داوران

دکتر غلامرضا اسلامپور استاد شیمی فیزیک، دانشگاه تربیت معلم
دکتر محمدمهدی اسکندری استادیار شیمی آلی، پژوهشگاه صنعت نفت ایران
دکتر اکبر ایراندوخت استادیار مهندسی شیمی، پژوهشگاه صنعت نفت ایران
دکتر یونس ایپکچی استاد شیمی آلی، دانشگاه گیسن آلمان
دکتر مریم افشارپور دانشیار، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
دکتر سعید بلالایی استاد شیمی آلی، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دکتر زهره بهرامی استادیار گروه آموزشی نانو شیمی، دانشکده نانوفناوری
دکتر کامبیز تحویلداری استادیار شیمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
دکتر مسعود تقی زاده استادیار شیمی آلی، دانشگاه شاهد
دکتر مصطفی حسنی سعدی استادیار شیمی تجزیه، پژوهشگاه صنعت نفت ایران
دکتر حنانه حیدری استادیار شیمی، دانشگاه الزهرا تهران
دکتر مرتضی رضاپور استادیار شیمی تجزیه، پژوهشگاه صنعت نفت ایران
دکتر حسن سرشتی دانشیار شیمی تجزیه، دانشگاه تهران
دکتر بهشته سهرابی دانشیار شیمی فیزیک، دانشگاه علم و صنعت
دکتر مرضیه شکرریز دانشیار شیمی آلی، پژوهشگاه صنعت نفت ایران
دکتر فتح الله صالحی راد استادیار شیمی فیزیک، پژوهشگاه صنعت نفت ایران
دکتر علی اکبر طرلانی دانشیار شیمی معدنی، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
دکتر محمدابراهیم علیا استادیار رنگ و محیط زیست، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
دکتر معصومه عالم پژوهشگر شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک
دکتر داریوش فرخانی استادیار شیمی آلی، پژوهشگاه صنعت نفت ایران
دکتر مریم کارگر راضی استادیار شیمی معدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
دکتر محمد کوتی استاد شیمی معدنی، دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر محمد رضا گنجعلی استاد شیمی تجزیه، دانشگاه تهران
دکتر ابوالقاسم مقیمی استاد شیمی آلی، دانشگاه امام حسین )ع(
دکتر مرسده ملک زاده استادیار شیمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
دکتر امیر عبدالله مهرداد شریف استادیار شیمی تجزیه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
دکتر مریم میرزا آقایان دانشیار شیمی آلی، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران