دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، زمستان 1391 
4. مدل‌های سینتیکی برای تبدیل‌های فازی حالت جامد نانوذرات TiO2

صفحه 33-43

رحمت الله شکیبانیا؛ محمد رضا قاسمی؛ علی حکمت ناظمی