دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، زمستان 1390 
4. بررسی نظری جذب گاز کربن مونوکسید بر روی نانولوله بورنیترید

صفحه 33-40

بهروز ادیب؛ سید مجید هاشمیان زاده؛ امینه السادات آقا محمد آبادی


6. سنتز نقاط کوانتومی CdSe در محیط پارافین مایع و بررسی خاصیت نورتابی آن ها

صفحه 51-55

مریم سید حسینی؛ مهران آقائی؛ نیما تقوی نیا؛ مازیار مرندی؛ حسین آقائی