نویسنده = محمد حقیقی
تعداد مقالات: 5
4. تأثیر نسبت اوره به نیترات در سنتز احتراقی نانوکاتالیست CuO/ZnO/Al2O3 برای استفاده در تولید هیدروژن از متانول

دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 13-22

رضا شکرانی؛ محمد حقیقی؛ حسین عجمین؛ مظفر عبدالهی‌فر