دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. کاربرد چارچوب‌های فلز-آلی نانومتخلخل به عنوان حسگرهای شیمیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1400

بهار جیحون؛ یگانه داودآبادی فراهانی؛ وحید صفری فرد


2. تشکیل پیوند آمیدی با اعمال شوک حرارتی و شناسایی سریع محصول با استفاده از طیف سنجی تحرک یونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1400

فرشاد میرزایی ولدی؛ حامد بهرامی؛ منیژه توضیحی


3. حذف متیلن بلو در راکتور ناپیوسته با نانوذره های کادمیم اکسید تهیه شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1400

پریسا عطارزاده؛ کسری بهزاد؛ آفرین بهرامی