پژوهش های کاربردی در شیمی (JACR) - اخبار و اعلانات