افزایش بازده اقتصادی حذف مواد رنگزا از پساب صنعتی در روش‌های انعقاد الکتریکی و شیمیایی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مهندسی رنگ، گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، موسسه علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، واحد شمال تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه انرژی‌های تجدید پذیر و محیط زیست، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استادیار شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، واحد شمال تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش حذف رنگ‌های اسیدی از پساب صنایع نساجی به وسیله فرایند انعقاد شیمیایی با Al2(SO4)3 و FeSO4 و انعقاد الکتریکی به وسیله الکترودهای آهن برای سه رنگ اسید قرمز 88، اسید نارنجی 2 و اسید آبی 92 را گزارش می‌کند، هم چنین اثرات مربوط به غلظت اولیه رنگ، میزان منعقد کننده، pH اولیه و شرایط اختلاط، به منظور به حداکثر رساندن رنگبری مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه‌های انعقاد شیمیایی نشان داد بدون در نظر گرفتن شرایط فرایند، Al2(SO4)3 به مراتب موثرتر از FeSO4 بود. بازده حذف رنگ Al2(SO4)3 با مقدار mg/l 40 در گستره‌ی pH، 2 تا 10 و غلظت رنگ تا 100 میلی گرم بر لیتر تا 90% به دست آمد؛ همانند انعقاد الکتریکی، بازده حذف رنگ تا 96% در گستره pH 4 تا 9 با هزینه اجرایی بالاتری به دست آمد. انعقاد الکتریکی مزایای بیشتری از جمله پایداری در برابر تغییرات pH و کاهش هزینه‌های فرایند در مقایسه با انعقاد شیمیایی نشان داد.

کلیدواژه‌ها


[1]    Aksu, Z.; Tatli, I.A.; Tunç, O.;J. Chem Eng, 142, 23–39, 2008.
[2]    Can, O.T.; Kobya, M.; Demirbas, Bayramoglu, E.M.; Chemosphere, 62, 181–187, 2006.
[3]    Chen, G.H.; Chen, X.M.; Yue, P.L.; J. Environ. Eng. ASCE., 126, 858–863, 2000.
[4]    Xinhua, Xu.; Zhu, X.; Chemosphere, 56, 889–894, 2004.
[5]    Guivarch, E.; Oturan, N; Oturan, M.A.; Chem. Lett., 1, 165–168, 2003.
[6]    Murugananthan, M.; Raju, G.B.; Prabhakar, S.; J. Sep. Purif. Technol., 40, 69–75, 2004.
[7]    Panizza, M.; Michaud, P.A.; Cerisola, G.; Comninellis, C.; J. Electroanal. Chem., 507, 206–214, 2001.
[8]    Hunsom, M.; Pruksathorn, K.; Damronglerd, S.; Vergnes, H.; Duverneuil, P.; Water Res, 39, 610–616, 2005.
[9]    Neppolian, B.; Sakthivel, S.; Arabindoo, B.; Murugesan, V.; J. Hazard.Mater.,89, 303–317, 2002.
[10]    Rauf, M.A.; Bukallah, S.B.; Hamour, F.A.; Nasir, A.S.;J. Chem. Eng., 137, 238–243, 2008.
[11]    Ruan, X.;Zhao, H.;Chen, S.; Zhao, Y.; Environ.Pollut., 147, 409-414, 2007.
[12]    Zaroual, Z.; Azzi, M.; Saib, N.; Chainet, E.; J. Hazard.Mater., 131, 73–78, 2006.
[13]    Kule, Z.; ius, S.; J. Appl. Electerochem., 37, 415–420, 2007.
[14]    Dinga, Y.; Yangb, C.; Zhua, L.; Zhanga, J.; J. Hazard.Mater., 175, 96–103, 2010.
[15]    Duan, J.; Gregory, J.; J. Colloid.Interface., 102, 475–502, 2003.
[16]    Daneshvar, N.; Oladegaragoze, A.; J. Hazard.Mater., 129, 116–122, 2006.
[17]    Heidmann, I.; J. Hazard.Mater., 152, 934–941, 2008.
[18]    Kokal, V.; Doliska, A.; Eichlerovi, I.; Baldrain, P.; Nerud, F.; J. Enzyme. Microb. Tech., 40, 1673-77, 2007.
[19]    Zhao, M.F; Liu, P.; Micropor and Mesopor. Mat., 112, 419–424, 2008.
[20]    Bukhari, A.; J. Bio Tech., 99, 914–921, 2008.
[21]    Chen, G.H.; Yue, X.M.; Chen, P.L., J. Environ. Eng. ASCE., 126, 858–863, 2000.
[22]    Izares, C.; Mart nez, P.; Jime nez, F.; Saez, C.; Rodrigo, M.A.; J. Hazard.Mater., 151, 44–51, 2007.
[23]    Katal,R.; J.Desalination, 265, 199–205, 2011.
[24]    Bayramoglu,M.; Eyvaz, M.; Kobya, M.; J.Chem. Eng., 128, 155–161, 2007.
[25]    Daneshvar, N.; A.Sorkhabi, H.; Kasiri, M.B.; J. Hazard.Mater., B112, 55–62, 2004.
[26]    Chen,G.H.; J. Sep. Purif. Technol., 38, 11–41, 2004.
[27]    Sudeh, R.; Islam, M.; Saiful,D.; Sazawa, K.; Okazaki, T.; Hata, N.; Taguchi, S.; Kuramits, H.; JECE, 3, 770-774, 2015.
[28]    Aleboyeh, A.; Kasiri, M.; Aleboyeh, H.; J. Environ manag, 113, 426-431, 2012.
[29]    José, R.P.; Guillermo, T.M.; Jesús, L. V.; Víctor, V.;Gregorio-González, Z.; J. Adv.Chem.Eng.Sci., 3,7, 2013.
[30]    Seltzer, S.M.; Berger, M.J.; Int. J. Appl. Radiat.Isot., 33, 1189–1218, 1982.