های لاستیک واولکانیده پس از بازپخت [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 39-50]
 • پرکننده معدنی به‌کارگیری پرکننده‌های بر پایه ارتو سیلیکات در ساخت آمیزه‌های لاستیکی تایر خودرو به‌منظور کاهش پدیده حرارت [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 29-37]
 • پروسکایت سنتز و شناسایی نانوکاتالیست‌های پروسکایتی Mg1-xZrxNiO3 به‌منظور استفاده در فرایند تبدیل خشک متان [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 59-66]
 • پساب بررسی ویژگی جذبی و فتوکاتالیستی نانوچندسازه‌های سنتز شده بر پایه گرافن در حذف مواد رنگ‌زای پساب‌های صنعتی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 5-19]
 • پلی‌استایرن بهبود ویژگی‌های مکانیکی نانوچندسازه پلی‌استایرن- مونتموریلونیت با طراحی بهینه عامل‌های مؤثر در سنتز به روش تاگوچی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 67-76]
 • پلاسما مدل‌سازی فرایند تبدیل خشک متان به‌کمک پلاسما با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 49-60]
 • پلی آنیلین تهیه هیدروژل و آئروژل بلور نانوسلولز از پالپ پنبه و بررسی کاربرد آن به‌عنوان عایق حرارتی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 39-48]
 • پیل سوختی بررسی کارایی نانوذرات پلاتین بر بستر چندسازه گرافن و کبالت اکسید به‌عنوان الکتروکاتالیست مقاوم در برابر نفوذ متانول در پیل‌های سوختی متانولی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 19-27]
 • پیل سوختی متانولی مستقیم تهیه و شناسایی نانوذرات Cu0.2ZnNi3.27O5.29 به روش هم‌رسوبی و کاربرد آن در پیل‌های سوختی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 5-14]
 • پلی‌کاپرولاکتون پوشش‌دهی نازک ژلاتینی به منظور اصلاح سطحی فیلم پلی‌کاپرولاکتون [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 5-12]
 • پلی‌هیدروکینولین تانیک اسید، کاتالیست مؤثر و سازگار با محیط‌زیست برای سنتز چهارجزیی و تک ظرف پلی‌هیدروکینولین‌ها تحت شرایط ملایم [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 21-27]
 • پلی‌هیدروکینولین تهیه و شناسایی خاک رس نانومتخلخل و کاربرد آن به‌عنوان کاتالیست مؤثر در آسیل‌دارکردن فریدل کرافتس حلقه‌های آروماتیک [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 15-22]
 • پنیسیل آمین تهیه حسگر الکتروشیمیایی بر پایه خمیر کربن اصلاح‌شده با استیل فروسن برای اندازه‌گیری D-پنیسیل آمین [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 95-103]
 • پودوفیلوتوکسین تهیه فیلم بسپاری کیتوسان برای بررسی سرعت رهایش داروی پودوفیلوتوکسین [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 71-76]

ت

 • تاگوچی بهبود ویژگی‌های مکانیکی نانوچندسازه پلی‌استایرن- مونتموریلونیت با طراحی بهینه عامل‌های مؤثر در سنتز به روش تاگوچی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 67-76]
 • تانیک اسید تانیک اسید، کاتالیست مؤثر و سازگار با محیط‌زیست برای سنتز چهارجزیی و تک ظرف پلی‌هیدروکینولین‌ها تحت شرایط ملایم [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 21-27]
 • تانیک اسید تهیه و شناسایی خاک رس نانومتخلخل و کاربرد آن به‌عنوان کاتالیست مؤثر در آسیل‌دارکردن فریدل کرافتس حلقه‌های آروماتیک [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 15-22]
 • تبدیل خشک متان سنتز و شناسایی نانوکاتالیست‌های پروسکایتی Mg1-xZrxNiO3 به‌منظور استفاده در فرایند تبدیل خشک متان [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 59-66]
 • تبدیل خشک متان مدل‌سازی فرایند تبدیل خشک متان به‌کمک پلاسما با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 49-60]
 • تجزیه آب دریا استفاده از میکرو استخراج مایع- مایع درون سرنگ برای پیش‌تغلیظ و استخراج نفتالن سولفونات‌ها از آب دریا و تعیین آن‌ها به روش طیف‌نورسنجی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 87-93]
 • تجزیه گرمایی بررسی اثر کاتالیستی نانوذرات منگنز اکسید تهیه شده از نانوپوشش منگنز اگزالات بر عامل‌های ترمودینامیکی تجزیه گرمایی آمونیم پرکلرات [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 23-32]
 • تخریب فوتوکاتالیستی مطالعه اثر فلز طلا به‌عنوان ارتقادهنده برای افزایش ویژگی فوتوکاتالیستی نیم‌رسانای مس (I) اکسید [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 23-31]
 • ترکیبات جاذب نور خورشید تهیه و بررسی ابرساختارهای سرب سولفید به‌عنوان ماده جاذب مؤثر نور خورشید [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 33-41]
 • تشدید مغناطیس هسته‌ی هیدروژن کاربرد طیف‌بینی تشدید مغناطیس هسته‌ی هیدروژن در شناسایی‌ هیدروژن‌های تبادلی در ناجورحلقه‌های آروماتیک [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 57-65]
 • تصفیه آب بررسی اثر ترکیب فاز فعال در ویژگی‌های فیزیکی-شیمیایی و عملکرد نانوفتوکاتالیست CuS-CdS/TiO2 حساس به نور مرئی برای استفاده در حذف اسید اورنژ 7 [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 5-14]

ث

 • ثابت جفت‌شدگی چارقطبی هسته مقایسه اثر کاتالیستی فولرن، گرافن و نانولوله کربنی (5،0) بر واجذب هیدروژن در سدیم آلانیت به عنوان منبع ذخیره هیدروژن در پیل‌های سوختی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 51-56]

ج

 • جاذب بررسی ویژگی جذبی و فتوکاتالیستی نانوچندسازه‌های سنتز شده بر پایه گرافن در حذف مواد رنگ‌زای پساب‌های صنعتی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 5-19]
 • جاذب انتخاب‌گر مطالعه‌ی رفتار جذبی کلروسولفونیل کالیکس [4] آرن تثبیت‌شده بر سیلیکاژل نسبت به برخی از مواد شیمیایی مورداستفاده در صنعت لاستیک‌سازی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 111-118]
 • جذب رنگ بنفش بلوری جذب رنگ بنفش بلوری از محلول‌های آبی با آب‌ژل‌های نانوچندسازه مغناطیسی بر پایه صمغ عربی حاوی نانوذرات کبالت [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 77-87]
 • جذب سطحی جذب یون‌های منگنز (II) از آب آشامیدنی با استفاده از مخلوط جاذب‌های طبیعی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 49-57]

ح

 • حجم انتقالی بررسی حلالیت مواد جامد درحلال‌های فوق بحرانی با استفاده از معادله حالت حجم انتقالی پنگ-رابینسون [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 61-71]
 • حرارت اندوزی به‌کارگیری پرکننده‌های بر پایه ارتو سیلیکات در ساخت آمیزه‌های لاستیکی تایر خودرو به‌منظور کاهش پدیده حرارت [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 29-37]
 • حسگر کاربرد نانوحسگر فلوئورسانس بر پایه نقاط کوانتومی کربنی برای سنجش مولیبدن در نمونه‌های آب و کشاورزی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 13-18]
 • حلال آلی روش انتخابی جدید جهت استخراج و تعیین طیف‌نورسنجی سریم موجود در فروسیلیکو منیزیم [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 15-21]
 • حلالیت بررسی حلالیت مواد جامد درحلال‌های فوق بحرانی با استفاده از معادله حالت حجم انتقالی پنگ-رابینسون [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 61-71]

خ

 • خرده‌چوب بررسی تأثیر نوع روغن، زمان و دما بر مقدار اپوکسیددارشدن روغن‌های گیاهی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 88-96]
 • خلیج چابهار استفاده از میکرو استخراج مایع- مایع درون سرنگ برای پیش‌تغلیظ و استخراج نفتالن سولفونات‌ها از آب دریا و تعیین آن‌ها به روش طیف‌نورسنجی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 87-93]

د

 • دی‌اکسان تهیه هیدروژل و آئروژل بلور نانوسلولز از پالپ پنبه و بررسی کاربرد آن به‌عنوان عایق حرارتی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 39-48]
 • دی‌فنیل‌گوانیدین مطالعه‌ی رفتار جذبی کلروسولفونیل کالیکس [4] آرن تثبیت‌شده بر سیلیکاژل نسبت به برخی از مواد شیمیایی مورداستفاده در صنعت لاستیک‌سازی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 111-118]
 • د یمتیل آمینواتیل آزید سنتز نانوزئولیت 4A برای آب‌زدایی سوخت مایع دی‌متیل‌آمینواتیل آزید و بررسی نفوذ آن در حفره‌های زئولیت [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 61-69]
 • دوده به‌کارگیری پرکننده‌های بر پایه ارتو سیلیکات در ساخت آمیزه‌های لاستیکی تایر خودرو به‌منظور کاهش پدیده حرارت [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 29-37]

ذ

 • ذخیره هیدروژن مقایسه اثر کاتالیستی فولرن، گرافن و نانولوله کربنی (5،0) بر واجذب هیدروژن در سدیم آلانیت به عنوان منبع ذخیره هیدروژن در پیل‌های سوختی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 51-56]

ر

 • ریزموج آریل‌دارشدن تعدادی از آمین‌های نوع اول، آمینوالکل‌ها و آمونیاک در شرایط کاتالیست مس(II)، اتیلن گلیکول و تابش ریزموج [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 77-87]
 • رزین پلی‌استر غیراشباع اثر نوع الیاف تقویت‌کننده شیشه در ویژگی‌های کششی و ضربه‌پذیری چندسازه‌‌های بسپاری [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 43-48]
 • رنگ آزویی مطالعه اثر فلز طلا به‌عنوان ارتقادهنده برای افزایش ویژگی فوتوکاتالیستی نیم‌رسانای مس (I) اکسید [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 23-31]
 • رنگدانه طبیعی اثر رنگدانه‌های طبیعی بر عملکرد سلول‌های خورشیدی رنگدانه‎ای [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 33-41]
 • روش حلال‌گرمایی تهیه و بررسی ابرساختارهای سرب سولفید به‌عنوان ماده جاذب مؤثر نور خورشید [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 33-41]
 • روش مکانیکی-گرمایی بازیافت آمیزه لاستیکی اتیلن پروپیلن دی‌ان تکپار، در شرایط فرایندی متفاوت: بررسی فرایند واولکانش و ویژگی‌های لاستیک واولکانیده پس از بازپخت [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 39-50]
 • روغن آفتاب‌گردان بررسی تأثیر نوع روغن، زمان و دما بر مقدار اپوکسیددارشدن روغن‌های گیاهی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 88-96]
 • روغن سویا بررسی تأثیر نوع روغن، زمان و دما بر مقدار اپوکسیددارشدن روغن‌های گیاهی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 88-96]
 • روغن کلزا بررسی تأثیر نوع روغن، زمان و دما بر مقدار اپوکسیددارشدن روغن‌های گیاهی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 88-96]

ز

 • زیرکونیم سنتز و شناسایی نانوکاتالیست‌های پروسکایتی Mg1-xZrxNiO3 به‌منظور استفاده در فرایند تبدیل خشک متان [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 59-66]

ژ

 • ژلاتین پوشش‌دهی نازک ژلاتینی به منظور اصلاح سطحی فیلم پلی‌کاپرولاکتون [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 5-12]

س

 • ساختار مکعبی و کروی سنتز نانو-ماکرو ساختار منیزیم اکسید به روش آسان بدون استفاده از ماده فعال در سطح و بررسی کاربرد آن در رهایش داروی نیفدیپین [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 29-37]
 • سازوکار بررسی اثر کاتالیستی نانوذرات منگنز اکسید تهیه شده از نانوپوشش منگنز اگزالات بر عامل‌های ترمودینامیکی تجزیه گرمایی آمونیم پرکلرات [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 23-32]
 • سیالات فوق بحرانی بررسی حلالیت مواد جامد درحلال‌های فوق بحرانی با استفاده از معادله حالت حجم انتقالی پنگ-رابینسون [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 61-71]
 • سبوس گندم جذب یون‌های منگنز (II) از آب آشامیدنی با استفاده از مخلوط جاذب‌های طبیعی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 49-57]
 • سدیم آلانیت مقایسه اثر کاتالیستی فولرن، گرافن و نانولوله کربنی (5،0) بر واجذب هیدروژن در سدیم آلانیت به عنوان منبع ذخیره هیدروژن در پیل‌های سوختی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 51-56]
 • سرعت رهایش تهیه فیلم بسپاری کیتوسان برای بررسی سرعت رهایش داروی پودوفیلوتوکسین [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 71-76]
 • سریم روش انتخابی جدید جهت استخراج و تعیین طیف‌نورسنجی سریم موجود در فروسیلیکو منیزیم [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 15-21]
 • سیلیکاژل مطالعه‌ی رفتار جذبی کلروسولفونیل کالیکس [4] آرن تثبیت‌شده بر سیلیکاژل نسبت به برخی از مواد شیمیایی مورداستفاده در صنعت لاستیک‌سازی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 111-118]
 • سلول خورشیدی رنگدانه‌ای اثر رنگدانه‌های طبیعی بر عملکرد سلول‌های خورشیدی رنگدانه‎ای [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 33-41]
 • سنتز چهارجزیی تانیک اسید، کاتالیست مؤثر و سازگار با محیط‌زیست برای سنتز چهارجزیی و تک ظرف پلی‌هیدروکینولین‌ها تحت شرایط ملایم [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 21-27]
 • سنتز چهارجزیی تهیه و شناسایی خاک رس نانومتخلخل و کاربرد آن به‌عنوان کاتالیست مؤثر در آسیل‌دارکردن فریدل کرافتس حلقه‌های آروماتیک [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 15-22]

ش

 • شبکه عصبی مصنوعی مدل‌سازی فرایند تبدیل خشک متان به‌کمک پلاسما با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 49-60]
 • شرایط سازگار با محیط‌زیست تانیک اسید، کاتالیست مؤثر و سازگار با محیط‌زیست برای سنتز چهارجزیی و تک ظرف پلی‌هیدروکینولین‌ها تحت شرایط ملایم [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 21-27]
 • شرایط سازگار با محیط‌زیست تهیه و شناسایی خاک رس نانومتخلخل و کاربرد آن به‌عنوان کاتالیست مؤثر در آسیل‌دارکردن فریدل کرافتس حلقه‌های آروماتیک [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 15-22]
 • شیمی سبز سنتز سریع و زیست سازگار نانوذرات نقره با استفاده از برگ آویشن تالشی و ارزیابی فعالیت ضد میکروبی آن [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 51-59]

ص

 • صمغ عربی جذب رنگ بنفش بلوری از محلول‌های آبی با آب‌ژل‌های نانوچندسازه مغناطیسی بر پایه صمغ عربی حاوی نانوذرات کبالت [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 77-87]

ط

 • طیف‌سنجی NQR مقایسه اثر کاتالیستی فولرن، گرافن و نانولوله کربنی (5،0) بر واجذب هیدروژن در سدیم آلانیت به عنوان منبع ذخیره هیدروژن در پیل‌های سوختی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 51-56]
 • طیف‌نگاری امپدانس الکتروشیمیایی اثر رنگدانه‌های طبیعی بر عملکرد سلول‌های خورشیدی رنگدانه‎ای [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 33-41]
 • طیف‌نورسنجی استفاده از میکرو استخراج مایع- مایع درون سرنگ برای پیش‌تغلیظ و استخراج نفتالن سولفونات‌ها از آب دریا و تعیین آن‌ها به روش طیف‌نورسنجی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 87-93]
 • طیف‌نورسنجی روش انتخابی جدید جهت استخراج و تعیین طیف‌نورسنجی سریم موجود در فروسیلیکو منیزیم [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 15-21]
 • طیف‌نورسنج تحرک یونی تشخیص سریع و اندازه‌گیری حساس لوودوپا در نمونه‌های دارویی و زیستی با استفاده از استخراج فاز جامد ترکیب شده با طیف‌نورسنج تحرک یونی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 101-109]

ع

 • عامل ترمودینامیکی بررسی اثر کاتالیستی نانوذرات منگنز اکسید تهیه شده از نانوپوشش منگنز اگزالات بر عامل‌های ترمودینامیکی تجزیه گرمایی آمونیم پرکلرات [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 23-32]
 • عامل‌های پیوندی بررسی برهم‌کنش کمپلکس ضدتومور 2 و'2- بی‌پیریدین‌هگزیل‌گلایسیناتوپالادیوم (II) نیترات با سرم آلبومین [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 79-88]
 • عامل‌های ترمودینامیکی بررسی برهم‌کنش کمپلکس ضدتومور 2 و'2- بی‌پیریدین‌هگزیل‌گلایسیناتوپالادیوم (II) نیترات با سرم آلبومین [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 79-88]
 • عصاره چای قرمز اثر رنگدانه‌های طبیعی بر عملکرد سلول‌های خورشیدی رنگدانه‎ای [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 33-41]
 • عصاره گیاهی سنتز سریع و زیست سازگار نانوذرات نقره با استفاده از برگ آویشن تالشی و ارزیابی فعالیت ضد میکروبی آن [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 51-59]

ف

 • فتوکاتالیست بررسی ویژگی جذبی و فتوکاتالیستی نانوچندسازه‌های سنتز شده بر پایه گرافن در حذف مواد رنگ‌زای پساب‌های صنعتی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 5-19]
 • فروسیلیکو منیزیم روش انتخابی جدید جهت استخراج و تعیین طیف‌نورسنجی سریم موجود در فروسیلیکو منیزیم [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 15-21]
 • فعالیت ضد باکتری سنتز و شناسایی نانوذرات وانادیم اکساید بهینه شده با نقره و بررسی اثر ضد باکتری آن بر اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 73-78]
 • فلزات سنگین جذب یون‌های منگنز (II) از آب آشامیدنی با استفاده از مخلوط جاذب‌های طبیعی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 49-57]
 • فیلم پوشش‌دهی نازک ژلاتینی به منظور اصلاح سطحی فیلم پلی‌کاپرولاکتون [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 5-12]
 • فیلم بسپاری تهیه فیلم بسپاری کیتوسان برای بررسی سرعت رهایش داروی پودوفیلوتوکسین [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 71-76]
 • فلورسانس کاربرد نانوحسگر فلوئورسانس بر پایه نقاط کوانتومی کربنی برای سنجش مولیبدن در نمونه‌های آب و کشاورزی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 13-18]

ک

 • کاهش اکسیژن بررسی کارایی نانوذرات پلاتین بر بستر چندسازه گرافن و کبالت اکسید به‌عنوان الکتروکاتالیست مقاوم در برابر نفوذ متانول در پیل‌های سوختی متانولی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 19-27]
 • کاهش الکتروشیمیایی ساخت الکترودهای بر پایه گرافن اکسید احیا شده و بررسی میزان بارگذاری نانوذرات کبالت [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 43-49]
 • کاهش شیمیایی ساخت الکترودهای بر پایه گرافن اکسید احیا شده و بررسی میزان بارگذاری نانوذرات کبالت [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 43-49]
 • کیتوسان تهیه فیلم بسپاری کیتوسان برای بررسی سرعت رهایش داروی پودوفیلوتوکسین [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 71-76]
 • کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا اندازه‌گیری افلوکساسین با روش میکرواستخراج امولسیون‌سازی به کمک امواج فراصوت به‌وسیله دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 79-86]
 • کلروسولفونیل کالیکس [4] آرن مطالعه‌ی رفتار جذبی کلروسولفونیل کالیکس [4] آرن تثبیت‌شده بر سیلیکاژل نسبت به برخی از مواد شیمیایی مورداستفاده در صنعت لاستیک‌سازی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 111-118]
 • کلرومتیل‌پیریدین طراحی و سنتز مشتقات 1-بنزیل-3-((2،3-دی اکسوایندولین-1-ایل) متیل) پیریدینیم برمید و بررسی اثرات مهار آنزیم استیل کولین استراز [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 89-99]
 • کلسینه شدن بررسی دما و زمان کلسینه شدن بر فعالیت کاتالیست MnOx/MWNT در فرایند احیای کاتالیستی انتخابی نیتروژن اکسید با آمونیاک [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 67-77]
 • کمپلکس پالادیم (II) بررسی برهم‌کنش کمپلکس ضدتومور 2 و'2- بی‌پیریدین‌هگزیل‌گلایسیناتوپالادیوم (II) نیترات با سرم آلبومین [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 79-88]

گ

 • گازسنتز سنتز و شناسایی نانوکاتالیست‌های پروسکایتی Mg1-xZrxNiO3 به‌منظور استفاده در فرایند تبدیل خشک متان [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 59-66]
 • گرافن بررسی ویژگی جذبی و فتوکاتالیستی نانوچندسازه‌های سنتز شده بر پایه گرافن در حذف مواد رنگ‌زای پساب‌های صنعتی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 5-19]
 • گرافن بررسی کارایی نانوذرات پلاتین بر بستر چندسازه گرافن و کبالت اکسید به‌عنوان الکتروکاتالیست مقاوم در برابر نفوذ متانول در پیل‌های سوختی متانولی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 19-27]
 • گرافن اکسید ساخت الکترودهای بر پایه گرافن اکسید احیا شده و بررسی میزان بارگذاری نانوذرات کبالت [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 43-49]

ل

 • لاستیک طبیعی به‌کارگیری پرکننده‌های بر پایه ارتو سیلیکات در ساخت آمیزه‌های لاستیکی تایر خودرو به‌منظور کاهش پدیده حرارت [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 29-37]
 • لایه‌گذاری دستی اثر نوع الیاف تقویت‌کننده شیشه در ویژگی‌های کششی و ضربه‌پذیری چندسازه‌‌های بسپاری [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 43-48]
 • لوودوپا تشخیص سریع و اندازه‌گیری حساس لوودوپا در نمونه‌های دارویی و زیستی با استفاده از استخراج فاز جامد ترکیب شده با طیف‌نورسنج تحرک یونی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 101-109]

م

 • محبوس‌سازی فیزیکی پوشش‌دهی نازک ژلاتینی به منظور اصلاح سطحی فیلم پلی‌کاپرولاکتون [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 5-12]
 • مدل‌سازی مدل‌سازی فرایند تبدیل خشک متان به‌کمک پلاسما با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 49-60]
 • مس(II) کلرید آریل‌دارشدن تعدادی از آمین‌های نوع اول، آمینوالکل‌ها و آمونیاک در شرایط کاتالیست مس(II)، اتیلن گلیکول و تابش ریزموج [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 77-87]
 • مطالعه هم‌دمایی مطالعه اثر فلز طلا به‌عنوان ارتقادهنده برای افزایش ویژگی فوتوکاتالیستی نیم‌رسانای مس (I) اکسید [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 23-31]
 • معادله حالت بررسی حلالیت مواد جامد درحلال‌های فوق بحرانی با استفاده از معادله حالت حجم انتقالی پنگ-رابینسون [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 61-71]
 • میکرواستخراج امولسیون‌سازی به کمک امواج فراصوت اندازه‌گیری افلوکساسین با روش میکرواستخراج امولسیون‌سازی به کمک امواج فراصوت به‌وسیله دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 79-86]
 • میکرو استخراج فاز جامد تهیه هیدروژل و آئروژل بلور نانوسلولز از پالپ پنبه و بررسی کاربرد آن به‌عنوان عایق حرارتی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 39-48]
 • میکرواستخراج مایع-مایع درون سرنگ استفاده از میکرو استخراج مایع- مایع درون سرنگ برای پیش‌تغلیظ و استخراج نفتالن سولفونات‌ها از آب دریا و تعیین آن‌ها به روش طیف‌نورسنجی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 87-93]
 • منیزیم اکسید سنتز نانو-ماکرو ساختار منیزیم اکسید به روش آسان بدون استفاده از ماده فعال در سطح و بررسی کاربرد آن در رهایش داروی نیفدیپین [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 29-37]
 • منگنز اکسید بررسی دما و زمان کلسینه شدن بر فعالیت کاتالیست MnOx/MWNT در فرایند احیای کاتالیستی انتخابی نیتروژن اکسید با آمونیاک [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 67-77]
 • منگنز اگزالات دو آبه بررسی اثر کاتالیستی نانوذرات منگنز اکسید تهیه شده از نانوپوشش منگنز اگزالات بر عامل‌های ترمودینامیکی تجزیه گرمایی آمونیم پرکلرات [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 23-32]
 • مواد جامد بررسی حلالیت مواد جامد درحلال‌های فوق بحرانی با استفاده از معادله حالت حجم انتقالی پنگ-رابینسون [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 61-71]
 • مولیبدن کاربرد نانوحسگر فلوئورسانس بر پایه نقاط کوانتومی کربنی برای سنجش مولیبدن در نمونه‌های آب و کشاورزی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 13-18]
 • مونت‌موریلونیت بهبود ویژگی‌های مکانیکی نانوچندسازه پلی‌استایرن- مونتموریلونیت با طراحی بهینه عامل‌های مؤثر در سنتز به روش تاگوچی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 67-76]

ن

 • ناجورحلقه کاربرد طیف‌بینی تشدید مغناطیس هسته‌ی هیدروژن در شناسایی‌ هیدروژن‌های تبادلی در ناجورحلقه‌های آروماتیک [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 57-65]
 • نانوچندسازه بررسی ویژگی جذبی و فتوکاتالیستی نانوچندسازه‌های سنتز شده بر پایه گرافن در حذف مواد رنگ‌زای پساب‌های صنعتی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 5-19]
 • نانوچندسازه گرافن آهن مغناطیسی تشخیص سریع و اندازه‌گیری حساس لوودوپا در نمونه‌های دارویی و زیستی با استفاده از استخراج فاز جامد ترکیب شده با طیف‌نورسنج تحرک یونی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 101-109]
 • نانوذرات Cu2O مطالعه اثر فلز طلا به‌عنوان ارتقادهنده برای افزایش ویژگی فوتوکاتالیستی نیم‌رسانای مس (I) اکسید [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 23-31]
 • نانوذرات پلاتین بررسی کارایی نانوذرات پلاتین بر بستر چندسازه گرافن و کبالت اکسید به‌عنوان الکتروکاتالیست مقاوم در برابر نفوذ متانول در پیل‌های سوختی متانولی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 19-27]
 • نانوذرات طلا مطالعه اثر فلز طلا به‌عنوان ارتقادهنده برای افزایش ویژگی فوتوکاتالیستی نیم‌رسانای مس (I) اکسید [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 23-31]
 • نانوذرات کبالت ساخت الکترودهای بر پایه گرافن اکسید احیا شده و بررسی میزان بارگذاری نانوذرات کبالت [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 43-49]
 • نانوذرات کبالت جذب رنگ بنفش بلوری از محلول‌های آبی با آب‌ژل‌های نانوچندسازه مغناطیسی بر پایه صمغ عربی حاوی نانوذرات کبالت [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 77-87]
 • نانوذرات نقره سنتز سریع و زیست سازگار نانوذرات نقره با استفاده از برگ آویشن تالشی و ارزیابی فعالیت ضد میکروبی آن [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 51-59]
 • نانوذره نقره وانادیم اکساید سنتز و شناسایی نانوذرات وانادیم اکساید بهینه شده با نقره و بررسی اثر ضد باکتری آن بر اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 73-78]
 • نانوزئولیت سنتز نانوزئولیت 4A برای آب‌زدایی سوخت مایع دی‌متیل‌آمینواتیل آزید و بررسی نفوذ آن در حفره‌های زئولیت [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 61-69]
 • نانو صفحه روی اکسید تهیه هیدروژل و آئروژل بلور نانوسلولز از پالپ پنبه و بررسی کاربرد آن به‌عنوان عایق حرارتی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 39-48]
 • نانوفتوکاتالیست CuS-CdS/TiO2 بررسی اثر ترکیب فاز فعال در ویژگی‌های فیزیکی-شیمیایی و عملکرد نانوفتوکاتالیست CuS-CdS/TiO2 حساس به نور مرئی برای استفاده در حذف اسید اورنژ 7 [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 5-14]
 • نانوکاتالیست سنتز و شناسایی نانوکاتالیست‌های پروسکایتی Mg1-xZrxNiO3 به‌منظور استفاده در فرایند تبدیل خشک متان [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 59-66]
 • نانوکاتالیست تهیه و شناسایی نانوذرات Cu0.2ZnNi3.27O5.29 به روش هم‌رسوبی و کاربرد آن در پیل‌های سوختی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 5-14]
 • نانوکامپوزیت بهبود ویژگی‌های مکانیکی نانوچندسازه پلی‌استایرن- مونتموریلونیت با طراحی بهینه عامل‌های مؤثر در سنتز به روش تاگوچی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 67-76]
 • نانو کامپوزیت تهیه هیدروژل و آئروژل بلور نانوسلولز از پالپ پنبه و بررسی کاربرد آن به‌عنوان عایق حرارتی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 39-48]
 • نانولوله‌های کربنی چند دیواره بررسی دما و زمان کلسینه شدن بر فعالیت کاتالیست MnOx/MWNT در فرایند احیای کاتالیستی انتخابی نیتروژن اکسید با آمونیاک [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 67-77]
 • نیتروژن اکسید بررسی دما و زمان کلسینه شدن بر فعالیت کاتالیست MnOx/MWNT در فرایند احیای کاتالیستی انتخابی نیتروژن اکسید با آمونیاک [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 67-77]
 • نفتالن سولفونات استفاده از میکرو استخراج مایع- مایع درون سرنگ برای پیش‌تغلیظ و استخراج نفتالن سولفونات‌ها از آب دریا و تعیین آن‌ها به روش طیف‌نورسنجی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 87-93]
 • نیفدیپین سنتز نانو-ماکرو ساختار منیزیم اکسید به روش آسان بدون استفاده از ماده فعال در سطح و بررسی کاربرد آن در رهایش داروی نیفدیپین [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 29-37]
 • نفوذ سنتز نانوزئولیت 4A برای آب‌زدایی سوخت مایع دی‌متیل‌آمینواتیل آزید و بررسی نفوذ آن در حفره‌های زئولیت [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 61-69]
 • نقاط کوانتومی کربنی کاربرد نانوحسگر فلوئورسانس بر پایه نقاط کوانتومی کربنی برای سنجش مولیبدن در نمونه‌های آب و کشاورزی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 13-18]
 • نمونه ادرار تشخیص سریع و اندازه‌گیری حساس لوودوپا در نمونه‌های دارویی و زیستی با استفاده از استخراج فاز جامد ترکیب شده با طیف‌نورسنج تحرک یونی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 101-109]
 • نور مرئی بررسی اثر ترکیب فاز فعال در ویژگی‌های فیزیکی-شیمیایی و عملکرد نانوفتوکاتالیست CuS-CdS/TiO2 حساس به نور مرئی برای استفاده در حذف اسید اورنژ 7 [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 5-14]

و

 • واولکانش بازیافت آمیزه لاستیکی اتیلن پروپیلن دی‌ان تکپار، در شرایط فرایندی متفاوت: بررسی فرایند واولکانش و ویژگی‌های لاستیک واولکانیده پس از بازپخت [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 39-50]
 • ویژگی‌های رئولوژی به‌کارگیری پرکننده‌های بر پایه ارتو سیلیکات در ساخت آمیزه‌های لاستیکی تایر خودرو به‌منظور کاهش پدیده حرارت [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 29-37]
 • ولتاسنجی چرخه‌ای تهیه و شناسایی نانوذرات Cu0.2ZnNi3.27O5.29 به روش هم‌رسوبی و کاربرد آن در پیل‌های سوختی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 5-14]

ه

 • هانش کاربرد طیف‌بینی تشدید مغناطیس هسته‌ی هیدروژن در شناسایی‌ هیدروژن‌های تبادلی در ناجورحلقه‌های آروماتیک [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 57-65]
 • هیدروژن‌های تبادلی کاربرد طیف‌بینی تشدید مغناطیس هسته‌ی هیدروژن در شناسایی‌ هیدروژن‌های تبادلی در ناجورحلقه‌های آروماتیک [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 57-65]
 • هم دما سنتز نانوزئولیت 4A برای آب‌زدایی سوخت مایع دی‌متیل‌آمینواتیل آزید و بررسی نفوذ آن در حفره‌های زئولیت [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 61-69]