فعالیت ضدسرطان کمپلکس‌های وانادیم با بی‌پیریدین و فنانترولین

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترا، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

وانادیم یک عنصر غیرضروری مغذی بوده که اثربخشی خوبی بر سلامتی دارد. در این پژوهش، دو کمپلکس ۱ و 2 به ترتیب از واکنش نمک VCl3 با لیگاندهای 2،'2-بی‌پیریدین و ۱۰،۱-فنانترولین تهیه شده و همچنین، کمپلکس ۳ از واکنش بین نمک VOSO4 با لیگاند ۱۰،۱-فنانترولین تهیه شد. کمپلکس‌های یاد شده، با استفاده از طیف‌سنجی فروسرخ تبدیل فوریه (FT-IR)، جرمی (Mass) و فرابنفش-مرئی (UV-Vis) مورد شناسایی قرار گرفتند. در طیف جذبی ترکیب‌های تهیه شده، جذب ضعیف و پهن در ناحیه بالای  7۰۰nm که مربوط به انتقال d به d یون مرکزی وانادیم (IV) است (2T2g→2Eg) منتقل می‌شود. همچنین، در طیف FT-IR ارتعاش کششی V=O در ساختار کمپلکس‌ها در نواحی
978cm-1-973 ظاهر می‌شود. این مشاهده‌ها به همراه داده‌های جرمی، تهیه کمپلکس‌های وانادیم (IV) را تأیید می‌کند. مقدار سمیت این کمپلکس‌ها، روی یک رده سلولی نرمال NIH3T3 (رده نرمال سلول فیبروبلاست جنین موش) و سه رده سلولی سرطانی ازجمله HT29 (رده سلولی سرطان روده بزرگ)، CaCoII (رده سلولی سرطان دهانه روده) و T47D (رده سلولی سرطان سینه) با آزمایش‌های MTT بررسی شد. سپس، مقدار IC50 این ترکیب‌ها تعیین و با سیس پلاتین مقایسه شد. نتایج نشان می‌دهد که ترکیب 1 با داشتن سمیت کم روی سلول نرمال و کشندگی بالا روی رده‌های سرطانی، ویژگی کشندگی انتخابی دارد. طیف‌سنجی جرمی، فروسرخ تبدیل فوریه و فرابنفش-مرئی 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anticancer activity of vanadium complexes with bipyridine and phenanthroline

چکیده [English]

Vanadium is a nonessential mineral of the daily diet that has shown beneficial health effects. In the present research, we synthesized and characterized three vanadium complexes,]VOCl)bpy(2]Cl )1(, ]VOCl)phen(2]Cl )2(, and ]VO)SO4()phen(2] )3(, from the reaction of VCl3 and VOSO4 salts with 2,2'-bipyridine)bpy( and 1,10-phenanthroline )phen( ligands. The mentioned complexes were characterized by FT-IR, Mass and UV-Vis spectroscopy. In absorption spectrum of the synthesized compounds, there is a broad weak peak, above 700 nm which is referred to d-d transition of vanadium )IV( center. Moreover, stretching vibration of V=O is appeared around 973-978 cm-1, in IR spectrum. These results confirm the structure of the compounds. Cytotoxic properties of the complexes were checked out on a normal cell NIH3T3 (Rat embryo fibroblast cell) and against three cancer cell lines including HT29 (colon carcinoma), CacoII )colorectal adenocarcinoma(, and T47D )breast cancer cell( by MTT assay and compared with cis-platin. The results indicate compound )1( with low toxicity on normal cells and high cytotoxicity on the cancerous cell lines, is capable of selectively killing properties

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vanadium complex
  • Bipyridine
  • Phenanthroline
  • Cytotoxicity
[1] Crans, D.; Smee J.; Gaidamauskas, E.; Yang, L.; Chemical Reviews 104, 849–902, 2004.
[2] Ostad, S.N.; Emadi, S.M.; Tavajohi, S.; Amani, V.; Abedi, A.; Bulletin of the Korean Chemical Society
 33, 3891-3894, 2012.
[3] Stein, G.S.; Lian, J.B.; Endocrine Reviews 14, 424-442, 1993.
[4] Barrio, D.A.; Williams, P.A.; Cortizo, A.M.; Etcheverry, S.B.; J. Biological Inorganic Chemistry 8, 459-68,  2003.
[5] Thompson, K.H.; Orvig, C.; Metal ions in biological systems 41, 221-252, 2004.
[6] Zhang, Y.; Yang, X.; Wang, K.; Crans, D.C.; J. Inorganic Biochemistry  100, 80-87, 2006.
[7] Dong Y.; Narla, R.K.; Sudbeck, E.; Uckun, F.M.; J. Inorganic Biochemistry 78. 321-330, 2000.
[8] Noblía, P.; Vieites, M.; Parajón-Costa, B.S.; Baran, E.J.;  Cerecetto, H.; Draper, P.; González, M.; Piro, O.E.; Castellano, E.E.; Azqueta, A.; López de Ceráin, A.; Monge-Vega, A.; Gambino, D.; J. Inorganic Biochemistry 99, 443-451, 2005.
[9] Rivadeneira, J.; Barrio, D.A.; Etcheverry, S.B.; Baran, E.J.; Biological Trace Element Research 118, 159-166, 2007.
[10] Rivadeneira, J.; Barrio, D.A.; Arrambide, G.; Gambino, D.; ;Bruzzone, L.; Etcheverry, S.B.; J. Inorganic Biochemistry 103, 633-642, 2009.
[11] Brand, S.G.; Edelstein, N.; Hawkins, C.J.; Shalimoff, G.; Snow, M.R.; Tiekink, E.R.T.; Inorganic Chemistry 29, 434-438, 1990.
[12] Tolis, E.J. ; Manos, M.J.; Tasiopoulos, A.J.; Raptopoulou, C.P.; Terzis, A.; Sigalas, M.P.; ;Deligiannakis, Y.; Kabanos, T.A.; Angewandte Chemie International Edition in English 41, 2797-2801, 2002.
[13] Triantafillou, G.D.; Tolis, E.I.; Terzis, A.; Deligiannakis, Y.; Raptopoulou, C.P.; Sigalas, M.P.; Kabanos, T.A.; Inorganic Chemistry 43, 79-91, 2004.
[14] Wong, E.; Giandomenico, C.M.; Chemical Reviews 99, 2451-2466, 1999.
[15] Abedi, A.; Safari, N.; Amani, V.; Tavajohi, S.; Ostad, S.N.; Inorganic Chemistry 376, 679–686, 2011.
[16] Mosmann, T.; J. Immunology 65, 55-63, 1983.
[17] Morsali, A.; Payheghader, M.; Poorheravi, M.R.; Jamali, F.; Anorg, Z. Allgemeine Chemie 629, 1627-1631, 2003.
[18] Abedi, A.; Safari, N.; Amani, V.; Khavasi, H.R.; Dalton Transactions 40, 6877-6885, 2011.
[19] Yue, H.; Zhang, D.; Chen, Y.; Shi, Z.; Feng, S.; Inorganic Chemistry Communications 9, 959-961, 2006.
[20] Rubcic, M.; Milie, D.; Kamenar, B.; Cindrie. M.; Acta Chimica Slovenica 55, 810-814, 2008.
[21] Abedi, A.; Safari, N.; Amani, V.; Tavajohi, S.; Ostad, S.N.; Inorganica Chimica Acta 376, 679-686, 2011. 
[22] Notash, B.; Amani, V.; Safari, N.; Ostad, S.N.; Abedi, A.; Zare-Dehnavic M.; Dalton Transactions 42, 6852-6858, 2013.