بررسی استفاده از پرکننده سیلیکا همراه با دوده بر روی مقاومت در برابر خستگی آمیزه رویه تایرهای باری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

2 گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

چکیده

لاستیک طبیعی NR بعنوان جزء غالب در آمیزه لاستیکی رویه تایرهای باری به شمار می رود. یک فرمولاسیون عمومی برای رویه تایر شامل NR و BR به عنوان آمیزه لاستیکی و دوده به عنوان پرکننده ی تقویت کننده به همراه عوامل پخت است. اثر استفاده هم زمان از دوده و سیلیکای رسوبی بر روی ویژگی های مقاومت خستگی آمیزه رویه تایر مورد بررسی قرار گرفته که نتایج نشان دهنده بهبود چشمگیر در این ویژگی لاستیک مورد نظر است. با افزایش مقاومت خستگی لاستیک، اصطکاک و مدول آمیزه نیز تغییر کرده که این تغییرات باید به هنگام استفاده از پرکننده سیلیکایی مورد توجه قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


[1] Ghoreishy. M.H.R., Soltani. S. and Etemadi. A.H., Finite lement Analysis and Footprint Determination of a Bias Truck Tire under Vertical Static Load Using Global/Local Method. Iran J. Polym. Sci. TechnolVol. 23, No. 3, 247-254 ,2010 .
[2] Shiva. M., Atashi. H., Failure Optimization and Curing Properties of a Passenger Tire Tread Compound. Iran J. Polym. Sci. TechnolVol. 23, No. 3, 187-201,2010.
[3] Pham Thi Hao, Hanafi Ismail, Azanam S. Hashim, Study of two types of styrene butadiene rubber in tire tread Compounds. Polymer Testing 20 (2001) 539–544.
[4] Kaushik Pal, R. Rajasekar, Dong Jin Kang, Zhen Xiu Zhang, Samir K. Pal, Chapal K. Das, Jin Kuk Kim. Influence of carbon blacks on butadiene rubber/high styrene rubber/natural rubber with nanosilica: Morphology and wearMaterials and Design 31 (2010) 1156–1164.
[5] Wang M.J., Wolf S. and Donnet J.B., Filler Elastomer Interactions.Part 1 : Silica Surfaces Energies
and Interactions with Model Compounds, Rubber Chem. Technol., 64, 559-576, 1991.
[6] Wolf S., Wang M.J., Filler Elastomer Interactions, Part 4: The Effect of the Surfaces Energies of Fillers on Elastomer einforcement, Rubber Chem. Technol., 65, 329-342, 1992.
[7] Shiva M. and Atashi H., Improvement of Tear Resistance and Crack Growth of Tread Tire with EV-Cure Systems and Use of Semi-reinforcement Fillers, Iran J. Polym. Sci. Technol.(In Persian),21, 285-295, 2008.
[8] Hashim. A.S., Azahari. B., Ikelda. Y., Kohjiya S., Rubber Chem. Technol. 71 (1998) 289.
[9] Brinke. J.W.T., Debnath. S.C., Reuvekamp. L.A.E.M., J.W.M. Noorermeer, Compos. Sci. Technol. 63 (2003) 1165.
[10] Evans. L.R., Fultz. W.C., Huber. J.M., Rubber World 219 (1998) 38.
[11] Okel. T.A., Waddell. W.H., Rubber Chem. Technol. 67 (1994) 217.
[12] Hewitt. N., Ciullo. P., The Rubber Formulary, W.N.Pablishing, LLC, USA; 75-100, 1999.