دوره و شماره: دوره 13، شماره 3، پاییز 1398 
2. کاربردهای کاتالیستی ترکیب‌های فسفرآمیدی

صفحه 5-31

نسرین اروج زاده؛ علیرضا سدرپوشان؛ زهرا برادران