دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، بهار 1397 
4. بررسی اثرات زیستی ترکیبات سولفونامید-شیف باز پوشش داده‌شده با میکروذرات روی اکسید و مس (II) اکسید

صفحه 27-38

محمد یوسفی؛ مژگان تحریری؛ معصومه طباطبایی؛ خیراله مهرانی؛ محمود دهقانی اشکذری